Pedagoški inštitut

Poslanstvo


Poslanstvo Pedagoškega inštituta je razvoj edukacijskih znanosti in ustreznih znanstvenih metodologij, pri čemer spodbujamo interdisciplinarno in multidisciplinarno povezovanje ter sodelovanje z drugimi znanstvenimi ustanovami v Sloveniji in tujini. Z diseminacijo znanstvenih izsledkov prispevamo tudi k razvoju pedagoške prakse.

Pedagoški inštitut svoje poslanstvo in vizijo uresničuje z znanstveno-raziskovalnim delom, usmerjenim na specifična tematska področja, ki jih bomo raziskovali interdisciplinarno in multidisciplinarno, s prispevki različnih edukacijskih ved: sociologije izobraževanja in znanja, komparativne edukacije, filozofij vzgoje, pedagoške antropologije, razvojne, pedagoške in socialne psihologije, pedagogike, jezikoslovje, feministične teorije, epistemologije, diskurzivnih študij, kritične teorije družbe idr.

Tematski sklopi raziskovanja:

 1. Razvijanje in raziskovanje kakovosti predšolske vzgoje in izobraževanja
 2. Spremljanje in evalvacija učinkovitosti in kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema v mednarodni perspektivi
 3. Razvoj in utrjevanje raziskovalnih področij feministične teorije in študij spolov v edukaciji
 4. Kritična analiza vloge in položaja znanja in izobraževanja v družbi
 5. Sistematično raziskovanje in razvoj strategij socialnega vključevanja otrok in mladostnikov v izobraževalni sistem, zlasti kulturno in socialno ranljivih skupin
 6. Spodbujanje opolnomočenja mladih za aktivno državljanstvo
 7. Razvijanje socialnih in čustvenih ter motivacijskih dejavnikov učenja in poučevanja
 8. Razvoj področja filozofije vzgoje
 9. Razvoj področja filozofije za otroke
 10. Raziskovanje raznojezičnosti v vzgoji in izobraževanju
 11. Raziskovanje retorike in argumentacije v vzgojno-izobraževalni praksi
 12. Spremljanje razvoja, evalvacija in raziskovanje visokega šolstva

Svojo dejavnost opravlja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo. Poleg tega opravlja tudi dejavnosti za druge naročnike, v obsegu in na način, določen s programom razvoja in letnim načrtom. Temeljne dejavnosti:

 • povezovanje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi ustanovami;
 • izpolnjevanje statusnih, kadrovskih in infrastrukturnih pogojev za vključevanje v stalna omrežja mednarodnega edukacijskega raziskovanja (OECDIEA študije, Evropska unijaSvet Evrope itd.);
 • usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev in raziskovalk;
 • svetovanje in diseminacija rezultatov raziskovalnega dela;
 • usmerjanje raziskovanja na področja, ki so za Slovenijo strateško pomembna;
 • organizacija in izvedba seminarjev, strokovnih srečanj in mednarodnih konferenc;
 • sodelovanje sodelavcev in sodelavk inštituta v dodiplomskem in podiplomskem pedagoškem delu;
 • vključevanje v mednarodno raziskovalno dejavnost.

Status

Leta 1965 je Pedagoški inštitut ustanovila takratna vlada Republike Slovenije, z letom 1970 pa je ustanoviteljske pravice prevzela Univerza v Ljubljani. Leta 1995 je Pedagoški inštitut s sklepom o ustanovitvi JRZ PI Vlade Republike Slovenije pridobil status javnega raziskovalnega zavoda in tako postal samostojna raziskovalna ustanova.

 

Interni akti:


Informacije javnega značaja

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dr. Valerija Vendramin.


Etična načela

Pedagoški inštitut je sprejel Evropski kodeks ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti.
Pedagoški inštitut je pri svojem delu zavezan Smernicam za delo z otroki in mladostniki.
Etična komisija Pedagoškega inštituta pri svojem delu uporablja Pravilnik o delovanju komisije za etiko Pedagoškega inštituta.
Pedagoški inštitut upošteva Načrt enakosti spolov na PI.


Financiranje

Raziskovalno in razvojno delo Pedagoškega inštituta je financirano preko nacionalnega raziskovalnega programa ter razpisov raziskovalnih in razvojnih projektov v Sloveniji in tujini.


Javni dokumenti

 

 


UO PI je na 5. dopisni seji, ki je potekala med 28. in 29. junijem 2022 sprejel sledeči sklep:

Dne 19. 5 2022 je UO PI sprejel Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v letu 2022, ki je stopil v veljavo dne 20. 5. 2022, in ki ureja tudi postopek določitve mentorjev mladim raziskovalcem ter v tem  delu v celoti predstavlja Akt o prejemniku stabilnega financiranja, ki ureja izbor mentorjev_ic in MR za leto 2022.


Javna izjava o vlogi in pomenu družboslovja in humanistike v raziskovalni dejavnosti – posvet o nujnosti družboslovja in humanistike:

 • Javna izjava, ki so jo sprejeli direktorji inštitutov s področja družboslovja in humanistike
 • Posnetek posveta o nujnosti družboslovja in humanistke, ki sta ga soorganizirala Pedagoški inštitut in ZRC SAZU

 


O Pedagoškem inštitutu: Nekaj dejstev


 

Dostopnost