TIMSS


TIMSS 2011
(2009 - 2012)


Opis

Ime projekta:

 • Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja
 • (Trends in International Mathematics and Science Study)

Status Slovenije:

 • enakopravna sodelujoča država
 • vključena v izračun trendov dosežkov učencev in dejavnikov 1995-2003-2007-2011

Nacionalni koordinacijski center:

 • Barbara Japelj Pavešič (nacionalna koordinacija, področje matematike)
 • Karmen Svetlik (področje naravoslovja)
 • Ana Kozina (skrbnik podatkovnih baz, področje dejavnikov okolja)

Ostali sodelavci:

 • Mojca Čuček (izvedba na šolah)
 • Mojca Rožman (mlada raziskovalka)

Projekt se izvaja pod okriljem ESS projekta: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju - Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (vodja dr. Mojca Štraus).
 

_______________________

 

Rezultati

 

Povzetki rezultatov (.pdf)

POROČILO TIMSS 2011 (poročilo v celoti .pdf)

Znanje matematike in naravoslovja med osnovnošolci v Sloveniji in po svetu (datoteke po poglavjih)

 • Uvod (.pdf)
 • Matematični dosežki (.pdf)
 • Pouk matematike (.pdf)
 • Naravoslovni dosežki (.pdf)
 • Pouk naravoslovja (.pdf)
 • Dejavniki doma in šole (.pdf)
 • Šolska klima (.pdf)
 • Viri in indeks (.pdf)

Dodatne preglednice (v angleščini, .pdf)


Naloge raziskave

 • Matematične naloge (.pdf)
 • Naravoslovne naloge (.pdf)

Gradivo s tiskovne konference (.pdf)

_______________________

 

Nacionalne podatkovne baze

 

Mednarodne podatkovne baze so javno dostopne na mednarodni spletni strani raziskave TIMSS 11. Sistem sestavljajo ločene datoteke s podatki, pridobljenimi s različnimi vprašalniki. Sistem baz je pripravljen za povezovanje med državami in znotraj posamezne države z uporabo programske opreme (IDB Analyzer), ki omogoča pravilne izračune dosežkov in standardnih napak glede na značilnosti kompleksnega vzorca.   

 

Za nacionalne analize smo pripravili podatkovne datoteke z nacionalno dodanimi spremenljivkami, ki obenem že vsebujejo tudi nekatere povezave med podatki in slovenske opise spremenljivk. Seveda je še vedno potrebno za analize uporabiti IDB Analyzer. Analize se opravijo na ravni učencev, podatke se obteži s skupno utežjo učenca. 

 

Podatki za učence 8. razreda: 

 • Podatki o dosežkih učencev, podatki iz vprašalnika za učence in podatki iz vprašalnika za šole/ravnatelje:

TIMSS 11 učenci+šola

 • Podatki o dosežkih učencev ter podatki iz vprašalnika za učitelje matematike (vsak učenec ima enega učitelja matematike):

TIMSS 11 dosežki + učitelji matematike

 • Podatki o dosežkih učencev ter podatki iz vprašalnika za učitelje biologije, kemije, fizike in geografije (vsak učenec je vpisan štirikrat, vsakič so k njegovim dosežkom dodane vrednosti spremenljivk posameznega učitelja):

TIMSS 11 dosežki + učitelji naravoslovnih predmetov

Za vprašanja in pomoč pri uporabi podatkov pišite na e-naslov: barbara.japelj@pei.si. 

 

_______________________

 

Blog

 

Jeseni 2011 je zaživela projektna spletna stran za lažje seznanjanje z raziskavo: TIMSS Slovenija blog.

Poročanje o raziskavi želimo čim bolj približati uporabnikom. Ker zaradi tehničnih omejitev trenutna spletna stran ne omogoča nobene spletne komunikacije z bralci, smo vzpostavili dodatno spletno mesto. V obliki bloga sproti objavljamo aktualne informacije, odpiramo razprave o rezultatih in objavljamo povezave na gradiva in članke, ki govorijo o TIMSS ali se nam zdijo pomembni za razvoj pouka matematike in naravoslovja.
 

_______________________

 

Vizualizacija rezultatov IEA raziskav

IEA je objavila novo orodje Visualizer za ogled in raziskovanje rezultatov IEA raziskav, med njimi zadnjih dveh, TIMSS 2011 in PIRLS 2011. Aplikacija je v angleškem jeziku. Omogoča nastavitev skupin držav za opazovanje razlik dosežkov. Na žalost ne upošteva intervalov zaupanja. Posebej opozarjamo uporabnike, da rezultati, ki jih vidimo z novim orodjem, ne sporočajo, kateri dosežki se statistično pomembno ločijo od drugih. Več o novi aplikaciji Visualizer je napisano na spletni strani IEA, kjer so na voljo tudi druga orodja za analize IEA podatkov. Navodila so dostopna tukaj.
 

