EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi


Splošno o projektu:

EVROŠTUDENT VII je mednarodna znanstvena raziskava, ki v letih 2019-2021 poteka v osemindvajsetih državah Evrope. V Sloveniji je nosilec raziskave Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Pedagoški inštitut pa je izvajalec raziskovalnega dela.

Namen projekta EVROŠTUDENT je zagotoviti mednarodno primerjalne podatke za socialno razsežnost visokega šolstva v Evropi. Raziskava poteka ciklično na tri leta in sodelujočim državam, tudi Sloveniji, omogoča vpogled v socialno in ekonomsko ozadje ter značilnosti študentske populacije in ugotavlja s katerimi težavami in ovirami se ta srečuje pri svojem študiju in bivanju. Cilj raziskave je zbrati mednarodno primerljive podatke, ki bodo omogočili primerjavo socialnih in ekonomskih pogojev življenja študentov Sloveniji z drugimi evropskimi državami. Tako bodo rezultati raziskave primerna opora nacionalnim strategijam in politikam, usmerjenim k izboljšanju kakovosti visokošolskega študija v Sloveniji.

 

V vseh sodelujočih državah, tudi v Sloveniji, v letnem semestru 2019 (oz. ponekod l. 2020) poteka on-line zbiranje podatkov med študenti višje- in visokošolskih študijskih programov I. in II. bolonjske stopnje z enotnim, mednarodno usklajenim vprašalnikom. Zbiramo podatke o socialno-izobrazbenem ozadju ter demografskih značilnostih študentske populacije, načinih vstopa v visoko šolstvo, vrstah in oblikah študija, finančnih sredstvih in stroških študentov, delu študentov, stanovanjskih razmerah, mobilnosti in internacionalizaciji, kot tudi subjektivnih ocenah kakovosti študija ter prihodnjih načrtih študentov.

 

Ključne ugotovitve raziskave bodo v začetku leta 2021 objavljene na enak način v vseh državah. Anonimizirane baze podatkov iz vseh držav bodo dostopne na Research Data Centre for Higher Education Research and Science Studies (Hannover) in bodo višje-/visokošolskim institucijam sodelujočih držav EUROSTUDENT in raziskovalcem, ter drugim uporabnikom dostopne za znanstvene in statistične, neprofitne namene.

 

 


Izvajalci projekta na Pedagoškem inštitutu:

 

Projekt sofinancirata MIZŠ in Evropska komisija, program Erasmus+.

Dostopnost