Infrastrukturni center Pedagoškega inštituta

Predstavitev

Leta 2003 je bil na Pedagoškem inštitutu ustanovljen Infrastrukturni center PI z namenom izvajanja infrastrukturne dejavnosti.

 

Infrastrukturne dejavnosti predstavljajo pomebno podporo programu Edukacijske raziskave in v splošnem za kvalitetno raziskovanje šolstva v Sloveniji. Infrastrukturna dejavnost PI posreduje izhodiščne podatke mnogim raziskavam na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, zato je pomembno, da so podatkovne baze zbrane, urejene in vzdrževane na enem mestu in po enotnih standardih. Ob tem uporaba sodobnih metodologij in postopkov izvedbe raziskav v mednarodnih primerjalnih raziskavah znanja in dejavnikov pridobivanja znanja na vseh treh ravneh izobraževalnega sistema (država, šola, učenec) omogoča prenos znanja in hkrati snovanje optimalnih metodoloških rešitev za raziskovanje na nacionalni ravni ob upoštevanju značilnosti sistema.

Izvajanje mednarodnih primerjalnih raziskav učinkov izobraževanja je finančno in logistično zelo zahtevno, od priprave instrumentov, izvedbe zajema podatkov na šolah do priprave in vzdrževanja baz podatkov. Infrastrukturni center PI je povezan v mreži infrastrukturnih dejavnosti koordinacijskih centrov drugih držav, ki sodelujejo v mednarodnih zajemih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja. S tem je omogočena izmenjava podatkov in prenos metodološkega in statističnega znanja.

Kdo smo

 

Članice infrastrukturne skupine Pedagoškega inštituta v obdobju 2009-2016 smo:

 

mag. Mojca Čuček, raziskovalka z magisterijem, vodja centra

mag. Suzana Geržina, raziskovalka z magisterijem

mag. Ana Mlekuž, raziskovalka

mag. Karmen Svetlik, raziskovalka

Simona Štigl, raziskovalka

 

 

Obseg infrastrukturnega programa Pedagoškega inštituta je 1 FTE.

 

Kontakt za zunanje uporabnike: mojca.cucek@pei.si

Aktivnosti

Opis področja in vsebina infrastrukturnega programa:


Infrastrukturni program izvaja zbiranje podatkov o stanju posamezne vrste in stopnje vzgojno - izobraževalnega sistema in spremljanje dejavnikov v daljšem obdobju (t.i. analize trendov). Tako omogoča temelje za oblikovanje predlogov za spremembe h kvalitetnejšima vzgoji in izobraževanju, na ravni oblik, vsebin in metod dela ter drugih specifičnih značilnosti. S svojim  delovanjem infrastrukturna skupina nudi podporo za uspešno izvedbo raziskovalnega programa Pedagoškega inštituta, kakor tudi osnovno podatkovno oporo za izvedbo temeljnih, aplikativnih, CRP projektov ter drugih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih  in razvojnih projektov.

Področja infrastrukturne dejavnosti Pedagoškega inštituta so naslednja:

1. Zbiranje podatkov o slovenskem vzgojno - izobraževalnem sistemu

Raziskovanje v šolstvu mora temeljiti na podatkih o poteku in učinkih značilnosti vzgojno- izobraževalnega sistema, ki so nastale na podlagi preteklih sprememb in razvoja. Celotno sodelovanje z vzgojno - izobraževalnimi institucijami (vrtci, osnovne šole, srednje šole, visokošolske ustanove) mora biti optimalno za institucije in raziskovalce, saj zaradi majhnega števila posameznih institucij v Sloveniji večina njih sodeluje v več raziskavah na leto. Hkrati morajo zbrani podatki zadoščati visokim kriterijem kakovosti.

V okviru infrastrukturne dejavnosti PI se izvajajo zajemi podatkov v slovenskih vrtcih in šolah s pomočjo instrumentov, ki so ustrezno prirejeni starosti udeležencev, in na način, ki je čim bolj prilagojen delovanju vzgojno - izobraževalnih institucij. Zbrani podatki služijo kot osnova za raziskave iz programa raziskovalne skupine PI, ciljnih raziskovalnih programov, aplikativnih in temeljnih projektov, nacionanih evalvacijskih študij ter drugih projektov in raziskav.

