Center za preučevanje kognicije in učenja

Na seji Upravnega odbora Pedagoškega inštituta dne 19. 4. 2023 je bil sprejet sklep o ukinitvi centra.

V centru interdisciplinarno raziskujemo na naslednjih znanstvenih področjih: razvojna in socialna psihologija, socialna filozofija, filozofija vzgoje, antropologija vsakdanjega življenja in medijski študiji.

Raziskovalno dejavnost izvajamo ob zavedanju, da so pozornost do temeljnih vprašanj, njihovo naslavljanje in odpiranje bistveni za smotrno oblikovanje raziskovalnih problemov in izhodišč. Zato se osredotočamo na tista mesta v javnem in administrativnem diskurzu ter v dominantnih znanstvenih paradigmah, ki bistveno določajo današnje razumevanje tako širše družbe kot tudi šolstva. Tako preučujemo vlogo in vpliv prevladujočih ideologij ter načinov razumevanja na današnje načrtovanje in izvajanje politik ter praks v vzgoji in izobraževanju. Posebno pozornost namenjamo tudi specifičnim učinkom kulturnih vzorcev, prepričanj in uveljavljenih predpostavk na kognitivni, osebnostni in socialni razvoj otrok in mladostnikov.

Raziskovanje usmerjamo v preučevanje vloge in pomena znanja in izobraževanja za optimalen psiho-socialni razvoj vseh otrok in mladostnikov ter njihovo opolnomočenje za aktivno državljanstvo (razvoj kritičnega mišljenja, politične in medijske pismenosti, medkulturnih in državljanskih kompetenc) v kontekstu aktualnih družbenih sprememb.

Raziskovalne usmeritve in cilji:

 • razvoj analitičnih izhodišč za preučevanje in interpretiranje paradigmatskih in ideoloških sprememb na področju vzgoje in izobraževanja;
 • raziskovanje socialne pravičnosti v kontekstu šole (toleranca, pravičnost, družbena odgovornost, solidarnost, emancipacija, javno/zasebno);
 • raziskovanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ob upoštevanju individualnih razlik omogoča usvajanje znanja in razvoj zanimanja tako za temeljna kot uporabna znanja;
 • preučevanje socialnih interakcij v specifičnih družbenih kontekstih (šola, vrstniki, mladinske organizacije, lokalna skupnost, družbenopolitični sistem) in njihovih učinkov na razvoj (socialne) kognicije, motivacije, osebnosti ter socialnega vedenja otrok in mladostnikov;
 • razvoj participatornih šolskih skupnosti (raziskovanje različnih načinov oblikovanja inkluzivnega šolskega okolja v povezavi z lokalno skupnostjo, ki prispeva k opolnomočenju mladih za aktivno državljanstvo);
 • razvoj strategij socialnega vključevanja otrok in mladostnikov, zlasti kulturno in socialno ogroženih (npr. priseljencev, mladih na prehodu v odraslost), na podlagi teoretsko utemeljenih in empirično preverjenih modelov;
 • konstrukcija in priredbe merskih pripomočkov za področja socialno-kognitivnih konceptov, odnosa do znanja, medkulturnih kompetenc, učnih in didaktičnih pristopov, socialnih interakcij in organizacijske kulture.

Kdo smoRaziskave v teku


 • Raziskovalni program: Uporabna razvojna psihologija (št. P5-0062; financer: ARRS; trajanje programa: 2015–2019; vodja programa: prof. dr. Maja Zupančič; vodilna RO: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; sodelujoče RO: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta; Pedagoški inštitut);
 • Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo – SKUM (projekt ESS Inovativna učna okolja; financer: MIZŠ; trajanja projekta: 8. 2017–30. 6. 2022; vodja projekta: dr. Bogdana Borota; vodilna organizacija: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; sodelujoče partnerske organizacije: Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Pedagoški inštitut; vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, OŠ, SŠ), kulturne ustanove, umetniki; skupaj 35 konzorcijskih partnerjev);

