TIMSS


TIMSS advanced 2008
(2006 - 2009)


Populacija

Dijaki četrtih letnikov programa splošne mature
Gimnazijski učitelji matematike
Gimnazijski učitelji fizike
Ravnatelji gimnazij

Predstavitev

 Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja za maturante

 

Ker v mnogih državah po svetu v zadnjih letih vse bolj ugotavljajo močno povezanost med znanjem naravoslovja in razvojem gospodarstva, so se zaradi evropskih povezav in podobnosti izobraževalnih sistemov večinoma evropske države dogovorile, da se ponovno izpelje raziskava TIMSS za populacijo mladine, ki vstopa v univerzitetno izobraževanje. Želele so pridobiti mednarodno primerljive podatke o znanju dijakov v tistih zahtevnejših smereh preduniverzitetnega šolanja, ki predvidoma vodijo v naravoslovno usmerjene univerzitetne študije. Z vključitvijo v raziskavo TIMSS za maturante so države, ki so v njej že sodelovale leta 1995, tudi Slovenija, ugotovile, ali se je znanje njihovih dijakov v zahtevnejših naravoslovno-matematičnih programih v zadnjih 13 letih spremenilo in kako. Vse sodelujoče države primerjajo dosežke svojih dijakov na področju matematike in fizike v mednarodnem merilu.

 

Dejavniki


V raziskavah TIMSS preverjanje znanja temelji na učnih načrtih za matematiko in fiziko v posameznih državah oziroma na preseku učnih načrtov vseh sodelujočih. Učni načrt v posamezni državi določa, kakšne možnosti imajo dijaki za učenje določenih vsebin, kako je urejen izobraževalni sistem, pa tudi, kateri dejavniki vplivajo na to, kako dijaki dane možnosti izkoristijo. Raziskava TIMSS se poleg kurikula ne omejuje na golo poročanje o lestvicah rezultatov, temveč zbira mnogo različnih podatkov o dejavnikih pridobivanja znanja na ravni dijakov, učiteljev in šol, iz katerih je mogoče določiti pomembne vplive na znanje v posameznem kulturnem okolju.

 

Sodelujoče države


V raziskavi sodelujejo: Armenija, Italija, Iran, Libanon, Nizozemska, Norveška, Filipini, Rusija, Slovenija in Švedska.

 

Trendi

V Sloveniji smo leta 1995 na Pedagoškem inštitutu opravili raziskavo TIMSS za srednješolce, posebej tudi za skupino maturantov. Slovenija ima zato možnosti za mednarodni izračun trendov. Slovenski rezultati maturantov z naprednejšim programom matematike in fizike so bili leta 1995 med drugimi državami v matematiki povprečni, v fiziki pa nadpovprečni. Najboljša desetina naših dijakov je bila v matematiki in fiziki celo najboljša med vsemi najboljšimi desetinami dijakov ostalih držav.
 

Rezultati maturantov leta 1995

 

Vpogled v rezultate TIMSS Advanced (za dijake, ki so sodelovali v raziskavi):

 

Dijaki, ki so sodelovali v raziskavi TIMSS Advanced, so imeli možnost vplogleda v svoje rezultate. Rezultati so bili dostopni na posebni spletni strani, na kateri se je lahko dijak za vpogled prijavil s svojo identifikacijsko številko, ki jo je dobil ob preizkusu znanja na šoli.

 Zbirka TIMSS Advanced
 


 
    

 

Naročilnica za nacionalno poročilo in knjižice nalog za:

Kratki povzetki rezultatov

 

Predstavitev s tiskovne konference dne 09.12.2009

 

Hitri dostop do slovenskih baz podatkov, kjer so združeni podatki dijakov, učiteljev in ravnateljev (podatki so v formatu za uporabo s statističnim programom SPSS *.sav):

 

  • področje matematike (*.sav)
  • področje fizike (*.sav)

Za obdelavo podatkov priporočamo programa AM Statistical Software ali IEA IDB Analyzer (dodatek za SPSS).

 

Rezultati nalog  - deleži odgovorov po vseh nalogah raziskave (tudi neobjavljenih):

 

Dodatne nacionalne analize:

Vprašalniki:

 

Mednarodni koordinacijski center raziskave TIMSS
http://timss.bc.edu/

Mednarodno poročilo raziskave TIMSS Advanced 2008

Mednarodne baze podatkov za raziskavo TIMSS Advanced 2008 so objavljene na spletnih straneh TIMSS Advanced 2008