Evalvacija in spremljanje kakovosti

Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij

Projekt Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

vodja projekta na PI: Klaudija Šterman Ivančič

Center: Center za uporabno epistemologijo

časovno obdobje trajanja projekta: 2016 do 2020


ESS projekt Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij Pedagoški inštitut izvaja v partnerstvu z MIZŠ. Gre za operacijo, ki je namenjena evalvaciji in spremljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema preko aktivne udeležbe Republike Slovenije v mednarodnih študijah in raziskavah, kjer so na strani Pedagoškega inštituta vključene aktivnosti v okviru mednarodnih študij PISA, TIMSS 2015, PIRLS, ICCS 2016 in TALIS.

Operacija ima dva poglavitna cilja, in sicer:

  1. izvedbo mednarodnih standardiziranih nalog, neposredno povezanih z izvedbo mednarodnih raziskav in študij pod mednarodnim vodstvom, po predvideni mednarodni časovnici ter mednarodnem usklajenem načrtu aktivnosti in
  2. izvedbo nalog dodane vrednosti, povezanih z nacionalnim okvirom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema, kjer je ena izmed ključnih aktivnosti sodelovanje pri razvoju sistema kazalnikov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s področja merjenj mednarodnih raziskav in študij (vpenjanje uporabe rezultatov mednarodnih raziskav za razvoj kazalnikov znotraj nacionalnega okvira ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti).

Na področju izobraževanja je v državah Evropske unije (EU) in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) zelo pomemben koncept »na podatkih temelječa politika« (evidence-based policy), ki nagovarja k vzpostavljanju in razvoju »evalvacijske kulture« kot temelj za vzajemno učenje in z dokazi podprto načrtovanje in oblikovanje izobraževalnih politik tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Sistem skupnih in mednarodno primerljivih kazalnikov na področju vzgoje in izobraževanja je v vse bolj globaliziranem in povezanem svetu pomemben za vse države, tudi za Slovenijo. V tem oziru redno ponavljajoče se (ciklične) mednarodne raziskave na velikih vzorcih predstavljajo enega najpomembnejših virov za razvoj nacionalnih in mednarodnih kazalnikov, ki omogočajo primerjavo med različnimi šolskimi sistemi, nudijo pa nam tudi pomembno informacijo o delovanju lastnega sistema vzgoje in izobraževanja. Izsledki analiz podatkov iz mednarodnih zajemov podatkov omogočajo veljavno in zanesljivo primerjavo slovenskega sistema s sistemi drugih držav, tako pri neposrednih primerjavah dosežkov kot pri primerjavah posameznih dejavnikov, ki se povezujejo z znanjem in spretnostmi. Prav zato je kontinuirano sodelovanje Slovenije v najbolj referenčnih mednarodnih raziskavah na področju izobraževanja zelo pomembno, za evropske države pa tako rekoč nujno in obvezno. Ker pa je za uspešno ”družbo znanja” izrednega pomena, da razvije povezan sistem uporabe kazalnikov in implementacijo teh v odločanje na ravni države, je izvedba omenjene operacije na nacionalni ravni ključnega pomena.

sodelujoči raziskovalci/-ke na PI:


vir/financer: ESS 2016-2020

Dostopnost