PISA 2018

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA (Programme for International Student Assessment) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učencev in učenk v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah. Raziskava je bila v mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000 in od takrat države na tri leta ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti učencev in učenk v starosti 15 let. Slovenija je v program vstopila leta 2006. V vsakem ciklu raziskave je enemu področju namenjen večji obseg nalog in vprašanj; v raziskavi PISA 2018 je to bila bralna pismenost.

Leta 2018 je v raziskavi sodelovalo okoli 600 000 učencev in učenk iz 79 držav, kar predstavlja reprezentativno skupino za okoli 32 milijonov 15-letnikov. Število slovenskih dijakov in dijakinj (praviloma 1. letnikov srednjih šol) ter učencev in učenk, ki so sodelovali v raziskavi, je 6.401. V raziskavi praviloma sodelujejo vse slovenske srednje šole ločeno po izobraževalnih programih, in leta 2018 sta tako sodelovala 302 srednješolska izobraževalna programa, ob tem pa še 43 osnovnih šol in dve ustanovi za izobraževanje odraslih. Zbiranje podatkov je bilo v celoti izvedeno na računalnikih.

Najnovejši podatki raziskave PISA iz leta 2018 kažejo stabilnost matematičnih dosežkov ter manjši upad v bralnih in naravoslovnih dosežkih slovenskih učencev in učenk. Na vseh treh področjih pismenosti Slovenija še vedno dosega rezultate nad povprečjem OECD. Podobno kot leta 2009, ko je bilo branje nazadnje poudarjeno področje merjenja v raziskavi, slovenski učenci in učenke poročajo o podpovprečni motivaciji za branje, poročajo pa tudi o podpovprečni zaznani učiteljevi opori pri pouku slovenščine, zaznavanju učiteljevega navdušenja pri poučevanju slovenščine in lastnem čustvenem blagostanju.

Več o rezultatih si lahko preberete na spodnjih povezavah:

 


Druga gradiva