Pretekli projekti

ATS 2020

ATS 2020


Namen projekta je vzpostaviti model vključevanja t.i. transverzalnih veščin v redno šolsko delo oziroma njihovo integracijo v vertikalni kurikul. Pri tem se projekt pomembno naslanja na dosežke projekta EUFolio, v okviru katerega je bil projekt ATS2020 tudi zasnovan.

več
BRAVEdu

BRAVEdu


Cilj projekta BRAVEdu je okrepiti kapacitete šol za podporo učencev z nizko stopnjo socialne vključenosti pri aktivnem sodelovanju v šolskem življenju in pri doseganju boljših učnih rezultatov z raziskovanjem in analiziranjem politik in praks, ki se izvajajo v Estoniji in ki so omogočile, da je le-ta zmanjšala učinek nizkega SES na dosežke učencev.

več
CAREER

CAREER


Projekt CAREER, ki smo ga v letih 2014 in 2015 izvajali na Pedagoškem inštitutu in v Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je del programa Vseživljenjsko učenje, s katerim Evropska komisija podpira izvajanje evropskih strateških ciljev v izobraževanju in usposabljanju v državah članicah Evropske unije ter pri tem še posebej poudarja sodelovanje zainteresiranih strani, eksperimentiranje in inovacije.

več

DIDESU

DIDESU


Cilj projekta je bil pridobivanje potrebnih spretnosti in znanj za učitelje, da bi učinkovito diferencirali pouk kot odziv na potrebe učencev.

več
E-READ

E-READ


Projekt analizira razlike v/pri branju s papirja in v/pri branju z digitalnih platform (še posebej v primeru šolskih materialov).

več
E-story

E-story


Cilj projekta je uvajanje sodobnih metod pouka zgodovine z uporabo digitalnih orodij in vizualnih prezentacij. V ta namen v vsaki državi organiziramo »multiplikatorske dogodke« (multiplier events), ki učiteljicam in učiteljem zgodovine omogočijo seznanjanje z vsebinami projekta in samostojno uporabo le-teh pri pouku.

več

ETTECEC

ETTECEC


Erasmus+ K2 projekt ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo (angl. Early aTTention for the inclusion of children with autism spectrum disorders in Early Childhood Education and Care systems) se osredotoča na izobraževanje in trening vzgojiteljev, s ciljem zmanjševanja razlik in spodbujanjem vključevanja vseh otrok.

več
EQUAP

EQUAP


Krepitev kakovosti predšolske vzgoje preko participacije (EQUAP) je projekt programa Erasmus+ (strateško partnerstvo na področju šolskega izobraževanja), v katerem smo v letih 2014-2017 sodelovali s še desetimi partnerji iz sedmih držav (Italija, Latvija, Grčija, Švedska, Portugalska, Belgija, Slovenija).

več
EUFolio

EUFolio


Cilj projekta EUFolio je oblikovanje in preizkušanje inovativnih pristopov k uporabi e-portfolijev (e-listovnikov) ter podpora uvajanju inovativnih učnih okolij ob uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije v Evropi.

več

Evalvacija in spremljanje kakovosti

Evalvacija in spremljanje kakovosti


Gre za operacijo, ki je namenjena evalvaciji in spremljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema preko aktivne udeležbe Republike Slovenije v mednarodnih študijah in raziskavah, kjer so na strani Pedagoškega inštituta vključene aktivnosti v okviru mednarodnih študij PISA, TIMSS 2015, PIRLS, ICCS 2016 in TALIS.

več
 Evalvacija NPVŠ

Evalvacija NPVŠ


Cilj projekta je priprava celovitega strokovnega poročila z oceno izvajanja in uresničevanja sprejetih ciljev in ukrepov ReNPVŠ11-20 za leto 2016 in za leto 2017, na področjih: visokošolski sistem, struktura študija in visokošolskih kvalifikacij, financiranje, raznolikost in različnost, kakovost in odgovornost, internacionalizacija ter socialna razsežnost, za vseh 46 ukrepov; priprava analize vzrokov za neizvajanje posameznih ukrepov.

več
HEAD

HEAD


Glavni cilj projekta “HEAD: Za opolnomočenje ravnateljic in ravnateljev pri oblikovanju inkluzivne šolske kulture” je razvoj izobraževanja za ravnateljice in ravnatelje osnovnih in srednjih šol na Hrvaškem in v Severni Makedoniji na področju inkluzivnega izobraževanja. V projektu bomo analizirali dobre prakse v Slovenije in na Nizozemskem ter jih preko na novo oblikovanega strokovnega usposabljanja za ravnatelje in ravnateljice prenesli na Hrvaško ter Severno Makedonijo.

več

 INTESYS

INTESYS


Projekt INTESYS je namenjen preizkušanju novih pristopov v sistemu storitev na področju zgodnjega otroštva v Evropi, s katerimi želimo otrokom in družinam v ranljivem položaju zagotoviti dostop do kakovostnih storitev, ki bolje povezujejo različne sektorje (vzgojo in izobraževanje, zdravstveno nego, socialno varstvo ipd.), poklice, starostne skupine in upravne ravni.

več
JEŠT

JEŠT


Glavni cilj projekta je izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki vključuje razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih, uporabo učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij, ter omogoča vzpostavitev trajnostnega modela raznojezičnosti vseh deležnikov v celotni vertikali izobraževanja.