Zaključene raziskave


 • Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja (Temeljni raziskovalni projekt, št. J5-9437; financer: ARRS; trajanje projekta: 7. 2018 – 30. 6. 2021; vodja projekta: dr. Cirila Peklaj; vodilna RO: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; sodelujoče RO: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Pedagoški inštitut);
 • Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje (projekt CRP 2018, št. V5-1701; sofinancerja: ARRS in MIZŠ; trajanje projekta: 4. 2018–31. 3. 2020; vodja projekta: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut);
 • EVROŠTUDENT VII 2019–2021 (mednarodna raziskava; sofinancerja: Evropska komisija in MIZŠ, Direktorat za visoko šolstvo in znanost; nosilec raziskave v Sloveniji: MIZŠ; raziskovalni koordinator v Sloveniji: Pedagoški inštitut);
 • SIRIUS 2.0 Policy Network on Migrant Education (tip projekta: The Action EAC/S28/2016/Framework Partnership Agreement; financer: Evropska komisija; trajanje projekta: 2017–2021; vodilna organizacija: MPG – Migration Policy Group AISBL; sodelujoče partnerske organizacije: 18 organizacij iz držav EU, članic mreže SIRUS, iz Slovenije Pedagoški inštitut);
 • Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v VIZ: »Le z drugimi smo« (projekt ESS; financer: MIZŠ; trajanje projekta: 21. 5. 2016–30. 9. 2021; vodja projekta: dr. Marina Lukšič Hacin; vodilna organizacija: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije; konzorcijski partner: Pedagoški inštitut).
 • Nacionalno poročilo mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI (2016–2018), Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi (zaključno raziskovalno poročilo; financer: MIZŠ, Direktorat za visoko šolstvo; trajanje: julij–oktober 2018; vodja: Alenka Gril; RO izvajalka: Pedagoški inštitut);
 • Letne evalvacije realizacije ukrepov Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ 2011–2020) za leta 2016, 2017, 2018 (evalvacijska študija; financer: MIZŠ, Direktorat za visoko šolstvo; trajanje: 2016, 2017, 2018; vodja: Alenka Gril; RO izvajalka: Pedagoški inštitut);
 • Izobraževanje in prehod v odraslost v vizijah prihodnosti mladih v Srbiji in Sloveniji (projekt bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo 2016, št. ARRS-BI-2016/253; financer: ARRS in Ministrstvo za izobraževanje Republike Srbije; trajanje: 11. 2014–31. 12. 2015; vodji: dr. Alenka Gril in dr. Nada Polovina, sodelujoči RO: Pedagoški inštitut (Slovenija) in Institut za pedagoška istraživanja (Beograd, Srbija)).
 • Odnos do znanja v družbi znanja (projekt CRP, št. V5-1027; trajanje: 1. 1. 2010– 9. 2012; vodja: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut);
 • Medkulturni odnosi in participacija mladostnikov v osnovni in srednji šoli (raziskava v okviru projekta ESS: »Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo«; financer: MŠŠ; trajanje: 1. 2010–31. 8. 2011; vodja projekta: dr. Marina Lukšič Hacin; vodilna RO: ZRC SAZU, ISIM; konzorcijski partner: Pedagoški inštitut; vodja raziskave v okviru projekta: dr. Alenka Gril);
 • Prakse družbenega udejstvovanja mladih v sodobni demokratični družbi (raziskovalni projekt za potrebe MOL v letu 2007; financer: MOL; trajanje: 2007–2008; vodja: Alenka Gril, Pedagoški inštitut);
 • Prostovoljno delo mladih v Ljubljani (raziskovalni projekt za potrebe MOL v letu 2005; financer: MOL; trajanje; 2005–2006; vodja: Alenka Gril, Pedagoški inštitut);
 • Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi (projekt CRP, št. V5-0955; trajanje: 1. 9. 2004– 3. 2006; vodja: dr. Matej Tušak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport; sodelujoča RO: Pedagoški inštitut);
 • Mednarodna primerjava obremenjenosti učencev v devetletki z vidika otrokovega in mladostnikovega psihosocialnega razvoja (evalvacijska študija; financer: MŠZŠ; trajanje: 2003–2005; vodja: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut);
 • Učinki organizacije pouka na socialno spoznavni razvoj mladostnikov (projekt CRP, št. V5-0560; financerja: ARRS in MŠZŠ; trajanje: 11. 2001–31. 10. 2004; vodja: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut);
 • Prosti čas mladih v Ljubljani: psihosocialna analiza potreb in možnosti za njihovo uresničevanje (raziskovalni projekt za potrebe MOL v letu 2003; financer: MOL; trajanje; 2003–2004; vodja: Alenka Gril, Pedagoški inštitut);
 • Sodelovalnost in tekmovalnost učencev v zadnji triadi devetletke v povezavi z značilnostmi učne interakcije, didaktičnimi usmeritvami in s pristopi k učenju (evalvacijska študija; financer: MŠZŠ; trajanje: 2001–2003; vodja: Alenka Gril, Pedagoški inštitut);
 • Mednarodna primerjava obremenjenosti učencev in dijakov z vidika otrokovega in mladostnikovega psihosocialnega razvoja (evalvacijska študija; financer: MŠŠ; trajanje: 2000–2002; vodja: Maja Zupančič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, sodelujoča RO: Pedagoški inštitut);
 • Razumevanje družbene neenakosti v okviru mladinskih organizacij (raziskava v okviru doktorske disertacije A. Gril v letih 1999–2002).

Pedagoško sodelovanje


Dr. Alenka Gril, docentka za področje psihologije razvoja in učenja (UP Pef), sodeluje z naslednjimi visokošolskimi zavodi:

 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; visokošolski študijski program: Psihologija, I. stopnja; predmet: Razvojna psihologija mladostništva in odraslosti (obvezni predmet); študijska leta: 2014/2015, 2015/2016, 2019/2020;
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; visokošolski študijski program: Edukacijske vede, III. stopnja; predmeta: Razvoj mišljenja (izbirni predmet), Participacija otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju (izbirni predmet); študijska leta: od 2010/2011 dalje;
 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko; visokošolski študijski program in stopnja: Slovenistika, II. stopnja; predmeta: Razvojna psihologija (obvezni predmet) in Socialni odnosi v šoli (izbirni predmet); študijski leti: 2016/2017, 2017/2018.

 

Dostopnost