Iniciativa PRIMOKIZ

Celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti


vodja projekta na PI: mag. Mateja Režek
center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
spletna stran projekta: https://www.korakzakorakom.si/iniciativa-primokiz-celostna-podpora-druzinam-z-otroki-do-sedmega-leta-starosti


V Sloveniji bo iniciativa potekala na lokalni ravni, v osmih zainteresiranih občinah, kjer bo vsaka od njih v naslednjih 2 letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Preko pripravljene strategije bo promovirala kvaliteten celostni razvoj predšolskih otrok. Posledično bo izboljšala kvaliteto bivanja za družine z mlajšimi otroki in na splošno višala standard bivanja v občini. Strategija stremi k povezovanju različnih sektorjev in storitev, namenjenih družinam z mlajšimi otroki (šolstvo, zdravstvo, sociala).

Vključeni:

Glavni prijavitelj projekta je organizacija ISSA, Pedagoški inštitut – Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom pa je izvedbeni partner. V iniciativi bo sodelovalo 8 slovenskih občin ter tudi zunanji sodelavci (evalvatorji in facilitatorji).

Tematiko vzpostavljanja povezanih sistemov za otroke in njihove družine se bo naslavljalo preko pristopa PRIMOKIZ, ki so ga razvili v švicarski fundaciji Jacobs Foundation in ki je bil implemetiran že v Švici, Romuniji in Nemčiji.

Iniciativa deluje na treh različnih nivojih.

  • Na mednarodnem nivoju (ISSA) si želijo vključiti čim več držav v pristop PRIMOKIZ in nadaljevati kvalitetno delo na področju krepitve področja otrok in njihovih družin.
  • Za delo in povezovanje na nacionalnem nivoju bo skrbel Pedagoški inštitut, natančneje Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (CKVI KZK). CKVI KZK bo nudil strokovno in tehnično podporo vse vključenim.
  • Na nacionalnem nivoju se bo pridružil tudi zunanji izvajalec (evalvator), ki bo izvedel analizo začetnega in končnega stanja v okviru iniciative tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju v sodelovanju z vsemi vključenimi.
  • Na lokalni ravni pa bo vsaka vključena občina v naslednjih 2 letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Na lokalnem nivoju se bodo oblikovali lokalni akcijski timi (LAT), ki bodo sestavljeni iz različnih posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju otrok in njihovih družin.
  • LAT bo vodil lokalni koordinator, ki bo predvidoma zaposlen v občinski upravi in bo tako imel direkten stik z odločevalci in bo poskrbel za pripravo, sprejetje in implementacijo strategije »»družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.
  • LAT in lokalni koordinator bosta imela stalno strokovno podporo s strani facilitatorja, ki bo strokovnjak, ki verjame v pomen kvalitetnega okolja za predšolske otroke in njihove družine in si želi na tem področju narediti spremembo.

 

Za lažjo predstavo delitve vlog med lokalnim koordinatorjem in facilitatorjem, podajamo primerjavo s športno ekipo. Kapetan ekipe je del igre in je skupaj z igralci na igrišču. V našem primeru je to lokalni koordinator. Selektor pa igro opazuje in jo prilagaja glede na svoje strokovno znanje in skrbi, da so vsi člani aktivni ter skupino vodi k zastavljenemu cilju. Facilitator je selektor oziroma trener.

Iniciativa spodbuja povezovanje na različnih nivojih in spodbuja krepitev obstoječih delovnih nalog in povezav na ravni občine. Cilj iniciative je, da spodbudi sodelovanje, komunikacijo in iskanje priložnosti med predstavniki občine, zaposlenimi na občini, drugimi predstavniki organizacij, ki delujejo na področju dela z otroki in njihovimi družinami, strokovnjaki, s tega področja tako na lokalni kot nacionalni ravni. Cilj iniciative je tudi vključitev staršev in otrok preko participativnega načina in sodelovanja pri snovanju strategije.

Na sestankih LAT, kjer se srečujejo posamezniki, lokalni koordinator in facilitator, se spodbuja izmenjava dobrih praks, informacij, učenje drug od drugega, skupno delo, razvijanje idej za aktivnosti, situacijsko analizo, pripravo strategije, pregleda obstoječih aktivnosti in dobrih praks in podobno.

V prvih treh fazah projekta se bo pripravilo situacijsko analizo na ravni občine, v kateri se bo v sodelovanju z različnimi deležniki ocenilo trenutno stanje na področju dela z otroki do 7. leta starosti in njihovih družin. Prepoznalo se bo tudi možnosti za izboljšavo in določilo prioritete na katerih se želi občina razvijati. Na podlagi rezultatov situacijske analize se bo pripravilo strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Startegiji bo sledil tudi implementacijski načrt, preko katerega se bodo zaveze v strategiji začele izpolnjevati. Z izpolnjevanjem zavez pa bo občina postaja vse bolj prijazna občina otrokom in njihovim družinam.

Vlaganje v intervencije usmerjene v naslavljanje potreb otrok in njihovih družin pa prinaša družbi dolgoročne prednosti. Prav tako je vlaganje v intervencije v obdobju do 8. leta starosti učinkovitejše in cenejše kot vlaganje v poznejše korektivne posege.

Dostopnost