NEMO: Nova priporočila o spremljanju otrok za razvoj inovativnega kurikuluma za vzgojitelje_ice

NEw MOnitoring guidelines to develop innovative ECEC teachers curricula

Vodja projekta na PI: dr. Maša Vidmar
Center: Center za evalvacijske študije
Časovno obdobje trajanja projekta: 2019 – 2022


Splošno o projektu:

Na Pedagoškem inštitutu smo od septembra 2019 vključeni v dvoletni Erasmus+ K2 projekt NEMO: »Nova priporočila o spremljanju otrok za razvoj inovativnega kurikuluma za vzgojitelje_ice« (angl. NEw MOnitoring guidelines to develop innovative ECEC teachers curricula). Splošni cilj projekta je oblikovanje predloga smernic za spremljanje otrok, ki bi prispeval k spremembi nacionalnih politik k enovitemu sistemu predšolske vzgoje in varstva (0–6 let). Metodologija, razvita v projektu, bo vzgojiteljem_icam pomagala odkriti prve znake težav s socialnimi interakcijami, ki lahko kasneje vodijo do motnje avtističnega spektra (MAS). Tekom projekta bodo razvita in izvedena usposabljanja za vzgojitelje_ice v vseh državah konzorcija. Zgodnje odkrivanje bo omogočilo ustvarjanje novih izobraževalnih metod in orodij, ki bodo izboljšala možnosti otrok z MAS. Projekt bo pokazal, kako lahko kombinacija pred-jezikovnih presejalnih metod in učinkovitih učnih metod zmanjša razkorak med nevrotipičnimi otroci in otroci z MAS, tako na kognitivni kot na izobraževalni ravni. Projekt bo s kombinacijo zgodnjega opazovanja malčkov (0-3) in niza izobraževalnih intervencij (0-6) skušal vplivati na uvedbo enovitega sistema (0-6) v vseh evropskih državah.

Cilji projekta NEMO:

  • Vzgojiteljicam_jem omogočiti dostop do potrebnih znanj in kompetenc za vključevanje otrok z motnjami avtističnega spektra v (učne) dejavnosti v skupini.
  • Razviti in predlagati smernice za inovativni kurikulum za vzgojitelje_ice, ki bi deloval v celotnem sistemu v obdobju ISCED 0 (0 do 6 let) in ki bi upošteval potrebe otrok z motnjami avtističnega spektra.
  • Razviti in predlagati orodja in okvir spremljanja za večjo koherentnost v metodologijah spremljanja in na področju preventive.

 


Izvajalki projekta na Pedagoškem inštitutu:


Rezultati


  1. Usposabljanje za vzgojitelje_ice o metodologiji predjezikovnega opazovanja

Rezultat je brezplačno odprto usposabljanje in opazovalna metodologija, ki sta namenjena pripravi vzgojiteljev_ic za zgodnje prepoznavanje znakov potencialnih težav v socialnih interakcijah v predjezikovnem obdobju (9-18 mesecev).

  1. Evropsko poročilo o ogrodjih in priporočila za izvedbo sistema spremljanja otrok v sistemu predšolske vzgoje in
    varstva (0-6)

Rezultat je poročilo na evropski ravni, ki vsebuje: primerjalno poročilo med enovitimi in ločenimi sistemi spremljanja v predšolski vzgoji in varstvu; primere dobrih praks in orodij za spremljanje v predšolski vzgoji in varstvu; predlog za enovit sistem spremljanja otrok (0-6); priporočila za reformo nacionalnih politik v državah z ločenim sistemom predšolske vzgoje in varstva.

  1. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) oziroma orodja za otroke z MAS

Rezultat je enovito IKT orodje, namenjen vzgojiteljem_icam za delo z otroki.

  1. Smernice za kurikulum za vzgojiteljice_je (0-6)

Rezultat je poročilo, ki vsebuje inovativne smernice za enoten učni program za vzgojitelje_ice predšolske vzgoje in varstva za celotno obdobje, zajeto v ISCED-0. Gre za primerjalno poročilo evropskih držav, ki predstavlja glavne značilnosti, povezane z začetnim izobraževanjem in stalnim strokovnim razvojem, in predmete, ki jih je treba upoštevati v učnem programu predšolske vzgoje in varstva.


GradivaSodelujoče partnerske organizacije:  Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, Gruppo nazionale Nidi e Infanzia, Associazione Italiana per l Assistenza agli Spastici Provincia di Bologna (Italija); Högskolan Kristianstad (Švedska); European University Cyprus (Ciper) in Universitat de Valencia (Španija).

 Vir/financer: Erasmus K2

Dostopnost