SITES M1

V zgodnjih osemdesetih letih je po vsem svetu mnogo šol pričelo v poučevanje vključevati računalniško tehnologijo. Do poznih osemdesetih let so bile šole že sposobne povezati to tehnologijo v mreže ter z drugimi komunikacijskimi tehnologijami. Tako so v devetdesetih letih so informacijske in komunikacijske tehnologije postale stalni dejavnik izobraževalnih sistemov po svetu.

Za izobraževanje so informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pomenile velik izziv in takoj so se sprožila vprašanja o uporabnosti in vplivu na izobraževalne sisteme. V letih med 1989 in 1992 je bila izvedena IEA raziskava Računalniki v izobraževanju (Computers in education – COMPED). Tudi druge IEA raziskave so vključevale raziskovalna vprašanja o uporabi IKT, med drugimi tudi raziskava TIMSS, v kateri Slovenija sodeluje od leta 1995.

Glavni namen SITES Modula-1 je bil mednarodna primerjalna raziskava o stanju informacijskih in komunikacijskih tehnologij na šolah, in sicer tistih, ki jih uporabljajo učitelji in učenci v izobraževalne namene na ravneh nižje osnovne, višje osnovne in srednje šole.

Trajanje raziskave: 1997 – 1999

Nacionalna koordinatorica: Barbara Neža Brečko

Raziskava SITES

Raziskavo SITES sestavljajo trije med seboj rahlo prekrivajoči se moduli:
Modul-1: raziskava stanja IKT na šolah na osnovi odgovorov ravnateljev in skrbnikov IKT na ravni nižje osnovne, višje osnovne in srednje šole (1997-1999);
Modul-2: raziskava obstoječih inovativnih pedagoških praks z uporabo IKT (1999-2001);
Modul-3: raziskava na ravni šol, učiteljev in skrbnikov IKT (2004-2007).

V raziskavi SITES Modul-1 so sodelovale naslednje države oziroma šolski sistemi: Belgija (francosko govoreči del), Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Hongkong, Islandija, Izrael, Italija, Japonska, Kanada, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Norveška, Nova Zelandija, Ruska federacija, Singapur, Slovenija, Slovaška, Južnoafriška republika, Tajska, Tajvan

Raziskava je potekala v vseh državah istočasno, po enotni metodologiji in z enakimi instrumenti. Pilotna raziskava je bila izvedena junija 1998 s poskusno verzijo instrumentov. Vprašalniki so bili glede na pilotne rezultate predelani in pripravljeni za izvedbo na šolah septembra 1998, ko je bilo opravljeno tudi vzorčenje šol in zbiranje podatkov o sodelovanju šol. Raziskava je v šolah potekala novembra in decembra 1998.

Objave

Dostopnost