Center za evalvacijske študije

Predstavitev

Center za evalvacijske študije deluje v okviru raziskovalnih področij vzgoja in izobraževanje in psihologija. V svojem jedru center skrbi za evalvacijo šolskega sistema, delov in celote, hkrati pa z aktivnim delovanjem članic na medsebojno povezanih področjih sledi cilju izboljšave šolskega sistema za dosego optimalnih učnih rezultatov in skupno zadovoljstvo vseh vpletenih v učni proces. Proces evalvacije se nanaša tako na ciljne evalvacijske študije kot tudi na sintezo znanj tako s področja mednarodnih raziskav (TIMSS, TIMSS Advanced, ESLC, TALIS…) kot nacionalnih raziskovalnih projektov s ciljem evalvacije ter podajanja smernic in možnosti izboljšav na vseh stopnjah izobraževalnega procesa, od predšolske vzgoje do univerz. Center s svojo vizijo vstopa v evropske smernice in program Obzorje 2020 na področje trajnostne rasti. V skladu z Evropo 2020 se raziskovalna skupina centra osredotoča na spodbujanje enakih možnosti za izobraževanje in s tem spodbujanjem razvoja za vse v izobraževanje vključene posameznike. Obzorje 2020 postavlja na prvo mesto odličnost v znanosti, čemur sledi tudi raziskovalna skupina Centra za evalvacijske študije (vrhunski znanstveni dosežki – objavljeni prispevki v priznanih tujih in domačih revijah). Pri tem znanstvena spoznanja logično sledijo v prakso (tako s podajanjem novih teorij kot z usmerjanjem v sodobnejše prakse in pristope) predvsem preko sodelovanja v visokošolskemu izobraževanju učiteljev, vzgojiteljev in drugih bodočih strokovnih delavcev (npr. svetovalni delavci). Z vsebinskimi področji preučevanjem dejavnikov, ki znotraj učenca (preko njegovih notranjih stanj in vedenj) vplivajo na zmanjšano možnost pridobivanja znanja posegamo na področje zdravja, kot enega izmed prioritetnih družbenih evropskih področij. V zadnjih letih se osredinja tudi bolj splošno na socialne in čustvene vidike učenja in poučevanja, tako z vidika učencev kot z vidika učiteljev. Skupina gradi na znanju in izkušnjah v raznolikih znanstveno raziskovalnih projektih ter na povečevanju mednarodnega sodelovanja predvsem z možnostjo skupnega oblikovanja vseevropskih smernic izboljševanja in evalvacije učnega procesa.

Kdo smo

Aktivnosti

Raziskovalna področja:

 • socialni in čustveni dejavniki učenja in poučevanja
 • predšolska vzgoja in  prehod v osnovno šolo
 • sodelovanje s starši
 • profesionalni razvoj učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • učenci in dijaki s posebnimi potrebami

 

Aktivnosti:

 

Nekatere raziskave, ki so in še potekajo v okviru centra:

Raziskave v teku:

 • OECD Transitions (2016 -): Review of policies and practices for transitions from early childhood to primary education (doc.dr. Maša Vidmar, dr. Tina Rutar Leban)
 • Vloga nekognitivnih (čustvenih in socialnih) dejavnikov pri učni uspešnosti (v okviru projekta ARRS: Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks) (2016-2019)  (doc. dr. Ana Kozina)
 • TITA: Team cooperation to fight early school leaving (ESL): training, innovative tools and actions (vodja projekta: dr. Urška Štremfel; vodilna raziskovalka doc.dr. Maša Vidmar)
 • Mednarodna primerjava dejavnikov pozitivnega razvoja mladih (Positive Youth Development (PZD Across Cultures) pod okriljem Bergen University (2015 – 2018) (doc. dr. Ana Kozina)
 • Spremljanje učencev v osnovni šoli: zgodnji dejavniki bralne pismenosti ter povezanost z dosežki (9-letna vzdolžna študija) (2005-) (doc. dr. Maša Vidmar)

 

Že zaključene raziskave:

 • Podoktorski temeljni raziskovalni projekt (2013-2015): Razvoj smernic za zmanjševanje agresivnosti na ravni šol na podlagi modela povezanosti agresivnosti in anksioznosti ter analize trenda obeh pojavov v slovenskih osnovnih šolah od leta 2007 do leta 2011. (vodja: doc. dr. Ana Kozina)
 • Evalvacijska študija (2010- 2013): Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. (vodja: doc. dr. Tina Vršnik Perše)
 • Evalvacijska študija (2012-2013): Profesionalni razvoj vzgojiteljev in pomočnikov v vrtcu. (vodja dr. Tina Rutar Leban)
 • Mednarodna raziskava znanja tujega jezika ESLC. (vodja: dr. Tina Rutar Leban)

 

Mednarodno sodelovanje

 • Arizona State University, Združene države Amerike
 • Durham University, Velika Britanija
 • Pathway Research Center, Avstralija
 • Ankara University Faculty of Educational Sciences, Turčija
 • Bergen University, Norveška
 • Stockholm University, Švedska
 • University of Würzburg, Nemčija
 • Université Charles de Gaulle, Francija

 

Druge dejavnosti:

 • Pedagoško sodelovanje na Univerzi v Mariboru in na Univerzi v Ljubljani
 • Sodelovanje v pedagoškem programu Univerze v Novi Gorici
 • Sodelovanje z Eurydice Slovenija
 • Sodelovanje s Centrom za psihodiagnostična sredstva

 

Najnovejše publikacije:

 • Kozina, A. (2016). Anksioznost in agresivnost v šolah: dejavniki, trendi in smernice za zmanjševanje. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
 • Vidmar, M., Niklas, F., Schneider, W. in  Hasselhorn, M. (v tisku) On-entry assessment of school competencies and academic achievement: A comparison between Slovenia and Germany. European Journal of Psychology of Education.
 • Vršnik Perše, T. (2015). Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj, (Digitalna knjižnica, ISSN 1855-9646, Documenta, 10). Ljubljana: Pedagoški inštitut.
 • Kozina, A. (2015). Aggression in primary schools: the predictive power of the school and home environment. Educational studies, 41, 1-2.
 • Vidmar, M. (2015). Contextualising ECEC research: the case of Slovenia. International journal of early years education, 23(3), 313-328.
 • Rutar Leban, T. (2015). Starši kot pomembni odrasli na karierni poti otrok. V U. Štremfel in M. Lovšin (ur.). Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih : pogledi, pristopi, izzivi  [104-113]. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
 • Rutar Leban, T. (2015). Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev v osnovnih šolah in gimnazijah : vmesni rezultati spremljave pilotnih projektov. Vzgoja in izobraževanje, 46, 2/3.