IGOR Ž. ŽAGAR, MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR, ARGUMENTACIJA V JEZIKU

 
Argumentacija v jeziku [Argumentation in Language] (ZIP-ISO distribucija izdaje na CD nosilcu)
 
Avtorja: Igor Ž. Žagar, Mojca Schlamberger Brezar
Naslov: Argumentacija v jeziku
Vrsta gradiva: znanstvena monografija
Leto izida: 2009
Obseg: 225 strani
 ISBN - 13:  978-961-270-010-2
 

Način citiranja: Žagar, I. Ž., Schlamberger Brezar, M. (2009). Argumentacija v jeziku, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 4, http://193.2.222.157/Sifranti/StaticPage.aspx?id=67 (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.
 
Knjižica, ki je pred vami, v prvem delu prinaša zbir člankov o teoriji argumentacije v jeziku Oswalda Ducrota, ki sem jih v obdobju zadnjih petnajstih let objavil v različnih revijah in drugih publikacijah.
Članki so sicer ustrezno prirejeni tokratnemu namenu objave (pri čemer je glavnino uredniškega dela prijazno opravila dr. Janja Žmavc), ohraniti pa smo želeli tudi »duh časa«, v katerem so nastali. Zainteresirana bralec in bralka bosta zato nedvomno opazila, da je v besedilu govora o argumentativnih členkih, argumentativnih operatorjih in argumentativnih veznikih, za katere danes uporabljam (enotno) poimenovanje argumentativni indikatorji. Stvar razvoja terminologije pač. Težko bo prezreti tudi dejstvo, da na različnih mestih uporabljam podobne ali celo enake primere. To ni naključje, spregled ali šlamparija: podobni ali celo enaki primeri so namreč uporabljeni za pojasnjevanje različnih konceptov in teorij. Pojasnjevanje različnih konceptov in teorij s podobnimi ali celo enakimi primeri pa se mi je zdelo didaktično mnogo primernejše in učinkovitejše, kot da bi si po sili in vedno znova izmišljeval nove (in morda ne najbolj ustrezne).
Drugi del knjige prinaša konkretne analize Mojce Schlamberger Brezar. Tudi Mojca izhaja iz Ducrotove teorije argumentacije v jeziku, četudi se terminologija na trenutke zdi drugačna. Kakor sem že poudaril, se terminologija spreminja, zanimivo vprašanje, ki se pri tem odpira, pa je: ali spreminjanje terminologije (v našem primeru predvsem kot učinek prestavljanja iz francoščine v slovenščino) ne pomeni tudi drugačnega »zajetja« predmeta, morda celo »zajetja« drug(ačn)ega predmeta. Prav zato sva se odločila, da svoje študije objaviva v isti knjigi. Kot poskus in izziv.
Igor Ž. Žagar
 

 
The first part of this book contains a set of articles on Oswald Ducrot's theory of argumentation in language which I have published in various journals and other publications over the last fifteen years. The articles have been appropriately adapted for the present publication (with the kind collaboration of Dr Janja Žmavc, who carried out the bulk of the editing work), although we have also desired to retain the 'spirit of the age' in which they were written. The attentive reader will undoubtedly notice that the text refers to argumentative particles, argumentative operators and argumentative conjunctions, for which I today use the (uniform) denomination 'argumentative indicators'. A question of the evolution of terminology. It will also be difficult to overlook the fact that in various places I use similar or even identical examples. This is not coincidence, oversight or carelessness: similar or even identical examples are in fact used to explain various concepts and theories. Explaining different concepts and theories using similar or identical examples seemed to me far more appropriate and effective from the didactic point of view than forcing myself to constantly think up new examples (and not necessarily the most appropriate ones).
The second part of the book contains a specific analysis by Mojca Schlamberger Brezar. Mojca also takes Ducrot's theory of argumentation in language as her starting point, although the terminology may at times appear to be different. As I have already pointed out, terminology changes. This raises the following interesting question: does changing terminology (in our case above all as the result of translation from French to Slovene) not also imply a different 'grasp' of the subject, or perhaps even 'grasping' another (different) subject? It was for this reason that we decided to publish our studies in the same book. As an experiment and as a challenge.
Igor Ž. Žagar