PREDSTAVITEV DIGITALNE KNJIŽNICE

Digitalna knjižnica
Digitalna, netiskana uredniško-izdajateljska platforma


Platforma Digitalna knjižnica obsega štiri zbirke:


1)
Dissertationes kot urednik vodi red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, namenjena pa je izdajanju novih in ponatisu že izdanih eno- in večavtorskih monografij s področja humanistike in družboslovja.

2) Zbirka Clavis litterarum Slovenicarum nastaja pod uredniško taktirko doc. dr. Jonatana Vinklerja, sicer tudi urednika pri Zbranih delih Primoža Trubarja in editorja drugih izdaj (Educa, Nova revija, Rokus, SIGIC, Društvo slovenskih skladateljev, Slovenska filharmonija ...); v njej bodo kot znanstveno-kritične edicije objavljana dela slovenskega slovstva med 1550 in 1918.

3) Zbirko Compendia uredniško vodi doc. dr. Janja Žmavc, v njej pa bodo objavljeni predvsem univerzitetni učbeniki za posamezne predmete na fakultetah štirih slovenskih univerz ali zasebnih visokih šol.
4)
Documenta: zbirka bo prinašala besedila, ki so »miscelanea« raziskovalnega procesa (članek, nenatisnjeno javno predavanje, poročilo); zbirko uredniško vodi doc. dr. Alenka Gril.

 

Uredniški odbor Digitalne knjižnice:
red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, glavni in odgovorni urednik
doc. dr. Jonatan Vinkler, pomočnik glavnega in odgovornega urednika
doc. dr. Janja Žmavc in doc. dr. Alenka Gril, članici uredniškega odbora

Editološka zasnova Digitalne knjižnice, oblikovanje, prelom in digitalizacija: doc. dr. Jonatan Vinkler

Editološka struktura zbirk Dissertationes, Compendia in Documenta.
Logotip Digitalne knjižnice (jpg)
ZIP-ISO distribucija izdaj na CD-ju (za okolje Windows)

Slovensko pišoči avtorji novega izvirnega znanstvenega spisja s področja družboslovja in humanistike (eno- in večavtorske monografije, učbeniki, znanstvenokritične edicije slovstva ...) se v zadnjem desetletju in pol srečujejo s praviloma vsako leto manjšimi možnostmi za objavo svojih del v celoviti knjižni tiskani obliki, po objavi pa zlasti s preskromno distribucijo, da bi bil skozi recepcijo mogoč širši družbeni odmev napisanega.
Ključni problem izdajanja omenjenega tipa besedil torej leži v produkciji na založbi in nadaljnji distribuciji do bralca. Običajna izdelava tiskane knjige je namreč precej zapletena in še vedno – predvsem – zelo draga operacija. Tako je tudi zaradi ne dovolj velike uredniške in izdajateljske usposobljenosti/spretnosti večine novodobnih slovenskih založnikov in organizacijske strukture procesa, ki je ostala več ali manj nespremenjena od časa izdelave knjige s klasičnim stavkom in tako neprilagojena čedalje večjim, predvsem pa vse cenejšim (z)možnostim, ki jih ponuja sodobno namizno založništvo. V prehod besedila od rokopisa do tiska je vključenih večje število delovalnikov, ki za svoje delo kajpak pričakujejo tudi plačilo, končni stroški, ki jih ima založba s posamezno znanstveno izdajo, pa ponavadi že pred izidom, tiskovno konferenco in začetkom distribuiranja po knjigarnah in knjižnicah znatno presežejo subvencijo, ki jo je na razpisih  založbi priboril avtor.

Z zaključkom tiska, vezave in pakiranja pa se zadrege šele začnejo, kajti kot po pravilu se s sveže natiskanimi znanstvenimi knjigami v slovenskem jeziku v fazi distribucije dogaja, kot se je z umetniškimi deli, ki so jih po celi tedanji Evropi agenti ruske carice Katarine II. (tudi na ne najbolj transparenten način) "zbirali" za svojo vladarico: Katarina je namreč o slikah in kipih, ki so bili pripeljani v St. Peterburg, menda dejala, da jih bodo odslej gledali ona in – miši.  Le-te si namesto bralcev ponavadi ogledujejo tudi slovenske znanstvene knjige, ki se še leta po natisu grmadijo v depojih posameznih založb. Naklada tako v večini primerov še dolgo po izidu sameva nerazprodana, kajti založba ima s tiskanimi knjigami kajpak legitimen ekonomski interes – vsaj povrniti produkcijske stroške, če ne že zaslužiti.

