Etične smernice

Znanstvena revija Šolsko polje je pri svojem delu zavezana najvišjim akademskim in založniškim etičnim standardom. Vsi sodelujoči – avtorji oziroma avtorice, uredniki oziroma urednice in člani oziroma članice uredniškega odbora, recenzenti oziroma recenzentke ter izdajatelja – si dejavno prizadevamo, da delo v celotnem postopku objave prispevkov poteka v skladu s Smernicami za dobro prakso urednikov revij Odbora za etiko objavljanja (Committee on Publication Ethics’s (COPE’s) Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Avtorji oziroma avtorice, uredniki oziroma urednice in člani oziroma članice uredniškega odbora, recenzenti oziroma recenzentke ter izdajatelja imajo pri zagotavljanju najvišjih akademskih in založniških standardov naslednje odgovornosti:


Avtorji in avtorice


Avtorji oziroma avtorice morajo za objavo v reviji predložiti izvirno delo. Oddaja istega besedila več revijam hkrati velja za neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljiva. Objave nekaterih vrst prispevkov (npr. prevodi) v reviji so sprejemljive, če za to obstajajo tehtni razlogi; avtor oziroma avtorica mora pridobiti soglasje uredništva, kjer je bilo izvirno delo prvotno objavljeno, urednik oziroma urednica Šolskega polja se mora glede takšne ponovne objave strinjati, ponovna objava mora biti ustrezno omenjena.

Avtorstvo je omejeno na tiste sodelavce oziroma sodelavke, ki so pomembno prispevali k pripravi prispevka. Če so k raziskovalnemu projektu v določenih pomembnih vidikih prispevali tudi drugi oziroma druge, se jim mora avtor za to zahvaliti oziroma jih navesti kot sodelavce oziroma sodelavke, ki so prispevali k prispevku. Avtor oziroma avtorica, ki predloži prispevek v objavo, mora zagotoviti, da so v prispevku navedeni vsi ustrezni avtorji oziroma avtorice, in da so vsi soavtorji oziroma soavtorice videli in odobrili končno različico prispevka ter soglašajo, da se ga odda za objavo.

Avtorji oziroma avtorice so dolžni poskrbeti za vse etične standarde raziskave, katere rezultati so objavljeni v prispevku. Vsi avtorji oziroma avtorice morajo razkriti morebiten finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega besedila. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni.

Delo drugih avtorjev oziroma avtoric mora avtor oziroma avtorica pravilno navesti in citirati. Avtor oziroma avtorica pred objavo prispevka z izjavo jamči, da je prispevek njegovo/njeno lastno avtorsko delo in da ne vsebuje plagiatov iz objavljenih ali neobjavljenih del drugih avtorjev oziroma avtoric. Skladno s tem avtor oziroma avtorica tudi zagotavlja, da je v predloženem prispevku po pravilih citiranja in povzemanja navedel/navedla vse vire, na katere se je skliceval-a ali se nanje opiral-a pri nastajanju prispevka. Informacij, ki jih avtor oziroma avtorica pridobi med zaupnim delom, na primer ko recenzira rokopise ali katera koli neobjavljena dela drugih avtorjev oziroma avtoric, ne sme uporabiti brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja oziroma avtorice dela, ki je predloženo v te postopke.

Podatki, na katerih temeljijo prispevki, morajo biti točni. Prispevek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo tudi drugi avtorji oziroma avtorice. Napačne ali zavestno netočne izjave veljajo za neetično ravnanje in niso sprejemljive.

Plagiatorstvo (npr. prikaz prispevka nekoga drugega kot lastni prispevek, kopiranje in parafraziranja daljših delov prispevka drugih avtorjev brez ustreznega citiranja, prisvajanje rezultatov raziskav, ki so jih izvajali drugi) je neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljivo.

Avtor oziroma avtorica je dolžan sodelovati v recenzentskem postopku ter upoštevati sugestije recenzentov oziroma recenzentk in urednika oziroma urednice za izboljšave besedila. Zavrnitev posameznega popravka mora tehtno utemeljiti.

Če avtor oziroma avtorica odkrije bistveno napako ali netočnost v lastnem objavljenem delu, je njegova/njena dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika oziroma urednico revije ter sodeluje z njim/njo pri umiku oziroma popravi prispevka. Če urednik oziroma urednica izve, da objavljeno delo vsebuje bistveno napako, je avtorjeva oziroma avtoričina dolžnost, da razpravo umakne ali popravi ali pa uredniku oziroma urednici predloži dokaze o pravilnosti izvirnega prispevka.

Avtor oziroma avtorica lahko prispevek umakne iz objave do zaključka recenzentskega postopka. Kasneje lahko avtor oziroma avtorica uredniku oziroma urednici predlaga umik prispevka, če ugotovi, da delo vsebuje bistveno napako, ki pomembno vpliva na znanstveno verodostojnost besedila, o predlogu pa nato presodi urednik oziroma urednica v sodelovanju z recenzenti oziroma recenzentkami.


