Page 6 - Jonatan Vinkler, Uporniki, "hudi farji" in Hudičevi soldatje, Dissertationes 17
P. 6
atan Vinkler
Uporniki, »hudi farji« in Hudičevi soldatje:
podobe iz evropskih in »slovenskih« imaginarijev 16. stoletja
znanstvena monografija

Digitalna knjižnica
Uredniški odbor: Igor Ž. Žagar (Educational Research Institute & University of Primorska),
Jonatan Vinkler (University of Primorska), Janja Žmavc (Educational Research Institute),
Alenka Gril (Educational Research Institute)
Zbirka: Dissertationes (znanstvene monografije), 17
Glavni in odgovorni urednik: Igor Ž. Žagar
Urednik izdaje: Jonatan Vinkler
Recenzenta: Primož Kuret, Fanika Krajnc-Vrečko
Oblikovanje, prelom in digitalizacija: Jonatan Vinkler

Založnik: Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62, SI-1000 Ljubljana
Ljubljana 2011
Za založnika: Mojca Štraus

ISBN 978-961-270-094-2 (pdf)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-094-2.pdf
ISBN 978-961-270-095-9 (html)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-095-9/index.html
DOI: https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-094-2

© 2011 Pedagoški inštitut/Educational Research Institute

Pričujoča znanstvena monografija je kot izvirno znanstveno besedilo nastala na podlagi raziskovalnega dela, ki ni bilo
financirano s strani nobene državne ali zasebne ustanove v Sloveniji ali tujini. Sofinanciran je izključno izid, in sicer iz
naslova projekta objave znanstvenih monografij za leto 2011, ki ga podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
(JR3-ZM-2011, pogodba št. 5722-11-410-232).

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
930.85(4)”15”(0.034.2)
274.5(4)”15”(0.034.2)
VINKLER, Jonatan

Uporniki, hudi farji in hudičevi soldatje [Elektronski vir] : podobe iz evropskih in slovenskih imaginarijev 16. stoletja /
Jonatan Vinkler. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 17)
Način dostopa (URL): https://www.pei.si/ISBN/uporniki-hudi-farji-in-hudicevi-soldatje/
ISBN 978-961-270-094-2 (pdf)
ISBN 978-961-270-095-9 (html)
259209728
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11