EDUCAT(H)UM): Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij

Education at the Frontiers of the Human: The Challenge of New Technologies


Vodja projekta na PI: dr. Janja Žmavc
Šifra projekta: N5-0272 (ARRS projekt)
Spletna stran projekta: https://educathum.al.uw.edu.pl
Sodelujoči centri:

 

Časovno obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025


O projektu:

V temeljnem raziskovalnem projektu (N5-0272), v katerem sodelujeta Univerza v Varšavi in Pedagoški inštitut, skozi preseke različnih humanističnih in družboslovnih disciplin raziskujemo kontradiktoren položaj človeka v sodobni digitalizirani družbi in v navezavi na temeljne predpostavke neohumanistične paradigme Bildunga prevprašujemo vlogo digitalnih tehnologij v sodobni vzgoji in izobraževanju v treh glavnih smereh: 1.) kdo je subjekt, ki se formira (vprašanje, ki zadeva pojmovanje človeka); 2.) kako se ta subjekt formira (vprašanje, ki zadeva izobraževalne metode); in 3.) kakšen je cilj tega formiranja (vprašanje, ki zadeva družbene cilje izobraževanja). Odgovore na zastavljena vprašanja bomo oblikovali tako na deskriptivni ravni (s teoretično in empirično analizo trenutnega stanja tako v mednarodnem evropskem kontekstu kot v primerjalni poljsko-slovenski perspektivi) kot tudi na preskriptivni ravni (z oblikovanjem smernic, ki izhajajo iz teoretskih podlag in analize vzgojnoizobraževalne prakse). S projektom želimo prispevati k ustreznejši umestitvi vzgoje in izobraževanja v trenutni zgodovinski trenutek, ki ga uokvirjata digitalizacija in diskurz t. i. digitalne preobrazbe, in okrepiti humanistično perspektivo raziskovanja.


Izvajalci_ke projekta na Pedagoškem inštitutu:

 

Sodelujoče partnerske organizacije: Univerza v Varšavi, Poljska
Financer: Projekt financira ARRS kot del sheme Weave – NCN Poljska – ARRS Slovenija, z NCN v vlogi vodilne agencije.

Dostopnost