Uredniki in urednice in uredniški odbor


Glavni in odgovorni urednik oziroma urednica, tematski uredniki oziroma urednice ter uredniški odbor si dejavno prizadevajo za kakovost izdanih prispevkov. Bralcem oziroma bralkam ter avtorjem oziroma avtoricam jamčijo, da so vsi prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani s strani uveljavljenih strokovnjakov oziroma strokovnjakinj s področja vzgoje in izobraževanja. Glavni in odgovorni urednik oziroma urednica ali tematski uredniki oziroma urednice zagotovijo izbiro ustreznih neodvisnih recenzentov oziroma recenzentk. Glavni in odgovorni urednik oziroma urednica (v sodelovanju s tematskimi uredniki oziroma urednicami) predlaga objavo ali zavrnitev prispevkov na osnovi recenzij, končno odločitev o objavi ali zavrnitvi prispevka ima uredniški odbor. V objavo uredniški odbor sprejme prispevke, ki jih avtorji oziroma avtorice ustrezno dopolnijo skladno s prejetimi recenzentskimi ocenami in uredniškimi pripombami.

Odločitev za sprejem ali zavrnitev določenega prispevka v objavo temelji zgolj na pomembnosti, izvirnosti in jasnosti prispevka ter na relevantnosti študije za znanstveno področje revije. Uredniki oziroma urednice in uredniški odbor avtorjev oziroma avtoric ne smejo diskriminirati glede na spol, spolno usmerjenost, verski, etnični ali geografski izvor.

Glavni in odgovorni urednik oziroma urednica, tematski uredniki oziroma urednice in uredniški odbor morajo zaščititi zaupnost posameznih informacij. Informacij o oddanem prispevku ne smejo razkrivati nikomur drugemu, razen avtorju oziroma avtorici, recenzentom oziroma recenzentkam, potencialnim recenzentom oziroma recenzentkam in izdajatelju, če imajo za to utemeljene razloge.

Uredniki oziroma urednice in uredniški odbor ščitijo anonimnost recenzentov oziroma recenzentk in avtorje oziroma avtorice.

Glavni in odgovorni urednik oziroma urednica, tematski uredniki oziroma urednice in uredništvo se zavzemajo za svobodo izražanja ter ohranjajo integriteto akademskega dela. Uredniki oziroma urednice objavijo popravke, pojasnila, preklice in opravičila vedno, kadar je to potrebno.

Revija objavlja tudi tehtne kritike izdanih prispevkov, razen če imajo uredniki oziroma urednice in uredniški odbor prepričljive razloge za to, da jih ne objavijo. Avtorji oziroma avtorice, katerih prispevki so bili predmet kritike, morajo imeti priložnost za odziv na kritiko.

Glavni in odgovorni urednik oziroma urednica se mora na morebitne pritožbe glede objave določenega prispevka odzvati takoj. V primerih, ko gre za sum kršitev ali dvomljivega avtorstva, urednik oziroma upošteva shemo delovanja Odbora za etiko objavljanja (COPE). Če je avtor oziroma avtorica nezadovoljen z odločitvijo, se lahko pritoži na uredniški odbor.

Glavni in odgovorni urednik oziroma urednica in uredniški odbor morajo preprečiti, da bi poslovne potrebe ogrozile intelektualne in etične standarde. Zagotavljajo, da oglaševanje in drugi komercialni prihodki ne vplivajo na uredniške odločitve.


Recenzenti


Recenzenti oziroma recenzentke opravljajo recenzentsko delo prostovoljno.

Recenzenti oziroma recenzentke so dolžni uredniku razkriti kakršno koli navzkrižje interesov. Če je delo recenzenta oziroma recenzentke v konfliktu interesov s katerim od avtorjev oziroma avtoric, naj ta prispevka ne prejme v recenzijo oziroma ne recenzira.

Vsak izbrani recenzent oziroma recenzentka, ki se ne čuti dovolj usposobljenega za recenzijo besedila, ali ki ve, da ne bo mogel/mogla v roku (predvidoma enega meseca) opraviti recenzije, je dolžan/dolžna o tem obvestiti urednika oziroma urednico in odstopiti od recenziranja.

Recenzenti oziroma recenzentke morajo vsak rokopis, ki so ga prejeli v pregled, obravnavati kot zaupen dokument. Ne smejo ga kazati drugim ali o njem razpravljati z drugimi.

Recenziranje prispevkov mora biti objektivno. Osebno kritiziranje avtorja oziroma avtoric ni primerno. Recenzenti oziroma recenzentke morajo svoja stališča izraziti jasno in argumentirano.

Recenzenti oziroma recenzentke morajo identificirati ustrezna objavljena dela, ki jih avtorji oziroma avtorice niso citirali. Recenzent oziroma recenzentka mora urednika oziroma urednico opozoriti tudi na večje podobnosti ali vsebinsko prekrivanje v objavo predloženega prispevka s katerim koli drugim prispevkom, ki ga osebno pozna.

Recenzent oziroma recenzentka mora zaščitene informacije ali ideje, za katere izve med recenziranjem, ohraniti kot zaupne in jih ne sme uporabiti v osebno korist ali za lastne raziskave brez izrecnega dovoljenja avtorja oziroma avtorice.