Kot odgovor na zgoraj ubesedno in kot zelo verjeten izhod iz te, za avtorja in založbo zagotovo nezavidljive situacije je bila zasnovana digitalna, netiskana uredniško-izdajateljska platforma Digitalna knjižnica. Njeno gonilo je obsežno splošno in posebno vedenje o uredniški in izdajateljski teoriji, še zlasti pa praksi ter poseben (avtorsko zaščiten tehnološki) postopkovnik, ki omogoča hitro in kar najbolj ceneno inkubacijo besedila od rokopisa preko urejanja, opremljanja, oblikovanja in preloma do digitalizacije v obliki knjige in nazadnje posredovanja le-te bralcu v formi flipbook in pdf datoteke. Distribucija slednje pa ni le množična, kar so sanje vsakega založnika, temveč globalna, planetarna in cenena, kajti temeljni distribucijski kanal za izdaje Digitalne knjižnice je svetovni splet. Skratka: gre za ustvarjanje celovitih izdaj, katerih distribucija je svetovna in tako za založnika kot za bralca praktično brezplačna.

Izdaje izhajajo v obliki, ki je identična tiskani knjigi, le da je elektronska. Vsebujejo vse knjižne, knjigarske, bibliotekarske in druge elemente (definiran format, popolna knjižna struktura - predlist, naslovni list, kolofon z vsemi potrebnimi podatki, splošno kazalo, uvod, besedilo, povzetki, viri in literatura, imenski indeks -, tipografija, oprema, ustaljena oblika izdaje in zbirke, barvna sprednja in zadnja platnica z logotipi in črtno kodo) ter za raziskovalce predstavljajo popolni elektronski ekvivalent tiskani izdaji ob dodatnih možnostih, ki jih omogoča elektronski medij (navzkrižne reference, e-iskanje ...). Vsako besedilo je pred sprejemom v objavo ustrezno recenzirano s strani kompetentnega raziskovalca/raziskovalke zadevnega področja; recenzenta sta v kolofonu tudi navedena. Tako bodo izdaje tudi v individualnih bibliografijah raziskovalcev (SICRISS) zavzemale enako težo kot tiski, v kolikor bo šlo za strukturno analogno desedilo.

Vsaka izdaja je bralcem dostopna v integralni podobi, in sicer na tri načine: a) v butični nakladi do 75 izvodov za javne knjižnice (na CD/DVD nosilcu), b) v obliki iso datoteke, ki je slika diska izdaje na CD/DVD nosilcu, in c) v flipbook in pdf datoteki, ki sta identični izdaji za knjižnice ter sta dostopni na pričujočem spletnem mestu. Vsak iso, flipbook in/ali pdf vsebuje celotno, neokrnjeno izdajo, zaradi zaščite avtorskih pravic pa je kvaliteta tiska iz pdf datoteke omenjena na 150 dpi, besedila in slikovne opreme pa iz datoteke ni mogoče izvažati ali kopirati.

 

Vse izdaje vseh zbirk Digitalne knjižnice so na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5 (priznanje avtorstva, nekomercialna raba, brez predelav). V skladu s to licenco lahko vsak uporabnik ob priznanju avtorstva dela razmnožuje, distribuira, javno priobčuje in daje v najem, vendar samo v nekomercialne namene.  Izdaj, ki sestavljajo Digitalno knjižnico, ni dovoljeno predelovati.


Digital Library
A digital, non-printed editorial/publishing platform

 

The Digital Library platform consists of four collections:

1) Dissertationes is intended for the publication of new monographs by single or multiple authors in the field of the humanities and social sciences and reprints of previously published works in this category; the series editor is Dr Igor Ž. Žagar, prof.
2) Clavis litterarum Slovenicarum will consist of scholarly critical editions of works of Slovene literature from 1550 to 1918; the series editor is Dr Jonatan Vinkler, assist. prof., who is also the editor of Zbrana dela Primoža Trubarja [The Collected Works of Primož Trubar] and other publications (Educa, Nova revija, Rokus, SIGIC, Društvo slovenskih skladateljev, Slovenska filharmonija, etc.).
3) Compendia will mainly publish university textbooks for individual subjects at the faculties of Slovenia's four universities and private higher education institutions; the series editor is Dr Janja Žmavc
, assist. prof.
4) Documenta will include miscellaneous texts from the research process (articles, unprinted public lectures, reports); the series editor is Dr Alenka Gril
, assist. prof.