_______________________

 

Dogodki na projektu

 

Delo v letu 2012

Za spletno objavo smo pripravili Izhodišča raziskave TIMSS 2011, 1. knjigo v zbirki Izsledki raziskave TIMSS 2011. 

Prve nacionalne rezultate merjenja znanja v letu 2011 smo januarja 2012 posredovali šolam. Šole so o razpravi med učitelji pripravile poročila, ki smo jih analizirali in izsledke združili v 2. knjigi zbirke Izsledki raziskave TIMSS 2011:

 

Med glavnimi rezultati analize odziva šol je prepoznavanje najpogostejših problemov našega naravoslovnega in matematičnega izobraževanja, ki vplivajo na izkazano znanje otrok: pomanjkanje bralne pismenosti, pomanjkanje vertikalne povezanosti med učitelji razredne stopnje in posameznih razredov predmetne stopnje OŠ, nizka motivacija do znanja med osmošolci. 

 

Pomladi smo sodelovali pri nastajanju prvih analiz podatkov za poročilo. Junija smo na mednarodnem sestanku nacionalnih koordinatorjev v Singapurju potrdili rezultate analiz in dokončali besedila za mednarodno poročilo ter preko poletja opravili priprave na nacionalno poročanje.

 

Pripravili smo knjižici nalog z nacionalnimi rezultati učencev, ki sta 3. in 4. knjiga v zbirki Izsledki raziskave TIMSS 2011

 • Naravoslovne naloge raziskave TIMSS 2011  
 • Matematične naloge raziskave TIMSS 2011

 

Septembra je izšla mednarodna Enciklopedija TIMSS 2011, ki vsebuje predstavitve vseh sodelujočih šolskih sistemov pod nacionalnim avtorstvom: njihovo kulturno ozadje, kurikulum za matematiko in naravoslovje, organizacijo pouka, izobraževanje učiteljev, ocenjevanje znanja, domače naloge, posebnosti v povezavi s poučevanjem matematike in naravoslovja ter nacionalne preizkuse.  

 

Od septembra smo sestavljali nacionalno poročilo, ki je 5. knjiga v zbirki Izsledki raziskave TIMSS 2011:

 • Znanje matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci v Sloveniji in po svetu

  

Delo na projektu v letih 2009-2011

 

2009

Prvo leto raziskave je bilo namenjeno oblikovanju Izhodišč raziskave TIMSS 2011 za merjenje znanja in dejavnikov pridobivanja znanja. Prenovljeni so bili koncepti merjenja dejavnikov ob upoštevanju sodobnih dognanj o povezanosti znanja in dejavnikov. Zasnovana je bila nova metodologija analiziranja dejavnikov z metodo IRT, kakor so že analizirani rezultati reševanja preizkusov. Opravljeno je bilo vzorčenje, pri nas z upoštevanjem regijske pokritosti za kasnejše analize izsledkov po slovenskih statističnih regijah.

 

2010

Opravljen je bil prvi del raziskave na šolah. Tretjina izbranih šol je sodelovala v preizkusih znanja, ki so vsebovali zelo veliko različnih nalog, porazdeljenih v mnogo različic zvezkov preizkusa. Preverjene so bile vse metode izvedbe reševanja preizkusov, zbiranja in analiziranja podatkov.  Rezultati so bili uporabljeni tudi za izbor najboljših nalog in vprašanj v vprašalnikih za drugi del raziskave. 

 

2011

Opravljen je bil drugi del raziskave na šolah. Sodelovalo je 205 šol, od teh 195 z določenimi četrtimi razredi in 186 z določenimi osmimi razredi učencev, ki so anonimno reševali preizkuse znanja iz matematike in naravoslovnih predmetov in odgovorili na vprašalnike. 

 • Preizkuse znanja je rešilo skoraj 4500 četrtošolk in četrtošolcev ter 4500 osmošolk in osmošolcev. Učenci so rešili vsak po en zvezek nalog med 14 različnimi zvezki nalog.
 • Starši četrtošolcev so odgovorili na vprašanja v svojih vprašalnikih o učenju, stališčih in okoliščinah, ki vplivajo na pridobivanje znanja v šoli in doma ter o učenju v otrokovi predšolski dobi. 
 •  Na spletne vprašalnike so odgovorili razredni učitelji ali učitelji matematike, kemije, biologije, fizike in geografije ter ravnatelji šol vzorčenih učencev.

 Zbranih je bilo približno 600 podatkov za vsakega učenca. Do konca leta so bili podatki vključeni v mednarodne podatkovne baze. 

 

______________________

  

Naloge preizkusa znanja

Z zadnjim preverjanjem znanja v šoli so postale javne nekatere naloge preizkusa. V letošnji izvedbi raziskave so v celoti javni štirje od 14 zvezkov preizkusa znanja. Vsebujejo matematične in naravoslovne naloge. Zvezki so bili na razpolago učiteljem za razprave o rezultatih svojih šol. Od razglasitve mednarodnih rezultatov decembra 2012 so preizkusi javno dostopni.  

