8. znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje

Podrobnejši opis vsebinske usmeritve konference

Skladno s konstruktivističnim pogledom na  pouk in učenje učitelj oz. učiteljica pri načrtovanju in izvajanju pouka svojo vlogo vselej opravlja tako, da spodbuja aktivnost učencev in učenk, njihovo kakovostno in poglobljeno učenje, jih skozi problemsko naravnanost pouka spodbuja h kritičnemu dialogu, raziskovanju in razvoju višjih miselnih procesov. Da bi učitelj oz. učiteljica to vlogo lahko tudi dejansko uresničeval_a, mora poznati različne didaktične strategije, ki temeljijo na spodbujanju učencev in učenk k aktivnemu učenju. Ena takšnih strategij je tudi raziskovalno učenje in poučevanje, ki ga v svojih delih med drugimi obravnavajo avtorji, kot so Vigotski, Piaget, Dewey in Bruner. Gre za avtorje, ki učenje in poučevanje z raziskovanjem povezujejo s projektnim učnim delom, problemskim poukom in učenjem ter učenjem skozi načrtovanje, pri čemer je ključno razvijanje procesnega, strateškega in tudi metakognitivnega znanja. Učenci in učenke so v tak pouk vpeti kot aktivni sooblikovalci in sooblikovalke svojega znanja, ki spremljajo lasten proces učenja in tako krepijo tudi svojo odgovornost za učne dosežke. Raziskovalno učenje in poučevanje je med drugim zasnovano tako, da učenci in učenke znanje usvajajo zlasti skozi reševanje (predvsem odprtih) problemov, pri čemer vrednotijo različne rešitve in s tem razvijajo tako divergentno kot konvergentno mišljenje. Pri tem mora učenec oz. učenka ob zastavljeni problemski situaciji slediti naslednjim korakom:

  • opredeliti problem,
  • načrtovati potek oz. izvedbo raziskave,
  • analizirati podatke in jih interpretirati.

 

V zvezi s tem je ključno razumevanje vloge učitelja oz. učiteljice, ki kot usmerjevalec oz. usmerjevalka in spodbujevalec oz. spodbujevalka razume pomen socialnega konteksta učenja. Za kakovostno poučevanje z raziskovanjem mora učitelj oz. učiteljica obvladati raziskovanje, kulturo sodelovanja in seveda raznolike didaktične pristope in strategije, ki spodbujajo raziskovalno učenje pri učencu in učenki.

Ključnega pomena za uspešno udejanjanje opisanih didaktičnih strategij v praksi je izobraževanje in usposabljanje učiteljev in učiteljic. Študenti in študentke pedagoških študijskih programov in učitelji oz. učiteljice morajo pridobiti znanje in zmožnosti, s katerimi se bodo lahko ustrezno prilagajali novim znanstvenim spoznanjem in družbenim pričakovanjem. Zato je tudi v izobraževanje učiteljev in učiteljic smiselno uvajati pristope, ki študente, študentke, bodoče učitelje in učiteljice, spodbujajo k aktivnemu učenju in raziskovanju. Le tako bodo lahko na svoji profesionalni poti usmerjali učence in učenke v učinkovito izgradnjo različnih kompetenc, potrebnih za celovit razvoj vsakega posameznika oz. posameznice.

Dostopnost