Center za preučevanje kognicije in učenja

Področje raziskovanja Centra za preučevanje kognicije in učenja zajema značilnosti strukture pojmovanj, znanj in procesov mišljenja o naravnem in družbenem okolju ter socialnih in psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na razlike med ljudmi v različnih razvojnih obdobjih življenja ter socialnih kontekstih.

Osrednja raziskovalna vprašanja se nanašajo na

 • prevladujoči načini pojmovanj oseb različnih starosti in socialnih skupin
 • razvojne spremembe v načinih pojmovanja na različnih področjih in razlike v znanju različno starih oseb
 • socialni in psihološki dejavniki razvoja pojmovanj v različnih razvojnih obdobjih
 • značilnosti procesov presojanja, sklepanja in pomnenja o naravnih in družbenih pojavih
 • razvojne spremembe v procesih presojanja, sklepanja in pomnenja različnih spoznavnih vsebin
 • skladnosti in razlike v temeljnih principih sklepanja o različnih področjih naravoslovne in družbene vednosti
 • individualne razlike v učnih pristopih
 • didaktični pristopi k poučevanju različnih vsebin in različno starih oseb v različno strukturiranih socialnih kontekstih
 • socialno-psihološki procesi usvajanja znanj v različnih socialnih kontekstih
 • povezanost pojmovanj, osebnosti in motivacije z vedenjem na različnih področjih
 • konstrukcije in priredbe merskih pripomočkov za področje socio-kognitivnega razvoja, učnih in didaktičnih pristopov ter socialnih interakcij, medosebnih odnosov in organizacijske kulture

 

Dosedanje raziskave so bile osredotočene na preučevanje razvoja družbenih spoznanj in socialnega vedenja mladostnikov ter interakcijskih učinkov njihovih neposrednih socialnih kontekstov (šola, mladinske organizacije). Izsledki raziskav so predstavljeni v monografskih publikacijah.


Kdo smoProjekti v teku


 • Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje, 2018-2020
 • Metodologija spremljanja izvajanja dogovora med MIZŠ in SAZOR o fotokopiranju avtorsko zaščitenih virov v VIZ, 2016 – 2019
 • Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v VIZ, »Le z drugimi smo«, 2016 – 2012
 • SIRIUS 2.0 Policy Network on Migrant Education, 2017 – 2020
 • Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo – SKUM, 2017 – 2022

Pretekli projekti


 • Razvoj mladostnikovega razumevanja družbene neenakosti v soodvisnosti od organizacijske kulture mladinskih centrov v Sloveniji, l. 2000-02 (empirična raziskava v okviru doktorske disertacije)
 • Sodelovalnost in tekmovalnost učencev v zadnji triadi devetletke v povezavi z značilnostmi učne interakcije, didaktičnimi usmeritvami in pristopi k učenju, l. 2001-03 (evalvacijska študija za MŠŠ)
 • Učinki organizacije pouka na socialno spoznavni razvoj mladostnikov, l. 2001-05 (projekt ciljnega raziskovalnega programa 2001 – “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006”)
 • Mednarodna primerjava obremenjenosti učencev v devetletki z vidika otrokovega in mladostnikovega psihosocialnega razvoja; l. 2003-06 (evalvacijska študija za MŠŠ)
 • Prosti čas mladih v Ljubljani, psihosocialna analiza potreb in možnosti za njihovo uresničevanje, l. 2003-04 (raziskovalni projekt za potrebe MOL za leto 2003)
 • Prostovoljno delo mladih, l. 2004-06 (projekt ciljnega raziskovalnega programa 2004 – “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006” in raziskovalni projekt za potrebe MOL za leto 2005).
 • Prakse družbenega udejstvovanja mladih v sodobni demokratični družbi, l. 2007-08 (raziskovalni projekt za potrebe MOL za leto 2007)
 • Percepcija znanja matematike in naravoslovja pri učencih in dijakih, l. 2008-09 (sekundarna študija podatkov TIMSS in PISA v okviru projekta ESS)
 • Razvoj ekonomskih pojmov, l. 2009-14 (raziskava v okviru programa Uporabna razvojna psihologija)
 • Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo, l. 2010-2011 (ESS)
 • Odnos do znanja v družbi znanja, l. 2010-2012 (CRP)

Druge dejavnosti


Dr. Alenka Gril:

 • pedagoško sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici (pedagoški študijski program 2. stopnje Slovenistika, predmet: Razvojna psihologija)
 • pedagoško sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru (študijski program 1. stopnje Psihologija, predmet: Razvojna psihologija mladostništva in odraslosti)

 

V Centru poteka tudi izvajanje raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija (l. 2005-08, 2009-14 in 2015-19), v sodelovanju PI s Filozofsko fakulteto, ki je organizacija nosilka programa (vodja programske skupine je red. prof. dr. Maja Zupančič).