več
KAUČ

KAUČ


Cilj projekta je raziskati stanje uporabe učbenikov med učenci in v šolah in prepoznati karakteristike dobrih učbenikov.

več
Khetaun

Khetaun


Cilj projekta je na podlagi preteklih izkušenj partnerskih organizacij oblikovati celostni model, ki vključuje tako delo z otroki, starši in lokalno skupnostjo ter vzgojiteljem pomaga ozavestiti njihove implicitne teorije, ki so dostikrat ovira pri uspešni implementaciji novosti.

več
MORE

MORE


V okviru omenjene iniciative si prizadevamo okrepiti mrežo REYN Slovenija (S/REYN) na nacionalni ravni; ugotoviti koliko strokovnih delavcev, ki so predstavniki romske skupnosti, dela v slovenskih vrtcih in kakšne so njihove možnosti za strokovno delo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja; oblikovati in predstaviti smernice za uspešno vključevanje strokovnih delavcev, ki so predstavniki romske skupnosti, v naše vrtce; ozaveščati strokovne in vodstvene delavce v vrtcih, odločevalce politik, predstavnike lokalnih skupnosti, vključno s pripadniki romske skupnosti (otroke in mlade kot potencialne strokovne delavce v vrtcih) o pomenu vključevanja in sodelovanja strokovnih delavcev, ki so pripadniki romske skupnosti, v vrtcih preko zagovorniških dejavnosti ter spodbujati redne stike med vrtci, šolami ter romskimi skupnostmi in drugimi predstavniki lokalnih skupnosti.

več
NEMO: Nova priporočila o spremljanju otrok za razvoj inovativnega kurikuluma za vzgojitelje_ice

NEMO: Nova priporočila o spremljanju otrok za razvoj inovativnega kurikuluma za vzgojitelje_ice


Splošni cilj projekta je oblikovanje predloga smernic za spremljanje otrok, ki bi prispeval k spremembi nacionalnih politik k enovitemu sistemu predšolske vzgoje in varstva (0–6 let).

več
Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru

Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru


V središču raziskovalne pozornosti projekta je vprašanje neoliberalne zasnovanosti evropskega izobraževalnega prostora in njenega vpliva na oblikovanje in izvajanje nacionalnih izobraževalnih politik. Osrednja pozornost je na učnih dosežkih učencev in učenk, ki jih države članice na podlagi kulture performativnosti primerjajo v mednarodnih primerjalnih lestvicah dosežkov.

več
RAOLLLA

RAOLLLA


Projekt RAOLLLA, ki smo ga v letih 2013 in 2014 izvajali na Pedagoškem inštitutu, je del programa Vseživljenjsko učenje, s katerim Evropska komisija podpira izvajanje evropskih strateških ciljev v izobraževanju in usposabljanju v državah članicah Evropske unije ter pri tem še posebej poudarja sodelovanje zainteresiranih strani, eksperimentiranje in inovacije.

več
ROKA v ROKI

ROKA v ROKI


V okviru projekta bomo razvili, preizkusili in ovrednotili javno dostopno sistemsko orodje, univerzalen program spodbujanja socialno-emocionalnih in medkulturnih (SEM) kompetenc, ki bo temelji na večkulturnosti, prepoznavanju in pozitivnemu odnosu do raznolikosti, z namenom spodbujanja vključevanja, razvoja sprejemajočih in nediskriminatornih učnih okolij za vse učence.

več
SIEUPYC

SIEUPYC


Projekt je osredotočen na socialno vključenost, izobraževanje in urbane politike za majhne otroke.

več
START

START


Cilj projekta je promocija in izboljševanje praks, povezanih s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti.

več
 TITA

TITA


Namen projekta TITA je bil zasnovati, preizkusiti in ovrednotiti inovativne pristope osredinjene na preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja ter s tem prispevati k uresničevanju evropskih strateških ciljev na področju izobraževanja. Na Pedagoškem inštitutu smo v letih 2014 do 2017 v projektu sodelovali kot snovalci znanstvenih podlag s katerimi smo z različnih teoretskih in raziskovalnih perspektiv osvetlili problematiko zgodnjega opuščanja izobraževanja.

več
TOY for Inclusion

TOY for Inclusion


Cilj projekta je boj proti segregaciji romskih otrok in družin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni, s čimer želimo izboljšati in razviti storitve na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu. Cilj projekta je tudi izboljšati izkušnjo prehoda romskih otrok v lokalne osnovne šole, kar bo pozitivno vplivalo tudi na njihove učne rezultate.

več
TOY PLUS

TOY PLUS


Cilji projekta TOY PLUS, financiranega iz programa Erasmus+ so razvijanje veščin in kompetenc za zagotavljanje uspešnih dejavnosti medgeneracijskega učenja in spodbujanje ozaveščenosti in strokovnega znanja med strokovnjaki za oblikovanje vključujočih skupnosti za vse starosti.

več
Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji


Namen CRP je bil vzpostaviti mednarodno primerljivi sistem sekundarnega in terciarnega  izobraževanja v zdravstveni negi, ki omogoča razvoj stroke in znanosti, ter postavi okvir za vzpostavitev interdisciplinarnega raziskovanja, povezanega z zdravstveno nego, kar lahko pomembno vpliva na trajnostni družbeni razvoj.

več
ZORALEDER (Močnejši)

ZORALEDER (Močnejši)


Temeljni namen projekta je okrepiti mrežo REYN Slovenija (S/REYN) ter izboljšati njeno prepoznavnost v slovenskem prostoru in širše.

več