Editorial board of the Digital Library:
Dr Igor Ž. Žagar, professor, editor-in-chief
Dr Jonatan Vinkler, assistant professor, deputy editor-in-chief
Dr Janja Žmavc, assistant professor, and Dr Alenka Gril,
assistant professor, members of the editorial board

Editological design of the Digital Library, design, layout and digita
lisation: Dr Jonatan Vinkler, assist. prof.

 

Editological structure of the Dissertationes, Compendia and Documenta collections
Logotype of Digital Library (jpg)


In the last decade and a half, authors of new, original academic writings in Slovene in the fields of social sciences and the humanities (monographs by one or more authors, textbooks, scholarly critical editions of literature, etc.) have seen opportunities to publish their works in book form diminish steadily, while in those cases where they are able to publish, they are faced with distribution that is too exiguous to allow their work a wider social impact.

The key problems in publishing texts of the above type thus lie in production at the publisher and subsequent distribution to the reader. The usual process of producing a printed book is a relatively complex operation that, crucially, is still very expensive. This is partly due to a lack of editorial and publishing skill on the part of the majority of modern Slovene publishers, and partly a consequence of the organisational structure of the process, which has remained more or less unchanged since the days of traditional typesetting and is thus unadapted to the growing – and ever cheaper – possibilities offered by modern desktop publishing. The journey of a text from manuscript to print is a process involving a large number of people, who naturally expect to be paid for their work. The final costs to a publishing house of a single scholarly publication – even before publication, the press conference and the start of distribution to bookshops and libraries – significantly exceed the subsidy which the author has managed to obtain for the publisher.

The conclusion of the printing, binding and packaging phase is merely the start of the problem, since the fate of freshly printed Slovene scholarly books, once they reach the distribution phase, tends to mirror that of the works of art 'collected' throughout Europe (not always in the most transparent way) by the agents of Catherine the Great, Empress of Russia: Catherine apparently once said of the paintings and sculptures brought to St Petersburg that henceforth they would be viewed by her and – the mice. It is often these latter, rather than readers, who are the only viewers of the Slovene scholarly books that, years after being printed, are still piled up in the storerooms of publishing houses. In the majority of cases the initial print run remains unsold long after publication because the publishing company of course has a legitimate economic interest in printed books – at least to recoup the production costs, if not to make a profit.

As a response to the above, and as a very credible way out of an undoubtedly unenviable situation for both author and publishing house, the digital, non-printed editorial/publishing platform Digital Library was conceived. It is based on extensive general and specialist knowledge of editorial and publishing theory and practice and a special (copyright protected technological) procedure that enables rapid and cheap incubation of the text from the manuscript stage via editing, illustration, design and layout to digitalisation in book form and, lastly, distribution to the reader in the form of a flipbook and a PDF file. The distribution of the latter is not only mass distribution, the dream of every publisher, but global, planetary and inexpensive, since the basic distribution channel for the publication of the Digital Library is the world wide web. In short: the creation of integral editions with global distribution that is practically free for both publisher and reader.

The publications appear in a form that is identical to that of a printed book, except that it is electronic. They contain all the elements of traditional book layout and design: a defined format, the complete structure of a book (including half-title page, title page, edition notice, table of contents, introduction, text, summaries, bibliography and index); typography; design; a standardised format for both volume and collection; and colour front and back covers with logos and barcode. For researchers they represent a complete electronic equivalent to a printed edition with the additional possibilities offered by the electronic medium (cross-referencing, e-searching, etc.). Every text is reviewed by a competent researcher from the relevant field before being accepted for publication; reviewers' names appear in the edition notice. In this way, the publications will be given the same weight as printed works in the individual bibliographies of researchers (SICRIS), in that the text will be structurally analogous.

Each publication is accessible to readers in integral form in two ways: a) a 'boutique' edition of up to 75 copies for public libraries (on CD/DVD support) and b) as a flipbook and a PDF file which are identical to the library edition and are accessible on this website. Every flipbook and PDF file contain the full, unabridged edition, although for the purposes of copyright protection the printing resolution of the PDF file is limited to 150 dpi, while texts and illustrations from the file cannot be exported or copied.