Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje

Namen projekta je preučiti vlogo dejavnikov v socialnih kontekstih učenja na različnih ravneh (družbeni, šolski, medosebni, osebni) pri oblikovanju učne motivacije in usvajanju znanja v osnovnih in srednjih šolah. V ta namen bomo oblikovali in empirično preverili model ‘dejavnikov motivacije in znanja’, utemeljen na teorijah učne motivacije, ki predpostavlja oblikovanje učne motivacije v kontekstu socialnih interakcij v procesu učenja in usvajanja znanja.

  • Preučevali bomo spremembe družbenega pomena in vloge znanja in izobraževanja ter ključnih elementov v pedagoškem procesu, s katerimi nameravamo razjasniti spremenjeni kontekst učenja in usvajanja znanja v slovenski šoli.
  • Na ravni šole bomo preučevali dejavnike motivacije in znanja, z vidika šolske in razredne klime, poučevanja oz. didaktičnih pristopov, s katerimi so strukturirane učne situacije.
  • Na medosebni ravni pa se bomo osredotočili na preučevanje pričakovanj in podpore pri učenju s strani učiteljev, sošolcev in staršev.
  • Na osebni ravni bomo preučevali dejavnike, povezane z učenčevim znanjem in njegovimi socialno-demografskimi značilnostmi.
  • Te dejavnike socialnih kontekstov učenja bomo preučevali v povezavi z učno motivacijo in znanjem učencem.

 

Z raziskovanjem bomo uresničevali splošni cilj razpisanega raziskovalnega projekta, ki je ugotoviti, kakšno učno okolje in poučevanje usmerja učence k oblikovanju pozitivnega odnosa do znanja oz. notranje učne motivacije, ki zagotavlja tudi doseganje kakovostnega znanja.  Za uresničitev zastavljenega splošnega cilja projekta, tj. identifikacije ključnih elementov spodbudnega učnega okolja, ki različne otroke na različnih stopnjah izobraževanja spodbuja k motiviranemu učenju in usvajanju kakovostnega znanja, smo si zastavili več specifičnih ciljev.

  • Prvič, raziskati značilnosti aktualnega učnega okolja in poučevanja v slovenski šoli v povezavi z učno motivacijo in učnimi dosežki na različnih področjih znanja.
  • Drugič, raziskati spremembe v posameznih dejavnikih učnega okolja, poučevanja in njihove povezanosti z motivacijo in znanjem skozi čas, med različnimi generacijami učencev in dijakov.
  • Tretjič, v mednarodni primerjavi značilnih povezav med učnim okoljem, poučevanjem, motivacijo in dosežki/znanjem identificirati ključne elemente učnega procesa v šoli, ki učence usmerja k usvajanju kakovostnega znanja in krepi motivacijo za izobraževanje v prihodnosti.
  • Četrtič, oblikovati nabor kazalnikov kakovosti izobraževalnega procesa, ki bo omogočil spremljanje in evalvacijo na različnih ravneh izobraževalnega sistema: na ravni posameznih šol, stopenj izobraževanja ter celotnega sistema javnega šolstva v Sloveniji.

 

Raziskovalni projekt je bil izbran na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP2017« v letu 2017.

Naslov projekta CRP: Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje
Številka projekta: V7-1701
Trajanje: 24 mesecev, od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020
Vodja projekta: dr. Alenka Gril
Sofinancerja: ARRS in MIZŠ
Raziskovalne organizacije (RO): Pedagoški inštitut

Dostopnost