UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program razvoja, letne programe dela, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Upravni odbor šteje 5 članov, od katerih:

  • tri člane imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije in sicer dva člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo,
  • enega člana imenuje Upravni odbor Pedagoškega inštituta na predlog direktorja s soglasjem znanstvenega sveta iz vrst uporabnikov dejavnosti inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta,
  • enega člana volijo zaposleni delavci inštituta.

Mandat Upravnega odbora traja štiri leta. Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za znanost.


Upravni odbor ima naslednjo sestavo:

            Aleš Ojsteršek, predsednik 

            Petra Tramte, članica

            Dr. Milena Ivanuš Grmek, članica

            Dr. Anja Podlesek, članica 

            Dr. Janja Žmavc, članica