Založništvo

Državljanska vzgoja v Sloveniji: nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009.


Avtor(ji): Marjan Šimenc, Mitja Sardoč, Ana Mlekuž


Vrsta gradiva: strokovna monografija


Leto izdaje: 2015


Obseg: 160 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-218-2


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-219-9


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Šimenc, M., Sardoč, M., Mlekuž, A. (2013). Državljanska vzgoja v Sloveniji: nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-218-2

MLA:
Šimenc, Marjan, Sardoč, Mitja, Mlekuž, Ana. Državljanska vzgoja v Sloveniji: nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-218-2>


Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja (International Civic and Citizenship Education Study – okrajšano ICCS 2009) je projekt Mednarodnega združenja za raziskavo dosežkov v izobraževanju (IEA) na področju državljanske vzgoje. Vanjo je bilo (vključno s Slovenijo) vključenih 38 držav, več kot 140.000 učencev, več kot 62.000 učiteljev in več kot 5.300 šol. Najsplošnejša opredelitev cilja Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009, ki je v Sloveniji potekala marca in aprila 2009, je, raziskati, kako po različnih državah pripravljajo 14-letnike za njihovo vlogo državljana oziroma državljanke. Raziskava se osredotoča na vednost učencev s področja državljanske vzgoje, pa tudi na njihova stališča, zaznave in dejavnosti na tem področju (Schulz idr., 2010). Kakor so izpostavili avtorji mednarodnega poročila raziskave ICCS 2009, je raziskava poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja, in sicer:
1) Kakšne so razlike v vednosti učencev na področju državljanske vzgoje med državami kot tudi med učenci?
2) Katere spremembe v znanju s področja državljanske vzgoje so nastopile v obdobju od zadnje mednarodne raziskave leta 1999?
3) Kako veliki so interesi in dispozicije učencev za vključitev v javno in politično življenje, kateri dejavniki znotraj ali zunaj države so povezani s to vključitvijo?
4) Kako učenci zaznavajo vpliv groženj civilni družbi in odzive na te grožnje v prihodnjem razvoju družbe?
5) Kateri od naslednjih vidikov šol in izobraževalnih sistemov so povezani z državljanskim vedenjem in odnosom do državljanstva:
a) splošen pristop do državljanske vzgoje in/ali vsebinska struktura in prenos programa;
b) prakse poučevanja, kot so tiste, ki spodbujajo višje ravni mišljenja in analize v odnosu do državljanstva;
c) vidiki organizacije šole, vključno z možnostjo, da učenci prispevajo k reševanju konfliktov, sodelujejo in so vključeni v procese odločanja?
6) Kateri vidiki osebnega in družbenega ozadja učencev, kot so spol, socialno-ekonomsko in jezikovno ozadje, so povezani z znanjem učenca o državljanski vzgoji in odnosih do nje? (Shulz idr., 2010: 23–24)
Pričujoče nacionalno poročilo »Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009« prinaša predstavitev rezultatov slovenskih učencev, učiteljev in ravnateljev, ki so v raziskavi sodelovali.
Tako zaradi kompleksnosti problematike državljanske vzgoje kakor tudi zaradi zastavljenih ciljev raziskave ICCS 2009 prinašajo rezultati te raziskave vrsto informacij o t. i. »državljanski vednosti« učencev, o poznavanju delovanja demokratičnih inštitucij ter o zaupanju v le-te, o njihovi angažiranosti oz. sodelovanju v širši družbi, o njihovih vrednotah in stališčih do posameznih političnih in družbenih vprašanj (npr. enakosti spolov, svobode izražanja, priseljevanja, pravic manjšin, itn.) ter o različnih pojmovanjih nekaterih izmed osrednjih pojmov s tega vsebinskega področja, kot npr. državljanska enakost, človekove pravice in svoboščine. Hkrati so rezultati raziskave ICCS 2009 tudi pomemben vir podatkov o poučevanju in učenju državljanske vzgoje ter o vplivu širše skupnosti na proces šolanja nasploh.

Dostopnost