 • Četrti razred: 1. zvezek, 2. zvezek, 5. zvezek, 6. zvezek
 • Osmi razred: 1. zvezek, 2. zvezek, 5. zvezek, 6. zvezek

______________________

 

Raziskava TIMSS za začetnike: 

 

Kaj je TIMSS? 

TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, je mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja. Izvaja se v štiriletnih krogih. Prva TIMSS raziskava je bila izvedena leta 1995, v letu 2011 pa smo izpeljali že peto ponovitev raziskave, TIMSS 2011. Raziskavo vodi Mednarodni projektni center, ISC, na univerzi Boston College, ZDA. TIMSS je eden od raziskovalnih projektov Mednarodne zveze za proučevanje učinkov izobraževanja, IEA.  

  

Kaj merimo v TIMSS? 

V TIMSS izmerimo znanje matematike in naravoslovja med učenci četrtih in osmih razredov s pomočjo enotnih preizkusov znanja. Z vprašalniki za učence, učitelje in ravnatelje zberemo informacije o dejavnikih, ki so povezani z doseganjem znanja. Zasnova preizkusov in vprašalnikov je opisana v knjižici Izhodišča raziskave TIMSS 2011. Podatke o reševanju nalog in poročila o dejavnikih povežemo med seboj. Med državami in znotraj Slovenije primerjamo matematične in naravoslovne dosežke učencev in vpliv dejavnikov na te dosežke. Dejavniki obsegajo ravni učencev, razreda in šole. Dejavnike in dosežke primerjamo z izsledki TIMSS iz prejšnjih let in jih prikažemo v obliki trendov.

 

Katere države sodelujejo? 

Raziskavo TIMSS lahko izvaja vsaka država članica IEA, vendar le po skupni mednarodni metodologiji, ki zagotavlja visoke standarde kvalitete zbiranja, analiziranja in poročanja o zbranih podatkih. Izhodišča in zasnovo raziskave sprejme skupščina IEA, ki jo sestavljajo predstavniki vseh držav članic. V TIMSS 2011 sodeluje 63 držav in 14 samostojnih šolskih sistemov.

  

Kateri učenci sodelujejo? 

V vsaki državi se določi vzorec šol, najmanj 150, na njih pa vzorec razredov učencev, ki so vključeni v preizkuse znanja. V povprečju je v državi zajetih v reševanje preizkusov več tisoč otrok posamezne starostne skupine ter ravnatelji šol, razredni učitelji ali učitelji matematike in naravoslovnih predmetov teh otrok. V letu 2011 je bilo v TIMSS zajetih 205 slovenskih šol, na vsaki pa po eden ali dva razreda učencev obeh ali ene starosti. V četrtem razredu so bile vzorčene tako matične šole kot podružnice (skupaj 195 šol) in v osmem razredu matične šole (186 šol). Iz vzorčenja so bile izvzete šole z italijanskim jezikom ter šole za otroke z posebnimi potrebami. Iz vzorčenih razredov so bili reševanja oproščeni učenci s takimi posebnimi potrebami, ki jim ne dovoljujejo dosegati minimalnih standardov znanja ter otroci, ki zaradi poškodb niso mogli pisati preizkusa. Šole, učenci, učitelji in starši so se na raziskavo zelo pozitivno odzvali. Zabeležili smo izjemno nizek delež manjkajočih učencev in neodgovorjenih vprašalnikov, precej pod 10%. Vsem se zahvaljujemo za odziv in vloženo delo v izpeljavo raziskave!

  

Poročanje o rezultatih in objave dokumentov 

Skupni, mednarodni rezultati raziskave, so javno objavljeni v zbirki mednarodnih in nacionalnih poročil ter vseh ključnih dokumentov in baz podatkov tukaj:

 

Vse baze podatkov za vse države so javne. Od februarja 2013 bodo s te strani.

 

Podatke je mogoče analizirati s programom SPSS ali SAS. Za analize je brezplačno na voljo vmesnik IDB za SPSS, ki ga je zasnoval center za mednarodne obdelave podatkov, IEA-DPC (Data Processing Center)

 

Nacionalni koordinacijski center pripravi nacionalna poročila:

 • Izhodišča raziskave TIMSS 2011
 • Znanje matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci v Sloveniji in po svetu
 • Naravoslovne naloge raziskave TIMSS 2011
 • Matematične naloge raziskave TIMSS 2011
 • Zvezki preizkusov za četrti razred in osmi razred

 

________________________

 

TIMSS 1995 - 2007

 

Rezultate prejšnjih raziskav TIMSS si lahko ogledate med knjigami Založbe Pedagoškega inštituta:

 

Naloge TIMSS 2007

 

Analiza dosežkov učencev na nalogah TIMSS 2007hits counter