dr. Ana Kozina, znanstvena sodelavka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: ana.kozina@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 54
cobiss bibliografija

Življenjepis

Ana Kozina je diplomirana univerzitetna psihologinja, doktorica psiholoških ved in docentka za psihologijo. Leta 2011 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Agresivnost kot odgovor na anksioznost in vloga obeh v šolskem prostoru. Na Pedagoškem inštitutu je vodja Centra za Evalvacijske študije. Njeno raziskovalno delo sega na področji pedagoške in razvojne psihologije. Ukvarja se z razvojem agresivnosti in anksioznosti (v obdobju otroštva in mladostništva) ter njune interakcije na ravni posameznika in na ravni širšega družbenega okolja. V zadnjem obdobju se aktivno vključuje v raziskovanje dejavnikov pozitivnega razvoja mladih (angl. PYD - Positive Youth Development). Na področju pedagoške psihologije se ukvarja s preučevanjem dejavnikov, ki vplivajo na učne dosežke otrok in mladostnikov (šolska klima, socialno in čustveno učenje, motivacija, samopodoba, blagostanje). S svojimi raziskovalnim delom je vključena v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte ter evalvacijske študije. Izsledke svojih raziskav predstavlja na mendarodnih znanstvenih konferencah, nacionalnih posvetih in v okviru mednarodnih psiholoških združenj (ISSBD, EADP, SSM, IAAP). Je aktivna članica programske skupine Edukacijske raziskave, članica uredniškega odbora Založbe Pedagoškega inštituta ter namestnica predsednice Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta. Trenutni projekti: ARRS temeljni projekt: Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks (študija primera 2: Zagotavljanje pravičnosti z razvijanjem čustvenih in socialnih spretnosti dijakov ter njihovega blagostanja za višjo učinkovitost) (sodelujoča raziskovalka). Pretekli projekti: ARRS temeljni podoktorski projekt: Razvoj smernic za zmanjševanje agresivnosti na ravni šol na podlagi modela povezanosti agresivnosti in anksioznosti ter analize trenda obeh pojavov v slovenskih osnovnih šolah od leta 2007 do leta 2011 (vodja); RAOLLLA: Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem (sodelujoča raziskovalka); ARRS CRP: Analiza nasilnega vedenja (pogostost, oblike in razvojni trendi) v slovenskem šolskem prostoru od leta 1991 dalje s poudarkom na mednarodnih primerjavah (sodelujoča raziskovalka); Nacionalna evalvacijska študija: Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (sodelujoča raziskovalka); Mednarodna razikava TIMSS (mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja) in TIMSS Advanced (mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja za maturante) (sodelujoča raziskovalka).

Izobrazba

Doktorica psiholoških znanosti (naslov dela: Agresivnost kot odgovor na anksioznost in vloga obeh v šolskem prostoru)