Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne zakonitosti v kontekstu migracij (PYD–SI–MODEL)

Vodja projekta: dr. Ana Kozina

Šifra projekta: J5-1781 (ARRS projekt)


V sklopu projekta bodo raziskane vzdolžne razvojne poti pozitivnega razvoja mladih: identifikacija posameznih in kontekstualnih dejavnikov, ki spodbujajo pozitivne izide na ravni posameznika, šole in družbe in ki lahko preprečijo tvegano ali težavno vedenje. Posebna pozornost bo namenjena kontekstu šole in kontekstu mladih, ki se nahajajo v obdobjih prehoda. Ugotovitve bodo vključene v mednarodno perspektivo, prav tako bo uporabljena študija primera z intervencijo.


Raziskovalna vprašanja, zastavljena znotraj projekta, so:

  • Kateri so podporni mehanizmi (notranji in zunanji viri) na ravni posameznika, razreda, šole in družbe, ki vzpodbujajo pozitiven razvoj mladih v Sloveniji, tudi mladih z višjo ravnijo tveganja? Kateri dejavnik v sklopu notranjih virov je najmočnejši in kateri dejavnik v sklopu zunanjih virov je najmočnejši pri napovedovanju pozitivnega razvoja mladih in preprečevanju tveganega ali težavnega vedenja?
  • Kako se podporni mehanizmi razlikujejo glede na različne podskupine in kontekste: status migranta, obdobja prehoda, uporaba jezika in različnih jezikovnih praks (enojezično, dvo- in večjezično)?
  • Ali je mogoče izboljšati pozitivni razvoj mladih (5 C-jev) in preprečiti tvegano ter težavno vedenje: razvoj intervence, prezkus na terenu in evalvacija intervencije (študija primera)?
  • Kako se mehanizmi podpore razlikujejo v mednarodnem kontekstu: primerjava podatkov iz Slovenije s podatki pozitivnega razvoja mladih iz drugih držav (npr. Norveška, Albanija, Kosovo, Romunija, Bolgarija, Nizozemska …)?

 

Raziskovalni projekt uvaja inovativni, teoretično utemeljen in empirično preizkušen integrativni sistemski model PYD-SI in ga uporablja kot osnovo za napredno razumevanje podporniih dejavnikov ter dejavnikov tveganja mladih v Sloveniji (vključno z mladostniki migranti) ter za raziskovanje in načrtovanje na ravni politike ter prakse. Dodatno bo za potrebe prakse razvit, implementiran in ovrednoten PYD–SI–PROGRAM za izboljšanje pozitivnega razvoja mladih.

Projekt je časovno in vsebinsko razdeljen v tri faze:

  1. FAZA PRIPRAVE –  konceptualizacija, operacionalizacija modela v Sloveniji, priprava, prilagoditev in razvoj merskih pripomočkov, izbor vzorca šol (0-12 mesecev);
  2. FAZA IZVAJANJAizvedba v šolah, vzdolžni raziskovalni načrt, intervencijska študija; kontekstualizacija ugotovitev (12–24 mesecev);
  3. FAZA INTEGRACIJEmednarodne primerjave;  razvoj smernic za politiko in prakso na ravni posameznika, šole in sistema; diseminacija (24–36 mesecev).

 


Gradiva


Prosto dostopni izvirni znanstveni članki:


DogodkiProjektna skupina:

Dostopnost