Recenzentski postopek

  1. Prejete prispevke pregleda urednik oziroma urednica/uredniški odbor in ugotovi, ali vsebinsko ustreza namenu revije ter ali upošteva Navodila za avtorje in avtorice. Vsak prejet prispevek gre skozi postopek za ugotavljanje plagiatorstva. Za ugotavljanje plagiatorstva se uporablja program Turnitin.
  2. Prispevek, skladen z namenom revije, urednik oziroma urednica/uredniški odbor posreduje v pregled in oceno dvema anonimnima in neodvisnima recenzentoma oziroma recenzentkama, uveljavljenima strokovnjakoma oziroma strokovnjakinjama s področja vzgoje in izobraževanja ter ožjega znanstvenega področja, v katerega se umešča prispevek.
  3. Recenzenta oziroma recenzentki posredujeta neodvisni recenzentski poročili uredniku oziroma urednici/uredništvu, praviloma v roku enega meseca.
  4. Končno odločitev o (ne)objavi prispevka sprejme urednik oziroma urednica/uredniški odbor na podlagi poročil recenzentov oziroma recenzentk. Urednik oziroma urednica/uredniški odbor: a) prispevek zavrne in v obvestilu avtorju oziroma avtorici navede razloge za zavrnitev prispevka; b) prispevek sprejme v objavo z obvestilom avtorju oziroma avtorici; c) pozove avtorja oziroma avtorico k dopolnitvi prispevka. Kategorijo prispevka predlaga avtor oziroma avtorica sam-a, končno odločitev pa sprejme uredniški odbor na podlagi predlogov recenzentov oziroma recenzentk. Znanstvena revija Šolsko polje objavlja izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke, kratke znanstvene prispevke, strokovne članke. Avtor oziroma avtorica prejme obvestilo o sprejemu/zavrnitvi/dopolnitvi prispevka tako hitro kot je le mogoče, recenzentski postopek pa običajno traja tri mesece.
  5. V kolikor so potrebne dopolnitve prispevka, uredniški odbor na podlagi predlogov recenzentov oziroma recenzentk odloči a) ali je potreben ponoven pregled dopolnitev in prispevka s strani recenzentov oziroma recenzentk; b) ali dopolnitve pregleda in odobri urednik oziroma urednica/uredniški odbor.
  6. Končno odločitev o (ne)objavi dopolnjenega prispevka sprejme urednik oziroma urednica/uredniški odbor.
  7. Ob sprejemu prispevka v objavo urednik oziroma urednica avtorja oziroma avtorico pozove k podpisu Izjave o izvirnosti prispevka in etičnosti raziskovanja ter Izjave o prenosu avtorskih pravic. Da bi zagotovili čim širše razširjanje in zaščito prispevkov, objavljenih v Šolskem polju, prosimo avtorje in avtorice, da na založnika (Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja) prenesejo avtorske pravice.
  8. Lektor oziroma lektorica opravi končni jezikovni pregled prispevka, avtor oziroma avtorica pregleda ter potrdi lektorjeve oz lektoričine predloge najkasneje v sedmih dneh od prejema.
  9. Tehnični urednik oziroma urednica opravi prelom prispevka, avtor oziroma avtorica dobi v pregled postavitev v obliki pdf-ja, kjer opravi tekstne korekture s strandardnimi korekturnimi znamenji (Slovenski pravopis: http://bos.zrc-sazu.si/c/sp/sp2001_pravila.pdf). Likovne korekture in menjave večjih odsekov besedila (odstavkov, poglavij) niso več mogoče. Avtor oziroma avtorica opravi tekstne korekture najkasneje v sedmih dneh od prejema.
  10. Objava prispevka.