Zbiranje podatkov o vzgojno - izobraževalnem sistemu v Sloveniji je za infrastrukturni center Pedagoškega inštituta temeljna dejavnost, ki hkrati infrastrukturnemu centru omogoča tudi oblikovanje ustreznih baz podatkov, ki omogočajo podrobnejše analize značilnosti samega sistema. Zbiranje podatkov zato poteka sistematično in mora biti vnaprej natančno zasnovano, prav tako pa je tudi ključnega pomena, da so zbrani podatki obdelani po primerljivi metodologiji, ki omogoča primerljivost analiz podatkov, ki temeljijo na zbranih bazah podatkov. Pri tem morajo sodelavci infrastrukturnega centra upoštevati tako značilnosti posamezne stopnje in vrste institucij, ki so zajete v posamezno raziskavo, kakor tudi specifične značilnosti posameznih institucij in raziskav, za katere se zbirajo posamezni podatki.

2. Zajem podatkov za potrebe vključevanja v mednarodne primerjalne raziskave ter zbiranje in vzdrževanje mednarodnih baz podatkov

Na Pedagoškem inštitutu delujejo nacionalni koordinacijski centri za izvajanje mednarodnih primerjalnih raziskav, ki tesno sodelujejo s koordinacijskimi centri v drugih sodelujočih državah in z mednarodnimi centri posameznih raziskav. V okviru infrastrukturne dejavnosti Pedagoškega inštituta se pripravljajo in vzdržujejo mednarodne baze primerljivih podatkov, ki so namenjene raziskovanju izobraževalnih dosežkov in pojasnjevalnih dejavnikov. Posamezne mednarodne primerjalne raziskave se izvajajo periodično na vsakih nekaj let, kar poleg pregleda trenutnega stanja omogoča tudi študije trendov v sistemu VIZ ter mednarodno primerjavo.

Infrastrukturna skupina PI je vključena v  mednarodno mrežo infrastrukturnih skupin za zajem podatkov in aktivno sodeluje pri pripravi mednarodne baze podatkov z mednarodnimi koordinacijskimi centri (Boston, Hamburg, Pariz, itd.). Podatki služijo uporabi v raziskavah programa PI, projektov, v katere so vključeni posamezni raziskovalci na Pedagoškem inštitutu, kot tudi zunanjim uporabnikom (npr. dodiplomskim in podiplomskim študentom, raziskovalcem z drugih raziskovalnih institucij in fakultet ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo z načrtovanjem razvoja izobraževanja - Urad za šolstvo, in z merjenjem znanja - RIC).

Člani infrastrukturnega centra skrbijo za zajeme podatkov ter vzpostavljanje in vzdrževanje baz podatkov mednarodnih raziskav. Na podlagi tako pridobljenih znanj člani infrastrukturnega centra nudijo podporo in izobraževanja na področju uporabe posameznih baz podatkov ter analiz, ki temeljijo na teh podatkih. Sodelavci infrastrukturnega centra morajo tako znotraj svojega dela poznati tako specifične značilnosti posameznih raziskav ter podrobnosti o mednarodno dogovorjeni metodologiji zbiranja podatkov, kakor tudi specifike nacionalnega sistema vzgoje in izobraževanja, na katerem se zajem podatkov izvaja.

3. Statistične obdelave zbranih podatkov

Obdelave podatkov na področju VIZ zajemajo vrednotenje odgovorov na preizkusih znanja, vnos podatkov v baze, vzdrževanje povezav med vzorčenimi učitelji, učenci in šolami ob popolnem zagotavljanju anonimnosti sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Potreba po primerljivosti rezultatov med državami in med posameznimi zajemi podatkov zahteva posebno statistično obravnavo zbranih podatkov (Item Response Theory).

Zaradi prirejanja instrumentarija starosti anketirancev in zaradi čim manjše obremenitve šol in učiteljev, so podatki o pojasnjevalnih dejavnikih v sistemu VIZ zajeti na lestvicah, ki zahtevajo uporabo prirejenih multivariatnih analiz. V okviru infrastrukturne dejavnosti PI izvajamo te in druge sodobne pristope k analizi podatkov, kot na primer izračune strukturnih modelov, ki pomagajo raziskovati vzročne zveze med posameznimi dejavniki. Priprava analiz podatkov in osnovnih poročil o rezultatih služi kot podpora raziskavam programa PI, zunanjim raziskovalcem in strokovnemu delu na MŠŠ.

