PIRLS 2011

PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, je mednarodna raziskava bralne pismenosti otrok v starosti okoli 10 let. Izvaja se v petletnih krogih. Prva raziskava PIRLS je bila izvedena leta 2001, v letu 2011 pa je bila izvedena tretja ponovitev raziskave, PIRLS 2011. Raziskavo vodi Mednarodni projektni center, ISC, na univerzi Boston College, ZDA. PIRLS je eden od raziskovalnih projektov Mednarodne zveze za proučevanje učinkov izobraževanja, IEA.

Kaj merimo v PIRLS?

Z vprašalniki za učence, učitelje in ravnatelje zberemo informacije o dejavnikih, ki so povezani z doseganjem znanja. Podatke o reševanju nalog in poročila o dejavnikih povežemo med seboj. Med državami in znotraj Slovenije primerjamo bralne dosežke učencev in vpliv dejavnikov na te dosežke. Dejavnike in dosežke primerjamo z izsledki PIRLS iz prejšnjih let in jih prikažemo v obliki trendov.

Katere države sodelujejo?

Raziskavo PIRLS lahko izvaja vsaka država članica IEA, vendar le po skupni mednarodni metodologiji, ki zagotavlja visoke standarde kvalitete zbiranja, analiziranja in poročanja o zbranih podatkih. Izhodišča in zasnovo raziskave sprejme skupščina IEA, ki jo sestavljajo predstavniki vseh držav članic. V PIRLS 2011 je sodelovalo 46 držav in 8 samostojnih šolskih sistemov.

Kateri učenci sodelujejo?

V vsaki državi se določi vzorec šol, najmanj 150, na njih pa vzorec razredov učencev, ki so vključeni v preizkuse znanja. V povprečju je v državi zajetih v reševanje preizkusov več tisoč otrok posamezne starostne skupine ter ravnatelji šol in razredni učitelji teh otrok. V letu 2011 je bilo v PIRLS zajetih 195 slovenskih šol, na vsaki pa po eden ali dva razreda učencev 4. razreda. Iz vzorčenja so bile izvzete šole z italijanskim jezikom ter šole za otroke z posebnimi potrebami. Iz vzorčenih razredov so bili reševanja oproščeni učenci s takšnimi posebnimi potrebami, ki jim ne dovoljujejo dosegati minimalnih standardov znanja ter otroci, ki zaradi poškodb niso mogli pisati preizkusa. Šole, učenci, učitelji in starši so se na raziskavo zelo pozitivno odzvali. Zabeležili smo izjemno nizek delež manjkajočih učencev in neodgovorjenih vprašalnikov, precej pod 10%. Vsem se zahvaljujemo za odziv in vloženo delo v izpeljavo raziskave.

 

Rezultati

 

 

  • Enciklopedija PIRLS 2011 – vsebuje predstavitve poučevanja branja in pismenosti v vseh sodelujočih šolskih sistemih. Besedila so v celoti prispevale sodelujoče države, da bi z njimi omogočila razumevanje in interpretacije zbranih primerjalnih podatkov v raziskavi PIRLS.

 

Kontakt in sodelavci

Nacionalni koordinacijski center: Marjeta Doupona Horvat (nacionalna koordinacija)

Ostali sodelavci:

  • Sabina Autor (predraziskava, ocenjevanje preizkusov)
  • Mojca Rožman (mlada raziskovalka)
  • Sabina Žagar Žnidaršič (priprava raziskave v šolah, ocenjevanje preizkusov)
  • Ana Kozina (skrbnik podatkovnih baz, področje dejavnikov okolja)

 

Projekt se izvaja pod okriljem ESS projekta: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju – Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (vodja dr. Mojca Štraus)

Dostopnost