Inovativna pedagogika 1:1

Inovativna učna okolja – Inovativna pedagogika 1:1

Projekt Inovativna učna okolja – Inovativna pedagogika 1:1 sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

izvajalka projekta na Pedagoškem inštitutu: dr. Tina Rutar Leban

Center: Center za evalvacijske študije

spletna stran projekta: http://www.inovativna-sola.si/

časovno obdobje trajanja projekta: 2017 – 2022


Namen projekta je razvijanje inovativnih učnih okolij v šolskem prostoru. Inovativna učna okolja podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1. Značilnost takih učnih okolij in pedagogike 1:1 je v različnih učnih scenarijih, ki omogočajo uporabo mobilnih naprav  v podporo različnim učnim strategijam. Poleg tega uvajajo elemente formativnega spremljanja in podpirajo oblikovanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo razvijali inovativna učna okolja na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture šol. V projekt je vključenih 75 šol, na vsaki šoli vsaj 1 oddelek učencev/dijakov ter večina učiteljev, ki ta oddelek poučuje. Za uvajanje inovativnih učnih okolij podprtih z IKT bo v okviru projekta  usposobljenih približno 1000 učiteljev. V projekt je vključenih  približno 2400 dijakov in učencev.

Kot rezultat projekta bodo, poleg usposobljenosti učiteljev ter učencev/dijakov, nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij lahko uporabljali tudi vzgojno izobraževalni zavodi, ki niso neposredno vključeni v projekt. Za trajnost rezultatov projekta tudi po njegovem zaključku, so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Projekt se posebej osredotoča na navedena področja s ciljem, da bodo vzpostavljena inovativna učna okolja na šolah živela in se razvijala tudi po koncu projekta.


sodelujoče partnerske organizacije: Zavod Antona Martina Slomška, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Maribor; Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut, 70 osnovnih in srednjih šol v Sloveniji

vir/financer: ESS oz. MIZŠ

Dostopnost