4.Priprava priročnikov, izobraževanje in svetovanje s področja metodologije za zbiranje in uporabo baz podatkov

Poleg samih podatkov je v okviru infrastrukturne dejavnosti PI uporabnikom podatkov na voljo dokumentacija o metodah zbiranja in shranjevanja podatkov. Infrastrukturna dejavnost PI vključuje svetovanje in pomoč pri odločanju o primernosti metod za zabiranje podatkov, uporabo podatkov v raziskovalne namene in pripravo priročnikov za uporabo teh podatkov.

Člani infrastrukturne skupine se redno udeležujejo različnh izobraževanj, ki jim zagotavljajo kar najširša znanja tudi na področju informacijsko komunikacijske tehnologije, ki jo uporabljajo. Skozi pridobljena znanja in lastno skrb za trajnostni razvoj svojega področja delovanja so vse sodobnejše tudi podatkovne baze in z njimi povezane aplikacije, ki nastajajo kot produkt dela infrastrukturne skupine. Za njihovo ustrezno uporabo in interpretiranje dobljenih rezultatov, ki temeljijo na statistični analizi podatkov, je ključnega pomena tudi sistematično informiranje in izobraževanje vseh uporabnikov baz podatkov. Znotraj informiranja je poleg informacij o podatkovnih bazah in njihovih značilnostih namen infrastrukturnega centra informiranje tudi o pojasnjevalnih dejavnikih, ki so vplivali na izvedbo raziskave (npr. vzorčenje, vrsta zbiranja podatkov, kot je intervju ali anketni vprašalnik,…).

 

Prikaz podpore infrastrukturnega programa raziskovalnim programom in projektom:


Za delo programske skupine Edukacijske raziskave na PI in raziskavam na področju predšolske in šolske vzgoje infrastrukturna dejavnost PI nudi pregled trenutnega stanja in spremljanje teh dejavnikov v daljšem obdobju (analize trendov). Tako omogoča oblikovanje predlogov za spremembe h kvalitetnejšima vzgoji in izobraževanju, na ravni oblik, vsebin in metod dela.

Pomemben del programa raziskovalne skupine PI je področje vloge učiteljev v izobraževalnem procesu. Zbiranje podatkov in še posebej statistične analize vpliva karakteristik in stališč učiteljev na poučevanje in raven znanja učencev omogočajo postavljanje hipotez, strukturni modeli in analize vzročnih povezav pa podpirajo raziskovanje vloge učitelja in povezanosti njegovih dejavnikov z razvojem izobraževanja. Prav tako analize podatkov članom programske skupine nudijo podporo za premislek o teoretičnih ozadjih in možnem razvoju posameznih segmentov vzgoje in izobraževanja, ki pripomorejo k oblikovanju smernic za razvoj resornih politik in smernic trajnostnega razvoja vzgoje in izobraževanja.


Raziskovalna dejavnost Pedagoškega inštituta poleg dela programske skupine Edukacijske raziskave obsega še raziskave Ciljnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in temeljnih projektov ter evalvacijske študije. Glede na področja dela infrastrukturna dejavnost nudi naslednjo podporo projektom:

1. Izvaja zajeme podatkov, ki tehnično, finančno in logistično zahtevajo usklajeno delovanje strokovnjakov različnih področij. Za doseganje visokih standardov kvalitete podatkov je pomembno, da je zajem podatkov izpeljan natančno po ustrezni raziskovalni metodologiji in instrumentarijem, ki mora biti čim bolj prilagojena delovanju šol in ustrezni starosti učencev. Še več, v primeru zajemov podatkov za potrebe mednarodnih primerjalnih raziskav je nujno, da so podatki zbrani po enotni metodologiji, ki omogoča kvalitetne primerjave med različnimi šolskimi sistemi.

2. Infrastrukturna dejavnost posreduje izhodiščne podatke mnogim raziskavam na področju VIZ, zato je pomembno, da so podatkovne baze zbrane, urejene in vzdrževane na enem mestu in po enotnih standardih. Hkrati je nujno, da je to posredovanje organizirano in dokumentirano v skladu s standardi raziskovanja na tem področju.

