Varovalni dejavniki medvrstniškega nasilja: Slovenija v kontekstu izbranih evropskih držav

Cilj naloge LDN Bullying (Varovalni dejavniki medvrstniškega nasilja: Slovenija v kontekstu izbranih evropskih držav) je opraviti sistematični pregled dejavnikov medvrstniškega nasilja in nato s pomočjo podatkov mednarodnih baz znanja primerjati dejavnike v Sloveniji ter drugimi bolj uspešnimi EU državami, kjer učenci_ke in dijaki_nje poročajo o manj doživljanja medvrstniškega nasilja.

Raziskovalno vprašanje: Evropska komisija kot tretjo tematsko področje Evropske strategije o otrokovih pravicah navaja »boj proti nasilju nad otroki in zagotavljanje zaščite otrok«. Pod omenjeno področje sodi tudi preventiva medvrstniškega nasilja na šolah, ki je postala ključen vidik zagotavljanja blagostanja učencev_k in dijakov_inj. Izpostavljenost medvrstniškemu nasilju se povezuje s slabšim duševnim zdravjem tako tistih, ki izvajajo nasilje, kot tudi tistih, ki so deležni nasilja. Posledice nasilja lahko trajajo in se izrazijo tudi v odraslosti, kar pomeni, da je nujno potrebno okrepiti mehanizme preventive in odziva na pojav medvrstniškega nasilja. Ker gre pri tej obliki agresivnosti za dejanja, ki se navadno dogajajo pred vrstniki (tj. sošolci) in so skrita pred odraslimi (tj. učitelji, svetovalnimi delavci), je bistveno v razredu okrepiti varovalne dejavnike (npr. empatija, socialno-čustvene kompetence, vrstniška podpora), ki bodisi zmanjšujejo pojav nasilja bodisi pa prispevajo k primernemu odzivu učencev usmerjenega na pomoč žrtvi v konkretni situaciji. V pričujoči študiji smo preverjali, kateri varovalni dejavniki so prisotni pri slovenskih učencih in dijakih ter kako so ti dejavniki primerljivi z varovalnimi dejavniki držav, kjer učenci in dijaki poročajo o manj zaznanem medvrstniškem nasilju v primerjavi s Slovenijo (npr. Finska). Pri tem smo izkoristili potencial, ki jih ponuja sekundarna analiza podatkov različnih mednarodnih raziskav, ki temeljijo na obteženih in reprezentativnih vzorcih.

Metodologija projekta:

  • sistematični pregled dejavnikov medvrstniškega nasilja,
  • izbor primerljivih dejavnikov v mednarodnih bazah (PIRLS, PISA, ICCS, TIMSS),
  • izvedba analiz v mednarodnih bazah,
  • priprava pripočil za preventivo in odzivanje na medvrstniško nasilje.

 

KONČNO POROČILO RAZISKAVE: 

 

Sodelujoči raziskovalec:

Dostopnost