dr. Alenka Gril, višja znanstvena sodelavka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: alenka.gril@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 56

Življenjepis

Rojena 13. 10. 1969 v Postojni. Osnovno in srednje šolanje v Postojni (srednja naravoslovno matematična šola). Dodiplomski študij psihologije od leta 1990, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Diplomsko delo, l. 1994: »Življenjski cilji in vrednote pri mladostnikih« Podiplomski študij psihologije, l. 1995-1998, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Magistrsko delo, l. 1998: »Razvoj razumevanja medosebnih odnosov, družbe in koncepta vrednot v obdobju od predadolescence do zgodnje odraslosti« Doktorsko delo, l. 2002: »Sociokognitivni dejavniki razumevanja družbene neenakosti v okviru mladinskih organizacij« Raziskovalno usposabljanje: l. 1995-2001, status mlade raziskovalke, Pedagoški inštitut Zaposlitev: Pedagoški inštitut, od leta 2001 zaposlena kot raziskovalka za nedoločen čas. Od leta 2003 vodi Center za preučevanje kognicije in učenja. Kot vodja ali sodelavka izvaja mednarodne evalvacijske študije in aplikativne raziskovalne projekte ter je vključena v raziskovalni program na Filozofski fakulteti Uporabna razvojna psihologija. Znanstveno-raziskovalni naziv: višja znanstvena sodelavka, od l. 2008, izvolitev je opravil Znanstveni svet Pedagoškega inštituta Visokošolski pedagoški naziv: docentka za psihologijo razvoja in učenja, od leta 2009, habilitirana na Pedagoški fakulteti Koper, Univerza na Primorskem Raziskovalno področje: razvoj socialne kognicije v različnih socialnih kontekstih. Njeno raziskovalno delo je osredotočeno na razvoj družbenih pojmov in socialnih reprezentacij o družbenih odnosih in socialnem vedenju pri mladostnikih, njihovo socialno zaznavanje, oblikovanje socialnih identitet ter socialnih oz. vrednotnih orientacij. Preučuje tako socio-kognitivne in osebnostne dejavnike razumevanja socialnih pojavov, kot tudi socialne interakcije, ki lahko vplivajo na spreminjanje posameznikovih pojmovanj in socialnega vedenja. Zanimajo jo predvsem socializacijski učinki referenčnih socialnih skupin ter družbenih inštitucij, v katere se vključujejo mladi (šola in organizacije prostočasnih dejavnosti). Tako pri svojem znanstveno raziskovalnem delu združuje spoznanja razvojne in socialne psihologije. Pomembnejše raziskave: - Razvoj mladostnikovega razumevanja družbene neenakosti v soodvisnosti od organizacijske kulture mladinskih centrov v Sloveniji, l. 2000-2002. - Sodelovalnost in tekmovalnost učencev v zadnji triadi devetletke v povezavi z značilnostmi učne interakcije, didaktičnimi usmeritvami in pristopi k učenju, l. 2001-2003. - Prosti čas mladih v Ljubljani, psihosocialna analiza potreb in možnosti za njihovo uresničevanje, l. 2003-2004. - Prostovoljno delo mladih v Ljubljani, l. 2004-2006. - Prakse družbenega udejstvovanja mladih v sodobni demokratični družbi, l. 2007-2008. Izobraževalno delo: od l. 2005 izvaja seminarje v okviru programov stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev: »Didaktične rešitve zahtevnejših učnih vsebin pri predmetu Družba,« »Strategije za učenje demokratičnega državljanstva« in »Sodobna spoznanja o razvoju, učenju in poučevanju dojenčkov in malčkov ter predšolskih otrok.« V letih 2009-11 vodi seminarje za pedagoške delavce na temo »Participacija mladih« v okviru treh sklopov (2. Aktivno državljanstvo, 8. Hlapec Jernej in njegova pravica in 9. Države brez planeta) projekta »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na področju socialnih in državljanskih kompetenc.« V šolskem letu 2009/10 je nosilka predmeta Psihologija otroka in mladostnika (izvaja predavanja in seminarje), v programu Edukacijske vede I. stopnja, na Pedagoški fakulteti Koper, Univerza na Primorskem

Izobrazba

Doktorica psiholoških znanosti