dr. Sonja Rutar, višja strokovna sodelavka VIII

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: sonja.rutar@siol.net
Telefon: + 386 1 420 12 69
cobiss bibliografija

Življenjepis

Dr. Sonja Rutar je docentka za pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in znanstvena sodelavka na Pedagoškem inštitutu, v Razvojno-raziskovalnem centru pedagoških iniciativ Korak za korakom. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno na zagotavljanje participacije otrok, inkluzije in socialne kohezije. Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih raziskavah ter projektih z namenom zagotavljanja spodbudnega učnega okolja za doseganje učne uspešnosti otrok, s poudarkom na razvoju predopismenjevalnih veščin in bralne pismenosti ter oblikovanju večjezičnega učnega okolja. V pedagoškem in raziskovalnem delu se posveča tudi proučevanju razlag ter pogojev za zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju v vrtcih in šolah ter kakovosti v visokošolskem izobraževanju.

Izobrazba

 Doktorat znanosti, Filozofska fakulteta, 2013

 

Pomembnejše aktivnosti, projekti in raziskave:

 

 • »RE- FINE project«- oblikovanje, testiranje inštrumentov in razvijanje strategij za spodbujanje opismenjevanja otrok, (200- 2007).
 • Razvojno- raziskovalni projekt »Integracija romskih otrok v šole«, Pedagoški inštitut, RRCPI- Korak za korakom, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter Roma Educational Initiative- Budimpešta (2002-2005).
 • Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007, sodelavka na projektu, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.
 • Sodelovanje v pripravi novih programov za smeri: Predšolska vzgoja- I stopnja, Edukacijske vede- I stopnja, Inkluzivna pedagogika- II. stopnja, Zgodnje učenje in poučevanje- II. stopnja, PAI na Univerzi na Primorskem.
 • Edipe- EC Grundtvig Learning Partnerships, “European Dimension in Parent Education”, Pedagoški inštitut Ljubljana, (2007 –2009).
 • Soavtorica koncepta in programa ter izvajalka Pedagoško- andragoškega usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce na Univerzi na Primorskem od leta 2010.
 • Kulturna zavest in izražanje, Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2009-2011).
 • Tempus projekt- Curriculum Reform in Teacher Education (Srbija, Finska, Slovenija), Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, (2010).
 • UVRVI - Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Pedagoški inštitut, Ljubljana (2008-2011).
 • CORE – Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (University of East London, Universiteit Gent), Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2011.
 • Nacionalna evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli, 2011, Pedagoški inštitut, Ljubljana.
 • MAPPING - Developmentof a Directory of ECD Human, Technical, Institutional Resources in the CEE/CIS Region – a partnership project between UNICEF and ISSA (2009 – 2010).
 • Comparative research of primary teachers profesional development in Slovenia and Serbia (2010 - 2011).
 • ESS 1: Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2010-2012).
 • DSKK - Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti Pedagoški inštitut, Ljubljana, (2010-.2013).
 • Izvedba stalnih strokovnih usposabljanj za vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce ter vodstvene delavce vrtcev in šol, strokovna podpora in izvedba aktivnosti v profesionalni mreži Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu, RRCPI Korak za korakom.
 • Izdaja znanstvene monografije: Poti do participacije otrok v vzgoji, Univerzitetna Založba Annales, Koper, 2013.