OBJEM

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

 

center:  Center za uporabno epistemologijo

spletna stran projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

časovno obdobje trajanja projekta: 2016 – 2022

 

Projekt se osredotoča na bralno pismenost in razvoj slovenščine. Namen projekta je dvig kompetenc in ravni pismenosti na vseh ravneh izobraževanja. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. Prizadevanje za doseganje višjih ravni bralne pismenosti je tudi pomemben dejavnik ohranjanja in razvijanja jezikovne kulture. Razvite bralne zmožnosti zagotavljajo dvig splošnih kompetenc učencev na vseh stopnjah šolanja in jim omogočajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje neposredno na trg dela. Na osnovi analize stanja, ki je izpostavila dejavnike, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti, se projekt usmerja na oblikovanje inovativnega učnega okolja preko razvoja pedagoških strategij in ustreznih pristopov ter ustreznega učnega okolja. Cilji projekta so vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc, vzpostavitev oz. nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementiranje pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov ter spremljanje dejavnosti projekta in evalviranje dosežkov.

 

Sodeloujoči raziskovalci/-ke na Pedagoškem inštitutut:

 

sodelujoče partnerske organizacije: Zavod RS za šolstvo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, ostali vzgojno izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne šole, srednje šole)

vir/financer: MIZŠ (ESS projekt)