Publications

Sledi šolskega razvoja na Slovenskem.


Author(s): Aleš Gabrič


Type of work: scientific monograph


Number of pages: 192 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-016-4


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-016-4


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Gabrič, A. (2009). Sledi šolskega razvoja na Slovenskem, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 7, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-016-4.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Zgodovina šolstva je šla na Slovenskem skozi različno intenzivna obdobja, vsekakor pa sodi med tiste zgodovinske panoge, ki ji je posvečene precej pozornosti v slovenskem zgodovinopisju. Pričujoče delo je moja druga monografija iz tematike šolske zgodovine, deli pa med seboj po strukturi nista primerljivi. Medtem ko je bila v nekaj let stari monografiji Šolska reforma 1953—1962 (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2006) časovno in vsebinsko zajeta konkretna tema, ki je bila prvič deležna obširnejše znanstvene analize, gre v tokratnem delu za prikaz že doseženega vedenja iz šolske zgodovine, predstavljenega na nov zaokrožen in pregleden način.

Accessibility