Page 6 - Jernej Habjan (ur.), Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije, Dissertationes 19
P. 6
nej Habjan (ur.), Diskurz. Od filozofije govorice do teorije ideologije
znanstvena monografija
Digitalna knjižnica
Uredniški odbor: Igor Ž. Žagar (Educational Research Institute & University of Primorska),
Jonatan Vinkler (University of Primorska), Janja Žmavc (Educational Research Institute),
Alenka Gril (Educational Research Institute)
Zbirka: Dissertationes (znanstvene monografije), 19
Glavni in odgovorni urednik: Igor Ž. Žagar
Urednik izdaje: Jernej Habjan
Recenzenta: Janez Justin, Primož Krašovec
Oblikovanje, prelom in digitalizacija: Jonatan Vinkler
Slika na naslovnici: http://www.wordle.net
Založnik: Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62, SI-1000 Ljubljana
Ljubljana 2012
Za založnika: Mojca Štraus
ISBN 978-961-270-119-2 (pdf)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-119-2.pdf
ISBN 978-961-270-120-8 (html)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-120-8/index.html
DOI: https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-119-2
© 2012 Pedagoški inštitut/Educational Research Institute

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
DISKURZ : od filozofije govorice do teorije ideologije [Elektronski vir] / Jernej Habjan (ur.). - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški
inštitut, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM). - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 19)
Dostopno tudi na:https://www.pei.si/ISBN/diskurz-od-filozofije-govorice-do-teorije-ideologije/
ISBN 978-961-270-119-2 (pdf)
ISBN 978-961-270-120-8 (html)
81:1(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 263739904
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11