Publications

V primežu medplemiških prerivanj.


Author(s): Tone Ravnikar


Type of work: scientific monograph


Number of pages: 522 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-040-9


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-040-9


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Ravnikar, T. (2010). V primežu medplemiških prerivanj, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 13, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-040-9.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Znanstvena monografija V primežu medplemiških prerivanj sodi v zvrst mikrozgodovinskih raziskav, katerih značilnost je, da skušajo na podlagi čimbolj popolne dokumentacije in njene precizne analize podati čimbolj podrobno in natančno podobo določenega manjšega prostora; topogledno del Toneta Ravnikarja prinaša številna nova spoznanja in ugotovitve tako na ravni faktografskih dejstev kot tudi na nivoju njihove interpretacije. Marsikatero vprašanje, ki se je dolgo nerazrešeno vleklo po literaturi, je rešeno, marsikatera trditev ali interpretacija je popravljena, marsikatera oseba ali posest je na novo determinirana ali lokalizirana, predvsem pa je delo uspelo pokazati na odločilno vlogo, ki jo je imelo plemstvo pri zgodovinskem razvoju Savinjske in Šaleške doline v obdobju od 11. do 14. stoletja. Monografija je prva znanstveno utemeljena slika kompleksnega političnega, upravnega, cerkvenega, posestnega in gospodarskega razvoja Savinjske in Šaleške doline v visokem in poznem srednjem veku. Z njo je bistveno obogateno poznavanje srednjeveške zgodovine obravnavanega prostora kot tudi poznavanje zgodovine posameznih plemiških rodbin, ki niso bile pomembne samo na lokalnem nivoju ampak tudi v širšem okviru. Z izdajateljskega stališča so posebnost izdaje barvne reprodukcije izvirnih dokumentov (listin, grafičnih upodobitev krajev …), ki služijo kot neposredni vir.

Accessibility