TALIS 2024

TALIS 2024

je tretja izvedba Mednarodne raziskave o poučevanju in učenju, v kateri sodeluje Slovenija. Potem, ko so informacije, sporočila in meddržavne primerjave  zbranih podatkov iz TALIS 2018 postale pomemben izhodiščni vir za usmerjanje izobraževanje politik, je Ministrstvo za vzgojo in izbraževanje vključilo Slovenijo v nov mednarodni projekt TALIS 2024, ki teče od 2022 do 2025.  Podobno kot TALIS 2018 bo študija TALIS 2024 zbrala podatke od učiteljev in ravnateljev o praksah poučevanja, njihovem izobraževanju, poklicu, delovnih okoliščinah in stališčih do dela z učenci in dijaki. Tokratna raziskava vsebinsko posebej naslavlja izobraževanje za trajnostni razvoj.

Mednarodni viri o TALIS: https://www.oecd.org/education/talis

Slovenija je vključena v 3 module raziskave poučevanja na ravni ISCED 1, ISCED 2 in ISCED 3. To pomeni, da v TALIS sodelujejo ločene populacije slovenskih učiteljev:

  • nižja raven: učitelji razrednega pouka 1. do 5. razreda in učitelji, ki učijo katerikoli predmet v 6. razredu,
  • višja raven: predmetni učitelji, ki učijo katerikoli predmet od 7. do 9. razreda,
  • srednješolska raven: učitelji, ki učijo katerikoli predmet v srednješolskih programih za mladino.

 

Zaradi specifične situacije v Sloveniji, kjer sta obe osnovnošolski populaciji učiteljev v istih šolah in se celo prekrivata v 6. razredu, so v vzorec izbrane šole vključene hkrati v raziskavo na nižji in višji ravni, njihovi ravnatelji pa bodo ločeno poročali o delu šole na vsaki ravni. Na srednješolski ravni so v raziskavo vključene vse srednje šole in njihovi ravnatelji.

Raziskava ima dva zajema podatkov, prvega pomladi 2023 in drugega pomladi 2024. V Sloveniji bo zajela 295 osnovnih šol in vseh 145 srednjih šol. Na vsaki osnovni šoli bo sodelovalo naključno izbranih 20 učiteljev nižje ravni in 20 učiteljev višje ravni ali vsi, če jih je na šoli manj, v srednjih šolah pa 30 naključno izbranih učiteljev. Vse skupine učiteljev bodo izbrane tako, da bodo dobro odražale predmetna področja poučevanja na šoli.

Mednarodna poročila so načrtovana v letu 2025 (osnovne mednarodne primerjave vseh podatkov) in v nadaljnih letih bodo objavljene še dodatne tematske analize.

Pedagoški inštitut pripravlja in koordinira raziskavo na šolah, opravi osnovne analize in poroča o nacionalnih izsledkih vzporedno z mednarodnimi objavami.

Varovanje anonimnosti

Anonimnost sodelovanja je zagotovljena na mednarodni in nacionalni ravni z metodologijo, ki se v celoti odpove zbiranju katerihkoli osebnih podatkov in sledi sodelujočim v raziskavi izključno po njihovih številskih identitetah. Več je v pojasnilih o uporabi podatkov.

Sodelovanje šol v raziskavi

Zbiranje podatkov bo v celoti digitalno, s spletnimi vprašalniki in vsemi drugimi koraki, ki bodo opravljeni po elektrosnkih poteh. Za sodelovanje šol v raziskavi in več informacij smo zasnovali projektno spletno stran TALIS Slovenija: http://talispei.splet.arnes.si

 

Dostopnost