3. Z globalnimi multinacionalnimi zajemi podatkov v okviru asociacij IEA, OECD in EU v longitudinalni perspektivi raziskovalna dejavnost PI in tudi širša strokovna javnost pridobiva dragocene primerjalne ugotovitve o delovanju vzgojno-izobraževalnega sistema, ki so izhodišče za domače evalvacije kakovosti vzgojno-izobraževalnih procesov in ugotavljanje problemov ter dilem v pedagoški praksi, še posebej v času prenove izobraževalnega sistema.
 

Prikaz podpore infrastrukturnega programa državnim in drugim vladnim organom ali resorjem pri izvajanju njihove službe:
 

Izsledki in opravljene obdelave podatkov iz merjenja znanja in dejavnikov, ki se povezujejo z znanjem v sistemu VIZ nudijo strokovnim službam Ministrstva za šolstvo in šport, Zavodu RS za šolstvo, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter raziskovalcem iz drugih javnih raziskovalnih zavodov (npr. Inštitutu za  ekonomska raziskovanja) vpogled v delovanje slovenskega izobraževalnega sistema in dopolnjujejo uradne podatke na področju izobraževanja. Izsledki analiz podatkov iz mednarodnih zajemov podatkov dodatno omogočajo veljavno in zanesljivo primerjavo slovenskega sistema s sistemi drugih držav, tako pri neposrednih primerjavah dosežkov kot pri primerjavah posameznih dejavnikov, ki se povezujejo z znanjem. 

Za potrebe analitičnih služb Ministrstva za šolstvo in šport  insfrstrukturni center Pedagoškega inštituta v skladu z vsakoletnimi naročili zagotavlja nabor podatkov, zbranih v obširnih bazah podatkov iz nacionalnih in mednarodnih raziskav. Tako zbrani in obdelani podatki omogočajo razvojnim dejavnostim Urada za razvoj šolstva vpogled v trenutno stanje na proučevanem področju ter načrtovanje smiselenga razvoja na posameznem področju, ki temelji na evalvaciji trenutnega stanja ter analizi potreb in pričakovanj uporabnikov vzgojno - izobraževalnega sistema.

 

Pomen za podporo sodelovanju z uporabniki in infrastrukturnimi omrežji v Republiki Sloveniji in tujini:

Raziskovalci Pedagoškega inštituta, ki so vključeni v raziskovalni program ali raziskovalne projekte sodelujejo pri svojem delu tudi z raziskovalci iz različnih drugih inštitucij, ki so vključeni v druge programe in infrastrukturna omrežja v Sloveniji (npr. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Mariboru, Filozofska fakulteta v Ljubljani - Oddelek za pedagogiko in Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta v Mariboru, Fakulteta za matematiko v Ljubljani).

Pri tem infrastrukturni center zunanjim raziskovalcem nudi vso potrebno podporo, da jim je omogočeno aktivno uporabljanje baz podatkov, pridobljenih na ravni infrastrukturnega centra Pedagoškega inštituta, saj so to najobširnejše baze podatkov o vzgojno - izobraževalnem sistemu v Sloveniji, v katere so zajeti podatki na celotni vertikali. Kot takšni so ključnega pomena za izvajanje vsakršnih analiz in preverjanj učinkov na izvedbeno prakso v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Infrastrukturna dejavnost PI je povezana v mreži infrastrukturnih dejavnosti koordinacijskih centrov drugih držav, ki sodelujejo v mednarodnih zajemih podatkov na področju VIZ. S tem sta omogočena mednarodna izmenjava podatkov in prenos metodološkega in statističnega znanja.

Povezave

TIMSS in PIRLS

IEA - International Association for Evaluation of Educational Achievement

PISA - The OECD PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT

 

V okviru infrastrukturne dejavnosti Pedagoškega inštituta nastaja tudi spletna aplikacija za prikaz osnovnih rezultatov mednarodnih raziskav (trenutnoso  dostopni rezultati raziskave TIMSS 2003 za populacijo učencev četrtih razredov).

 

Rezultati infrastrukturne dejavnosti Pedagoškega inštituta so vključene tudi v poročila in spletne aplikacije drugih organizacij v mednarodnem prostoru. Na primer:

PISA 2009 profiles by country

AIr Lighthouse (TIMSS & PIRLS)

International Data Explorer

 

Letni poročili o izvajanju infrastrukturne dejavnosti Pedagoškega inštituta: