Page 6 - Janja Žmavc, Govorniške predvaje, Digitalna knjižnica, Compendia 3
P. 6
ja Žmavc
Govorniške predvaje. Priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata
univerzitetni učbenik
Digitalna knjižnica
Uredniški odbor: Igor Ž. Žagar (Educational Research Institute & University of Primorska),
Jonatan Vinkler (University of Primorska), Janja Žmavc (Educational Research Institute),
Alenka Gril (Educational Research Institute)
Zbirka: Compendia (univerzitetni učbeniki), 3
Glavni in odgovorni urednik: Igor Ž. Žagar
Urednica zbirke: dr. Janja Žmavc
Recenzenta: Jerneja Kavčič, Gregor Pobežin
Oblikovanje, prelom in digitalizacija: Jonatan Vinkler
Založnik: Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62, SI-1000 Ljubljana
Ljubljana 2013
Za založnika: Mojca Štraus
ISBN 978-961-270-161-1 (pdf)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-161-1.pdf
ISBN 978-961-270-162-8 (html)
http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-162-8/index.html
DOI: https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-161-1
© 2013 Pedagoški inštitut/Educational Research Institute

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
808.5(035)(086.034.44)
ŽMAVC, Janja

Govorniške predvaje [Elektronski vir] : priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata : univerzitetni učbenik /
Janja Žmavc. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Compendia ; 3)
Dostopno tudi na: http:https://www.pei.si/ISBN/govorniske-predavaje-prirocnik-za-sestavljanje-besedil-na-osnovi-anticnih-progym-
nasmata/
ISBN 978-961-270-161-1 (pdf)
ISBN 978-961-270-162-8 (html)
266848000
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11