OBJEM

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

vodja projekta na PI: mag. Karmen Svetlik

center:  Infrastrukturni center

spletna stran projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

časovno obdobje trajanja projekta: 2016 – 2022


Projekt se osredotoča na bralno pismenost in razvoj slovenščine. Namen projekta je dvig kompetenc in ravni pismenosti na vseh ravneh izobraževanja. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. Prizadevanje za doseganje višjih ravni bralne pismenosti je tudi pomemben dejavnik ohranjanja in razvijanja jezikovne kulture. Razvite bralne zmožnosti zagotavljajo dvig splošnih kompetenc učencev na vseh stopnjah šolanja in jim omogočajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje neposredno na trg dela. Na osnovi analize stanja, ki je izpostavila dejavnike, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti, se projekt usmerja na oblikovanje inovativnega učnega okolja preko razvoja pedagoških strategij in ustreznih pristopov ter ustreznega učnega okolja. Cilji projekta so vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc, vzpostavitev oz. nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementiranje pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov ter spremljanje dejavnosti projekta in evalviranje dosežkov.


sodelujoče partnerske organizacije: Zavod RS za šolstvo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, ostali vzgojno izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne šole, srednje šole)

vir/financer: MIZŠ (ESS projekt)

finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

Dostopnost