Organizacijska shema

Skupne službe


Naloge na področju upravnih, pravnih, finančnih, računovodskih, kadrovskih, administrativnih, informativno-dokumentacijskih zadev opravljajo skupne službe/uprava.

 

Organizacijske enote:

 • računovodstvo;
 • administrativno-tehnična služba;
 • knjižnica in informacijsko-dokumentacijska služba;
 • tajništvo.

Skupne službe/upravo vodi sekretarka Pedagoškega inštituta, ki izvaja pravne organizacijske in splošne naloge, sooblikuje kadrovsko politiko in po pooblastilu zastopa Pedagoški inštitut.

 

Sekretarka Pedagoškega inštituta:

Irena Nebec
telefon: +386 (0)1 4201 244
e-pošta: irena.nebec@pei.si

Vodstvo


Direktor inštituta organizira, vodi in koordinira delo, poslovanje in raziskovalno dejavnost, v skladu s statutom zastopa in predstavlja Pedagoški inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja in dela. Mandat direktorja traja pet let in se po preteku te dobe lahko ponovi.

 

Direktor Pedagoškega inštituta:

dr. Igor Ž. Žagar
telefon: +386(0)1 420 12 41
e-naslov: igor.zagar@pei.si


Upravni odbor


Upravni odbor obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program razvoja, letne programe dela, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:

 • dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje;
 • dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
 • enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.

Mandat Upravnega odbora traja štiri leta. Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za znanost.

 

Sestava upravnega odbora:

 • Aleš Ojsteršek, predsednik
 • dr. Stojan Sorčan, član
 • dr. Damjan Štefanc, član
 • dr. Veronika Tašner, članica
 • mag. Suzana Geržina, članica

Znanstveni svet


Znanstveni svet inštituta je ustanovljen za obravnavanje in odločanje o raziskovalnih in znanstvenih vidikih raziskovalnega procesa ter drugih programskih zadevah s področja dejavnosti inštituta. Predlaga dolgoročne usmeritve raziskovalnega in razvojnega dela inštituta ter določa strokovne podlage za program dela in razvoj inštituta.

 

Predsednica:
dr. Valerija Vendramin

 

Namestnica predsednice:
dr. Ana Kozina

 

Člani:

 • dr. Alenka Gril
 • dr. Jerneja Jager
 • dr. Eva Klemenčič
 • dr. Zdenko Kodelja
 • dr. Marjan Šimenc
 • dr. Darko Štrajn
 • mag. Mojca Čuček
 • dr. Igor Ž. Žagar
 • dr. Janja Žmavc