Programi

Edukacijske raziskave

Edukacijske raziskave


Glavna izhodišča programa tvorijo poglavitni konceptualni okvirji, zasnovani v prejšnjih programskih obdobjih, pri čemer programska skupina posebej izpostavlja pomen in ohranjanje heterogenosti programa. Slednjo opredeljuje kot temeljno značilnost pojmovanja in raziskovanja tematike vzgoje in izobraževanja, ki nujno predpostavlja vključevanje ved s področja družboslovja in humanistike.

več
Uporabna razvojna psihologija

Uporabna razvojna psihologija


Temeljni cilji raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija so razvojno-psihološke študije otrok in mladostnikov ter mlajših odraslih oseb in aplikacija ugotovitev za vzgojno in izobraževalno prakso, športne in druge izvenšolske dejavnosti, socialno dinamiko v družinah in vrstniških skupinah.

več
Družbena pogodba

Družbena pogodba


Osnovni cilj raziskovalnega programa ‘Družbena pogodba v 21. stoletju’ je analizirati različne dejavnike (sociološke, filozofske in pedagoške) družbene pogodbe. Delo članov programske skupine je razdeljeno v tri vsebinske sklope, in sicer (1) v historično-sociološki, (2) filozofsko-etični ter (3) izobraževalno-pedagoški.

več

Infrastrukturni program

Infrastrukturni program


Infrastrukturni program PI deluje kot podpora znanstveno-raziskovalnemu delu na področju edukacije, pretežno v obliki izvajanja vseh potrebnih dejavnosti za zagotavljanje metodološke ustreznosti različnih vrst zbiranja podatkov na področju izobraževanja in za vključevanje Slovenije v mednarodne raziskave v izobraževanju, kot so npr. PISA, PIRLS, ICCS, TALIS in druge, ki so postale pomemben vir operacionalizacije vzgojno-izobraževalnih ciljev, tako v nacionalnem kot v mednarodnem okviru.

več
Dostopnost