PISA 2025

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA (Programme for International Student Assessment) je obsežen in dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti 15-letnih mladostnikov iz držav članic OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) ter držav partneric. Raziskava PISA 2025 je deveti cikel tega projekta.

V nacionalnem centru raziskave na Pedagoškem inštitutu trenutno tečejo intenzivne priprave na nov cikel raziskave, tj. predraziskave PISA 2025.

V predraziskavi PISA 2025 sodelujejo dijaki_inje ter učenci_ke, ki so bili rojeni leta 2008 in so vpisani v 7. ali višji razred OŠ oziroma v srednjo šolo, ne glede na izobraževalni program, ki ga obiskujejo. Raziskava se bo v Sloveniji izvajala v obdobju od 15. marca do 24. aprila 2024.

Z raziskavo PISA sledimo trendom znanja na področjih naravoslovne, matematične in bralne pismenosti in opazujemo učinke sprememb v šolskem sistemu. Za razvoj učinkovitega šolskega sistema so podatki takšnih raziskav izjemno pomembni, še zlasti ko so umeščeni v mednarodne sisteme baz podatkov in omogočajo primerjave med državami.

Kakšna je definicija pismenosti v raziskavi PISA za posamezna področja merjenja in kaj kažejo trendi?

Definicija pismenosti v raziskavi PISA vključuje znanja ter spretnosti dijakov_inj ter učencev_nk, da znanje in spretnosti iz temeljnih šolskih predmetov uporabljajo v kontekstih zunaj šolskega kurikula in zmorejo ob postavljanju, reševanju in interpretiranju problemov v različnih situacijah svoje zamisli ter ugotovitve tudi analizirati, utemeljevati in učinkovito sporočati.

Matematična pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot spretnost matematičnega sklepanja ter preoblikovanja, uporabe in interpretacije matematike za reševanje problemov v različnih življenjskih situacijah. Vključuje koncepte, postopke, dejstva in orodja za opisovanje, pojasnjevanje ter predvidevanje pojavov.

Povprečni dosežek iz matematike med letoma 2006 in 2022

Vir: PISA 2022 – Nacionalno poročilo s primeri nalog iz matematike (Šterman Ivančič in Mlekuž, 2023)

Povprečni dosežek pri matematiki (485 točk) je bil leta 2022 za Slovenijo za 24 točk nižji kot tisti iz leta 2018 in za 16 točk nižji kot tisti iz leta 2012, vendar še vedno nad povprečjem držav članic OECD (472 točk). Prav tako je bil leta 2022 tudi povprečni dosežek na ravni držav članic OECD nižji kot leta 2018 (za 17 točk) in leta 2012 (za 18 točk).

Bralna pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju le-tega, kar bralcu oz. bralki omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi.

Povprečni dosežek iz branja med letoma 2006 in 2022

Vir: PISA 2022 – Nacionalno poročilo s primeri nalog iz matematike (Šterman Ivančič in Mlekuž, 2023)

Povprečni dosežek pri branju (469 točk) je bil leta 2022 za Slovenijo nižji kot tisti leta 2018 (za 26 točk) in je bil tudi najnižji od začetka sodelovanja Slovenije v raziskavi. Povprečni dosežek na ravni držav članic OECD je bil v letu 2022 za 11 točk nižji kot leta 2018.

Naravoslovna pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot znanje, spretnosti in zamisli razmišljujočega posameznika za naslavljanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj. Naravoslovno pismeni posameznik se je pripravljen vključevati v argumentirano razpravo o naravoslovju in tehnologiji, kar zahteva znanja ter spretnosti znanstvenega razlaganja pojavov, evalviranja in načrtovanja naravoslovnih raziskav ter znanstvenega interpretiranja naravoslovnih podatkov in dokazov.

Povprečni dosežek iz naravoslovja med letoma 2006 in 2022

Vir: PISA 2022 – Nacionalno poročilo s primeri nalog iz matematike (Šterman Ivančič in Mlekuž, 2023)

Povprečni dosežek pri naravoslovju (500 točk) je bil leta 2022 za Slovenijo za 7 točk nižji kot tisti iz leta 2018. Prav tako je bil leta 2022 tudi povprečni dosežek na ravni držav članic OECD nižji kot leta 2018, in sicer za 4 točke (489 točk v 2018 in 485 v 2022).

Primere objavljivih nalog iz prejšnjih ciklov raziskave PISA si lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://www.oecd.org/pisa/test/


Gradiva


Dostopnost