Page 9 - Janja Žmavc, Govorniške predvaje, Digitalna knjižnica, Compendia 3
P. 9
orika pred
retoriko ali ko
praksa prehiti
teorijo

Priročnik, ki je pred vami, je nastal 9

kot rezultat večletnih izkušenj s poučevanjem retorike in argumentaci-
je na različnih slovenskih univerzah kakor tudi skoraj desetletnega razi-
skovanja retorike in argumentacije, njunih teoretskih konceptov, histo-
ričnih vidikov ter še zlasti pomena in vloge, ki ga imata oziroma naj bi
ga imeli v sodobnem javnem diskurzu.1

V Sloveniji imata retorika in argumentacija kot »resni« discipli-
ni še vedno postransko vlogo, zato se tudi redko poučujeta kot samo-
stojni izobraževalni vsebini.2 A na tem mestu ne bomo problemati-
zirali omenjene okoliščine, temveč nagovarjamo vse tiste morebitne
učne module in programe, kjer vendarle obstajata prostor in pripra-
vljenost za ustrezno obravnavo retoričnih in argumentativnih princi-
pov. Tovrstnim oblikam izobraževanja so torej v največji meri name-

1 Prof. dr. Igorju Ž. Žagarju, se katerim sem sodelovala (in še sodelujem) pri izvajanju univerzitetnih
predmetov o retoriki in argumentaciji, se zahvaljujem za vse kritične pripombe, nasvete in spodbu-
de pri izboljševanju prenosa omenjenih vsebin v slovenski izobraževalni prostor.

2 Več o problematiki poučevanja retoričnih in argumentativnih vsebin pišemo v monografiji Vloga in
pomen jezika v državljanski vzgoji. Komunikacijska kompetenca kot nujna sestavina odgovornega državljan-
stva. (Digitalna knjižnica, Documenta 2). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. Http://www.pei.si/
Sifranti/StaticPage.aspx?id=105.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14