TIMSS za maturante 2015

TIMSS 2015 za maturante je raziskava znanja matematike in fizike med dijaki v zadnjem letu srednješolskega izobraževanja, pred vstopom v univerzitetni študij. Njen namen je izmeriti naprednejše znanje matematike in fizike, še posebej med bodočimi študijskimi kandidati za študije s področja naravoslovja, tehnologije, tehnike in matematike (STEM:  Science, Technology, Engineeting and Mathematics). To področje študija postaja v razvitem svetu vse bolj pomemben kazalec uspešnosti in sodobnega gospodarskega napredka držav.

Ciljna populacija raziskave matematičnega znanja so dijaki v smereh, ki obsegajo intenzivnejši, preduniverzitetni program matematike. Pri nas so to vsi maturanti splošne mature, ki jih bomo kasneje primerjali glede na njihovo izbrano stopnjo zahtevnosti mature iz matematike.

Ciljna populacija raziskave fizikalnega znanja so dijaki v smereh, ki obsegajo intenzivni, preduniverzitetni program fizike. Pri nas so to vsi tisti maturanti, ki so fiziko izbrali za predmet na maturi in so bili deležni dodatnega pouka fizike v 4. letniku gimnazije.

Organizacija predunivezitetnega pouka matematike in fizike se med državami precej razlikuje. Zato sta v TIMSS za maturante vgrajena dodatna kazalca deležev populacije zaključnih letnikov srednjih šol, ki so deležni programa naprednejše matematike ali fizike (mathematics coverage index, physics coverage index). V prejšnji raziskavi TIMSS za maturante 2008 je Slovenija izrazito odstopala od drugih sodelujočih po visokem deležu dijakov med vsemi enako starimi vrstniki (okoli 40%), ki so vključeni v najzahtevnejši program pouka matematike. Pri nas so vsi bodoči študenti deležni gimnazijskega programa matematike.

Povprečni dosežek slovenskih dijakov med ostalimi precej specializiranimi populacijami dijakov v drugih državah je bil zato velik uspeh. Dosežek slovenskih dijakov, ki so se pripravljali na maturo iz matematike na višji zahtevnostni ravni pa je dosegel četrto mesto za Rusko federacijo, Nizozemsko in Libanonom (poročilo TIMSS 2008, stran 42).

Tudi znanje fizike se je izkazalo za zelo visoko. Povprečni dosežek slovenskih maturantov, ki so opravljali maturo iz fizike se je uvrstil na drugo mesto za Nizozemsko. Znanje fizike se je obenem od leta 1995 tudi pomembno povečalo.

Za raziskovanje razvoja slovenskega izobraževalnega sistema je TIMSS za maturante 2015 posebej pomemben. V novo raziskavo TIMSS je pri nas zajeta populacija dijakov, ki je bila prva vključena v devetletno osnovno šolo od prvega razreda naprej. Njihovo znanje matematike in fizike bomo primerjali z znanjem zadnje generacijo dijakov (vključenih v TIMSS 2008), ki so osnovno šolo v celoti opravili po osemletnem programu.

 

Kontakti in sodelavci:

 

Nacionalni koordinacijski center:

 

Ostali sodelavci: 

Dostopnost