Page 6 - Melita Puklek Levpušček et al., Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009, Dissertationes 21
P. 6
ita Puklek Levpušček, Anja Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič,
Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009
znanstvena monografija
Digitalna knjižnica
Uredniški odbor: Igor Ž. Žagar (Educational Research Institute & University of Primorska),
Jonatan Vinkler (University of Primorska), Janja Žmavc (Educational Research Institute),
Alenka Gril (Educational Research Institute)
Zbirka: Dissertationes (znanstvene monografije), 21
Glavni in odgovorni urednik: Igor Ž. Žagar
Recenzenta: Maja Zupančič, Janez Justin
Oblikovanje, prelom in digitalizacija: Jonatan Vinkler

Založnik: Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62, SI-1000 Ljubljana
Ljubljana 2012
Za založnika: Mojca Štraus
ISBN 978-961-270-138-3 (pdf)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-138-3.pdf
ISBN 978-961-270-139-0 (html)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-139-0/index.html
DOI: https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-138-3
© 2012 Pedagoški inštitut/Educational Research Institute

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
37.014.22(0.034.2)
37.091.26:37.014.22(0.034.2)
PUKLEK Levpušček, Melita

Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009 [Elektronski vir] / Melita Puklek Levpušček, Anja
Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - (Digitalna knjižnica. Dissertatio-
nes ; 21)
Dostopno tudi na: https://www.pei.si/ISBN/dejavniki-bralne-pismenostiv-raziskavi-pisa-2009/
ISBN 978-961-270-138-3 (pdf)
ISBN 978-961-270-139-0 (html)
1. Podlesek, Anja 2. Šterman Ivančič, Klaudija
264594944
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11