ŠOLSKO POLJE

Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja

Šolsko polje je znanstvena revija za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja z mednarodnim uredniškim odborom. Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja. Revija izhaja trikrat letno. Izdaja jo Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja. Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju edukacijskih ved in interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim vprašanjem vzgoje in izobraževanja. V tem okviru revija posebno pozornost namenja razvijanju slovenske znanstvene in strokovne terminologije ter konceptov na področju vzgoje in izobraževanja ter raziskovalnim paradigmam s področja edukacijskih raziskav v okviru družboslovno-humanističnih ved.
 
 

Tehnične informacije o reviji

 

Revija Šolsko polje je vključena v naslednje indekse in baze podatkov:

Contents Pages in Education; EBSCO; Education Research Abstracts; International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA); Multicultural Education Abstracts; Pais International; ProQuest Social Sciences Journal, Research into Higher Education Abstracts; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; Worldwide Political Science Abstracts

 

Uredništvo
Alenka Gril, Zdenko Kodelja, Darko Štrajn, Valerija Vendramin in Igor Ž. Žagar (vsi: Pedagoški inštitut, Ljubljana)
 
Glavni urednik
Marjan Šimenc (Pedagoški inštitut, Ljubljana)
 
Odgovorni urednik
Mitja Sardoč (Pedagoški inštitut, Ljubljana)
 
 
Uredniški odbor
Michael W. Apple (University of Wisconsin, Madison, USA), Eva D. Bahovec (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Andreja Barle-Lakota (Urad za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo in šport RS), Valentin Bucik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Harry Brighouse (University of Wisconsin, Madison, USA), Randall Curren (University of Rochester, USA), Slavko Gaber (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Milena Ivanuš-Grmek (Pedagoška fakulteta), Russell Jacoby (University of California, Los Angeles) Univerza v Mariboru), Stane Košir (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Janez Kolenc ✝ (Pedagoški inštitut, Ljubljana), Janez Justin ✝ (Pedagoški inštitut, Ljubljana), Ljubica Marjanovič-Umek (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Rastko Močnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Zoran Pavlović (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana), Drago B. Rotar (Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem), Harvey Siegel (University of Miami, USA), Marjan Šetinc (Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Ljubljana), Pavel Zgaga (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Maja Zupančič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Robi Kroflič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Marie-Hélene Estéoule Exel (Universite Stendhal Grenoble III)

Lektor, tehnični urednik, oblikovanje in prelom
Jonatan Vinkler
 
Izdajatelja
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut
Šolsko polje izhaja s finančno pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in Pedagoškega inštituta, Ljubljana.
 
Naslov uredništva
Šolsko polje, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana; 
 
Naročilo na revijo
Šolsko polje, Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana,
e-pošta: mitja.sardoc@guest.arnes.si; tel.: 01 420 12 53, fax: 01 420 12 66
 

Arhiv izdaj

Celoten arhiv s povzetki je dostopen na spletni strani, ki jo administrira Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja.

 

Letnik XX (2009)

 • Številka 1-2: Smo lahko zadovoljni? Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem skozi raziskavo OECD PISA, ur. Mojca Štraus

 • Številka 3-4: So slovenski učenci pripravljeni na prihodnost? Kompetence slovenskih učencev skozi raziskavo OECD PISA, ur. Mojca Štraus

 • Številka 5-6: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju V: Kritična analiza diskurza, ur. Igor Ž. Žagar

 • Številke 1-6: celoten letnik

Letnik XXI (2010)

Letnik XXII (2011)

 • Številka 1-2: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti II, ur. Eva Klemenčič

 • Številka 3-4: Na poti posodobljenih raziskovanj spola v vzgoji in izobraževanju, ur. Valerija Vendramin

 • Številka 5-6: PISA in ICCS, ur. Mojca Štraus in Marjan Šimenc 

Letnik XXIII (2012)

 • Številka 1-2: Educational Sciences and their Concepts, ur. Janez Kolenc Gregorič ✝

 • Številka 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti III, ur. Eva Klemenčič
   
 • Številka 5-6: Koncepti v vzgoji in izobraževanju, ur. Darko Štrajn in Eva Klemenčič

Letnik XXIV (2013)

 • Številka 1-2: Odnos do znanja v družbi znanja, ur. Alenka Gril 
 • Številka 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti IV, ur. Eva Klemenčič in Mojca Rožman

 • Številka 5-6: Enake (izobraževalne) možnosti in družbena (ne)enakost, ur. Mitja Sardoč

Letnik XXV (2014)

 • Številka 1-2: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti V, ur. Eva Klemenčič in Oliver Ilievski 
 • Številka 3-4: TIMSS/PIRLS 2011, ur. Barbara Japelj Pavešič in Marjeta Doupona
 • Številka 5-6: Evidence from the PISA Study on Educational Quality in Slovenia and Other Countries, ur. Mojca Štraus

Letnik XXVI (2015)

 • Številka 1-2: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti VI, ur. Eva Klemenčič in Mojca Rožman
 • Številka 3-4: Ob petdeseti obletnici Pedagoškega inštituta, ur. Marjan Šimenc
 • Številka 5-6: Tendence v muzejski pedagogiki, ur. Rajka Bračun Sova in Darko Štrajn

Letnik XXVII (2016)

 • Številka 1-2: Social and Emotional Aspects of Teaching and Learning, ur. Maša Vidmar
 • Številka 3-4: IEA ICILS in druge sodobne teme, ur. Eva Klemenčič
 • Številka 5-6: Pravičnost, neoliberalizem in izobraževanje, ur. Urška Štremfel
   

Letnik XXVIII (2017)

 • Številka 1-2: Etika in šola, ur. Marjan Šimenc in Mitja Sardoč
 • Številka 3-4: Education and the American Dream, ur. Mitja Sardoč
 • Številka 5-6: Znanje, motivacija in pogoji učenja v luči mednarodnih primerjav TIMSS in PISA, ur. Barabra Japelj Pavešić in Klaudija Šterman Ivančič