Page 6 - Marjan Šimenc (ur.), Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji, Dissertationes 22, Digitalna knjižnica, Pedagoški inštitut 2012
P. 6
ja Čepič Vogrinčič, Janez Justin, Eva Klemenčič, Zdenko Kodelja, Mitja Sardoč,
Marjan Šimenc, Darko Štrajn, Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji:
konceptualni okvir in razvoj kurikulumov (državljanska vzgoja in etika, družba)
znanstvena monografija

Digitalna knjižnica
Uredniški odbor: Igor Ž. Žagar (Educational Research Institute & University of Primorska),
Jonatan Vinkler (University of Primorska), Janja Žmavc (Educational Research Institute),
Alenka Gril (Educational Research Institute)
Zbirka: Dissertationes (znanstvene monografije), 22
Glavni in odgovorni urednik: Igor Ž. Žagar
Urednik izdaje: Marjan Šimenc
Recenzenta: Bogomir Novak, Boris Vezjak
Oblikovanje, prelom in digitalizacija: Jonatan Vinkler
Slika na naslovnici: http://slo-fl.eu/uploads/jgaber/gaber/viribus_unitis/zastava.jpg

Založnik: Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62, SI-1000 Ljubljana
Ljubljana 2012
Za založnika: Mojca Štraus

ISBN 978-961-270-146-8 (pdf)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-146-8.pdf
ISBN 978-961-270-147-5 (html)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-147-5/index.html
DOI: https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-146-8

© 2012 Pedagoški inštitut/Educational Research Institute

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
37.016:172(086.034.4)
37.017.4(086.034.4)

RAZVOJ državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji [Elektronski vir] : konceptualni okvir in razvoj kuriku-
lumov (državljanska vzgoja in etika, družba) / avtorji Mitja Čepič Vogrinčič ... [et al.] ; Marjan Šimenc (ur.).
- Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 22)
Dostopno tudi na: https://www.pei.si/ISBN/razvoj-drzavljanske-vzgoje-v-republiki-sloveniji/
ISBN 978-961-270-146-8 (pdf)
ISBN 978-961-270-147-5 (html)
1. Čepič, Mitja 2. Šimenc, Marjan
264888320
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11