Uporabna razvojna psihologija

Izvajalka programa na PI: dr. Alenka Gril

vir oz. financer: ARRS, raziskovalni program/programska skupina
časovno obdobje trajanja programa:  2015 – 2019
spletna stran: http://uporabna-razvojna.si/

splošni cilji programa:

Temeljni cilji raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija so razvojno-psihološke študije otrok in mladostnikov ter mlajših odraslih oseb in aplikacija ugotovitev za vzgojno in izobraževalno prakso, športne in druge izvenšolske dejavnosti, socialno dinamiko v družinah in vrstniških skupinah.

Na Pedagoškem inštitutu bomo v okviru raziskovalnega programa v celotnem petletnem obdobju financiranja (2015-2019) izvajali aktivnosti na področju ciljev, ki se nanašajo na izobraževalni kontekst psihosocialnega razvoja otrok in mladostnikov. Osredotočili se bomo na preučevanje procesov učenja v šoli oz. pedagoške prakse, ki lahko spodbudijo oblikovanje pozitivnega odnosa do znanja mladostnikov in pridobivanje kakovostnega znanja.

Preučevali bomo proces aktivnega vključevanja mladostnikov v soustvarjanje znanja v sodelovalnih interakcijah v šoli, ki prispevajo k usvajanju kompleksnega znanja, oblikovanju pozitivnega odnosa do znanja ter razvijanju kreativnosti, samostojnosti in sprejemanja različnosti med mladostniki. V tem okviru bomo preučevali tako kontekstualne pogoje in psihološke dejavnike (napovednike), ki vplivajo na učni proces, kot možne izide sodelovalnih učnih interakcij na mladostnikov socialni in spoznavni razvoj ter oblikovanje identitete, tako osebne, kot socialnih (poklicne, moralne, etnične, državljanske). Raziskovalne izsledke v slovenskem izobraževalnem prostoru bomo v čim več ozirih poskušali mednarodno primerjalno preverjati v drugih socio-kulturnih kontekstih (predvsem v državah EU).

Na podlagi rezultatov bomo lahko opredelili temeljno vlogo šole, učiteljev in vrstnikov pri spodbujanju pozitivnega razvoja mladostnikov in načrtovanju lastnih kariernih poti ter odgovornemu sprejemanju socialnih vlog v odraslosti v sodobnem, hitro spreminjajočem se družbeno-ekonomskem kontekstu.

V letu 2018 bomo pripravili znanstvene članke za objavo v mednarodnih revijah, ki se nanašajo na model aktivnega pouka in preverjanje vloge naslednjih socialnih procesov v šoli: participacija učencev v učnem procesu, sodelovalno učenje in razredna klima in kultura šole. V njih bomo predstavili izsledke sekundarnih analiz podatkov, zbranih v preteklih nacionalnih študijah, ki smo jih izvajali na PI (ESS 2011: medkulturni odnosi in aktivno državljanstvo – učinki klime in participacije na medetnična prijateljstva mladostnikov ter razumevanje solidarnosti; Odnos do znanja dijakov 2012 in 2015 – spremembe socialnih reprezentacij znanja) in v mednarodnih študijah znanja (TIMSS 2015, ICCS 2016, PIRLS 2016, v primerjavi s preteklimi cikli istih študij; analize trendov v učnem okolju, pouku in stališčih učencev).

Poleg tega se bomo posvetili sekundarnim analizam zbranih podatkov med srednješolci (v zaključnih letnikih) v bilateralni raziskavi o vizijah prihodnosti mladih v Sloveniji in Srbiji: preučili bomo vlogo izobraževanja in kulturnega konteksta v dveh državah pri načrtovanju ciljev za lastno prihodnost mladostnikov, na področju kariere, družine in naselitve/migracij. Izsledke bomo pripravili za objavo v mednarodnih znanstvenih publikacijah.

Nadaljevali bomo z razvojem mersko ustreznih vprašalnikov za otroke in mladostnike: adaptacija vprašalnika socialnih kompetenc za mladostnike (SV-A) in standardizacija vprašalnika z normami za mladostnike ter priročnik za uporabo v šolski praksi (v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva in raziskovalko s PI, dr. Mašo Vidmar, ter vodjo programske skupine dr. Majo Zupančič).

 

SICRIS

prijavitelj/vodilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

vodja programa/programske skupine: dr. Maja Zupančič (UL FF)

sodelujoče partnerske organizacije: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta; Pedagoški inštitut

Dostopnost