Center za evalvacijske študije

Center za evalvacijske študije deluje v okviru raziskovalnih področij vzgoja in izobraževanje in psihologija (pedagoška psihologija, razvojna psihologija, socialna psihologija). V svojem jedru center skrbi za evalvacijo šolskega sistema, delov in celote, hkrati pa z aktivnim delovanjem članic na medsebojno povezanih področjih sledi cilju izboljšave šolskega sistema za dosego optimalnih rezultatov na ravni posameznika, razreda, šol in skupnosti. Proces evalvacije se nanaša tako na ciljne evalvacijske študije kot tudi na sintezo znanj tako s področja mednarodnih raziskav (TIMSS, TIMSS Advanced, ESLC, TALIS…) kot nacionalnih raziskovalnih projektov s ciljem evalvacije ter podajanja smernic in možnosti izboljšav na vseh stopnjah izobraževalnega procesa, od predšolske vzgoje do univerz. Center s svojo vizijo vstopa v evropske smernice in program Obzorje 2020 na področje trajnostne rasti. V skladu z Evropo 2030 se raziskovalna skupina centra osredotoča na spodbujanje enakih možnosti za izobraževanje, oblikovanje inkluzivnih šolskih praks in s tem spodbujanjem razvoja za vse, v izobraževanje vključene posameznike. Obzorje 2023-24 postavlja na prvo mesto odličnost v znanosti, čemur sledi tudi raziskovalna skupina Centra za evalvacijske študije (vrhunski znanstveni dosežki – objavljeni prispevki v priznanih tujih in domačih revijah). Pri tem znanstvena spoznanja logično sledijo v prakso (tako s podajanjem novih teorij kot z usmerjanjem v sodobnejše prakse in pristope) predvsem preko sodelovanja v visokošolskemu izobraževanju učiteljev, vzgojiteljev in drugih bodočih strokovnih delavcev. Z vsebinskimi področji preučevanjem dejavnikov, ki znotraj učenca (preko njegovih notranjih stanj in vedenj) vplivajo na zmanjšano možnost pridobivanja znanja posegamo na področje zdravja, kot enega izmed prioritetnih družbenih evropskih področij. Osredinjamo se na socialne in čustvene vidike učenja in poučevanja, tako z vidika učencev kot z vidika učiteljev. Raziskovanje usmerjamo v preučevanje vloge in pomena znanja in izobraževanja za optimalen psiho-socialni razvoj vseh otrok in mladostnikov ter njihovo opolnomočenje za aktivno državljanstvo (razvoj kritičnega mišljenja, politične in medijske pismenosti, medkulturnih in državljanskih kompetenc) v kontekstu aktualnih družbenih sprememb. Skupina gradi na znanju in izkušnjah v raznolikih znanstveno raziskovalnih projektih ter na povečevanju mednarodnega sodelovanja predvsem z možnostjo skupnega oblikovanja vseevropskih smernic izboljševanja in evalvacije učnega procesa.


Kdo smoRaziskovalna področja


 • socialni in čustveni dejavniki učenja in poučevanja, dobrobit
 • pozitivni razvoj mladih v različnih kontekstih
 • predšolska vzgoja in prehod v osnovno šolo ter sodelovanje s starši
 • profesionalni razvoj učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
 • preučevanje socialnih interakcij v specifičnih družbenih kontekstih in njihovih učinkov na razvoj (socialne) kognicije, motivacije, osebnosti ter socialnega vedenja otrok in mladostnikov;
 • razvoj strategij socialnega vključevanja otrok in mladostnikov, zlasti kulturno in socialno ogroženih, na podlagi teoretsko utemeljenih in empirično preverjenih modelov;
 • konstrukcija in priredbe merskih pripomočkov za področja socialno-kognitivnih konceptov, odnosa do znanja, socialnih in medkulturnih kompetenc, učnih in didaktičnih pristopov, socialne/politične participacije otrok in organizacijske kulture.

Projekti v tekuPretekli projektiMednarodno sodelovanje


 • Bergen University, Norveška
 • Arizona State University, Združene države Amerike
 • Durham University, Velika Britanija
 • Pathway Research Center, Avstralija
 • Ankara University Faculty of Educational Sciences, Turčija
 • University of Würzburg, Nemčija
 • Lisbon University, Portugalska

Druge dejavnosti


 • Pedagoško sodelovanje na Univerzi v Mariboru in na Univerzi v Ljubljani
 • Sodelovanje s Centrom za psihodiagnostična sredstva

 

Dostopnost