Publications

Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb.


Author(s): Tatjana Vonta


Type of work: scientific monograph


Number of pages: 226 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-026-3


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-026-3


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Vonta, T. (2009). Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 8, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-026-3.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Monografija prikazuje razvoj najpomembnejših pedagoških idej in modelov v organizirani predšolski vzgoji v treh osnovnih poglavjih. V prvem delu podrobneje analiziramo začetke organizirane predšolske vzgoje v obdobju začetkov industrializacije do konca dvajsetega stoletja. Pri tem osvetljujemo vlogo intuitivno-humanističnih pristopov, začetkov znanstvenih osnov, progresivno pedagogiko, pedocentrizem, sovjetsko pedagogiko, razcvet in kompenzacijske modele šestdesetih let dvajsetega stoletja ter nove znanstvene podmene, ki so se razvile v tem obdobju. Sledi mu prikaz najbolj aktualnih idej v sodobnosti med katerimi največ pozornosti namenjamo demokratizaciji družbe, zagotavljanju otrokovih pravic, novim spoznanjem o delovanju in razvoju možganov, partnerstvu z družinami, razumevanju kakovosti z vidika otrok, družin, skupnosti in izvajalcev ter nujnosti profesionalnega razvoja za zagotavljanje kakovosti. Sodobne zahteve dokumentiramo z odzivi v praksi. V zadnjem delu pa skušamo opozoriti tudi na smeri razvoja ob predpostavkah o spreminjanju tistih družbenih dejavnikov, ki vplivajo na področje vzgoje in izobraževanja.
Razumevanje razvoja in razlogov za spreminjanje temeljnih podmen v organizirani predšolski vzgoji je ključnega pomena za razumevanje sodobnih dogajanj na področju. Ta so v zadnjih nekaj letih podvržena celi vrsti družbenih sprememb ter sprememb znanstvenih paradigem, ki temeljijo na otrokovih pravicah, kulturno pogojenih vplivih okolja ter novih spoznanjih o razvoju in delovanju možganov v najzgodnejšem obdobju življenja ter pomenu zgodnjega razvoja za razvoj posameznika in družbe v celoti in opozarjajo na nujnost in ekonomsko upravičenost investiranja v zgodnji razvoj in učenje z vidika razvijanja človeškega kapitala, enakosti, zdravja in socialnega razvoja. Tako področje predšolske vzgoje danes bolj kot kdaj koli v preteklosti pridobiva posebno mesto in postaja del strateških usmeritev nacionalnega in globalnega razvoja.

Accessibility