Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev

Preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom

Vodja projekta: dr. Ana Kozina
Šifra projekta: J5-50156 (A)


O projektu:

Razumevanje mehanizmov pozitivnega razvoja učiteljev_ic je ključno pri nagovarjanju družbenih potreb po zaposlovanju in ohranjanju visoko motiviranih  učiteljev_ic v sistemu vzgoje in izobraževanja. V projektu bomo na osnovi Teorije odnosnih sistemov (Overton, 2015) in Socio-ekološkega modela (Bronfenbrenner, 1979) razvili Model pozitivnega razvoja učiteljev_ic kot preplet notranjih dejavnikov (notranji viri: čustva, mišljenje in motivacija) in zunanjih dejavnikov (zunanji viri: na ravni sistema → politike in programi, sistem vrednot in prepričanj; na ravni šole → stil vodenja, šolska kultura, dejavniki na ravni razreda), ki vodi k bolj pozitivnim (zadovoljstvo pri delu) in manj negativnim izidom (izgorelost) in je mediiran s pozitivnimi odnosi učiteljev_ic  z učenci_kami, sodelavci_kami in vodstvom šole. Model bomo hkrati preverili  s spremljanjem učiteljev_ic ob začetku, na sredini in ob koncu šolskega leta (vzdolžni raziskovalni načrt) in na podskupinah učiteljic_ev v različnih fazah njihovega poklicnega razvoja (študenti_ke pedagoških programov, učitelji_ce začetniki_ce, učitelji_ce na sredi kariere in učitelji_ce ob koncu kariere). Kombinacija vzdolžnega in prečnega raziskovalnega načrta (večmetodni načrt)  z naborom kvantitativnih in kvalitativnih mer nam bo omogočila preverjanje modela hkrati s pristopom “od zgoraj navzdol” (teoretična zasnova) in pristopom “od spodaj navzgor” (izkušnje učiteljev_ic). Poglobljene uvide bodo omogočile analize usmerjenih študij: 1) model notranjih virov: čustva v ospredju –  motivacijski, kognitivni in čustveni viri s poudarkom na učiteljevih_činih čustvih v razredu, regulaciji čustev in empatiji; 2) model zunanjih virov: analiza sistemskih podpornih mehanizmov – viri na ravni razreda, šole, sistema in družbe s perspektive učitelja_ice; 3) prehod v učiteljsko kariero: učitelji_ce začetniki_ce – primerjave notranjih in zunanjih virov učiteljev_ic na različnih stopnjah kariere s poudarkom na učiteljicah_ih začetnikih_cah. Model pozitivnega razvoja učiteljic_ev bo preizkušen v praksi z novo razvito intervenco Pozitivni razvoj učiteljev_ic (metodologija randomiziranih kontrolnih študij). Intervenca bo namenjena podpori prehoda v učiteljsko kariero za učitelje_ice začetnike_ice in bo razvita v okviru projekta. Specifični cilji projekta so: a) preizkusiti veljavnost  modela pozitivnega razvoja učiteljic_ev na podatkih slovenskih učiteljev_ic (napovedna moč notranjih in zunanjih virov za negativne in pozitivne izide učiteljev_ic z mediacijskim učinkom pozitivnih odnosov z učenci_kami, sodelavci_kami  in vodstvom); b) preizkusiti veljavnost modela notranjih virov  na podatkih slovenskih učiteljev_ic (napovedna moč učiteljevih_činih čustev v razredu za odnose z učenci_kami, sodelavci_kami in vodstvom preko preverjanja mediacijskega  učinka regulacije čustev in empatije); c) preizkusiti veljavnost modela zunanjih  virov: odnos med učiteljevimi_činimi zaznavami opore na sistemski in šolski ravni v povezavi z njihovimi izidi; d) primerjati notranje in zunanje vire učiteljev_ic na različnih stopnjah kariere s posebnim poudarkom na študentih_kah pedagoških programov in učiteljih_icah začetnikih_icah; e) razviti, izvesti in evalvirati učinkovitost intervence Pozitivnega razvoja učiteljic_ev; f) razviti smernice za nadaljnji razvoj politik in praks za podporo pozitivnemu razvoju učiteljev_ic  v Sloveniji. Projekt naslavlja raziskovalno vrzel pri ugotavljanju mehanizmov, ki so povezani z izgorelostjo učiteljev_ic, njihovim zadovoljstvom pri delu in ohranjanjem zaposlitve. Dodana vrednost projekta je v (a) preučevanju medsebojnega vpliva notranjih in zunanjih virov ter vloge tega vpliva pri izidih učiteljev_ic; (b) preučevanju mehanizmov, ki lahko imajo mediacijski učinek na odnos med notranjimi in zunanjimi viri do teh izidov; (c) vzdolžnem spremljanju sprememb med šolskim letom in (d) opazovanju učinka intervence, katere cilj je podpora pozitivnemu razvoju učiteljev_ic začetnikov_ic.


Projektna skupina:

Dostopnost