Center za uporabno epistemologijo

Raziskovalni center za uporabno epistemologijo je usmerjen v raziskovanje epistemioloških, socioloških, makrosocialnih, mikrosocialnih, komunikacijskih in pedagoških vidikov znanja. Med najpomembnejše raziskave tega področja štejemo mednarodne raziskave (znanja), ki jih koordinirajo mednarodni centri: Mednarodna zveza za evalvacijo dosežkov v izobraževanju – IEA (TIMSS, PIRLS, CivEd/ICCS, SITES/ICILS), Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD (TALIS, PISA) in Evropska komisija – EK (ESLC). V okviru centra delujejo trije oddelki: oddelek za IEA študije, oddelek za OECD in EU študije ter oddelek za kurikularne analize in teorije znanja. Center na Pedagoškem inštitutu (in za Slovenijo) koordinira naštete IEA in OECD mednarodne primerjalne raziskave in ima za te raziskave vzpostavljene nacionalne koordinacijske centre. Pomembnejše področje delovanja centra so tudi analize razvoja izobraževalnih politik. V vsebinskem smislu lahko raziskovanje sodelavcev Centra za uporabno epistemologijo strnemo v naslednje sklope vsebin:

  • teorije znanja in mednarodne raziskave znanja,
  • policy-making na področju edukacije (kurikularne politike, izobraževalne politike),
  • učbeniki in didaktična gradiva (e-učbeniki, e-gradiva).

Kdo smoProjekti v teku 

Dostopnost